Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden brugklas 2022-2023

De inschrijfperiode loopt van 7 tot en met 11 maart 2022. Vanaf 7 maart 2022 zal het digitale inschrijfformulier op deze pagina verschijnen.

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Hoe meld je je aan?

Een leerling kan zich in de regio Amstelveen aanmelden. Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld aanmeldingsformulier dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld. Daarnaast moet ook ons eigen inschrijfformulier ingeleverd worden. Alleen leerlingen met minimaal een havoadvies mogen zich ons inschrijven.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari en februari hun informatieavonden/dagen. In deze oriëntatieperiode mag er nog niet ingeschreven worden! Inschrijven kan in de inschrijfperiode in maart. Invullen en digitaal versturen kan dan al, maar de inschrijving is pas definitief na het inleveren van een ondertekend exemplaar in maart. Op het inschrijfformulier moeten ook de scholen van de 2e t/m 5e keuze worden ingevuld.

Toelatingsprocedure KKC

Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied, zoals hieronder genoemd onder punt 1, geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaats over is.

Verder zijn de plaatsingscriteria als volgt:

  1. Leerlingen zijn woonachtig in en/of afkomstig van een basisschool uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer
  2. Leerlingen hebben minimaal havoadvies
  3. Broertjes en zusjes van leerlingen van het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  4. Kinderen van medewerkers van het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  5. Voor het technasium havo en vwo moet eerst een vaardighedenonderzoek worden gedaan. Ook op deze afdeling zal bij over aanmelding geloot worden. Zijn broertjes en zusjes geschikt, dan worden ze geplaatst. Indien broertjes en zusjes na het onderzoek ongeschikt zijn bevonden voor het technasium, dan is er voor hen wel een plaatsingsgarantie voor de vwo-afdeling.

De afdelingsleider en een aantal mentoren van het eerste leerjaar bespreken alle nieuwe aanmeldingen met de basisschool, de zogenaamde “warme overdracht”. Op basis van het basisschooladvies wordt een toelatingsbesluit genomen. Het basisschooladvies is het enige plaatsingscriterium. De CITO-score komt veel later (in mei), en wordt dus niet meegenomen in de beslissing.

Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan zal de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan treedt de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. Bij uitloting: centrale plaatsing en loting via ‘Kernprocedure Amstelland’.

Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor de centrale plaatsing en loting. Deze vervangt de 2e ronde van aanmelding, en is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een school in Amstelland willen aanmelden.

Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats et cetera) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau. In een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangspunt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.

Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Aanmelden zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1

Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders het onderstaande formulier zij-instroom invullen. Mocht u meer informatie over zij-instroom willen, neem dan gerust contact met ons op via info@keizerkarelcollege.nl.

Klik hier voor het Formulier zij-instroom 2021-2022.

Plaatsingscriteria zij-instroom

Bij plaatsing op het KKC hoger dan leerjaar 1 gelden de volgende aanvullende plaatsingscriteria:

  • In de regel gaan verhuisgevallen voor: daarbij moet het gaan om leerlingen, die zo ver van hun oude school zijn gaan wonen, dat ze deze redelijkerwijs niet kunnen blijven bezoeken.
  • Leerlingen die in Amstelveen komen wonen hebben weer voorrang boven leerlingen uit de omliggende gemeenten.
  • Bij de overige zij-instroom hebben leerlingen die van school moeten voorrang boven leerlingen die van school willen.
  • Broertjes/zusjes hebben geen voorrang bij plaatsing.
  • We hanteren dezelfde geografische criteria als bij de instroom in klas 1: leerlingen uit een gemeente zonder een bepaald type onderwijs hebben voorrang boven leerlingen uit een gemeente waar het gewenste type onderwijs wel aanwezig is.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.