Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Informatie voor ouders

Verstuurde algemene brieven (uitgezonderd brieven over corona)

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen en de leerlingen zelf

Datum: 26 oktober 2020

Betreft: invoering dubbele pauzes

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Sinds vorige week dinsdag geldt op het KKC voor iedereen een verplichting om een mondkapje te dragen volgens de regels die wij voor de herfstvakantie hebben gestuurd. Wij hebben gemerkt dat het grootste deel van onze leerlingen zonder problemen een mondkapje draagt en daar zijn we heel blij mee. Dank voor de medewerking van iedereen daarin! Een verbeterpunt zit nog in het dragen van het mondkapje tussen de lessen en na afloop van de pauze(s) als leerlingen naar het lokaal gaan. We gaan ervan uit dat dit komende week nog beter zal gaan en rekenen op ieders medewerking.

Tot nu toe vallen de positieve besmettingen op het KKC nog steeds erg mee in het licht van de landelijke en regionale getallen: tot nu toe tellen wij 19 positief geteste leerlingen en vier positief geteste docenten. Wij hopen dat we deze relatief lage aantallen kunnen blijven melden. Daarom herhalen we hier nog een keer de algemene maatregelen: houd afstand van volwassenen, draag een mondkapje, was of ontsmet je handen zeer regelmatig en nies of hoest in je elleboog. Op school geldt daarnaast: houd zoveel mogelijk rechts als je je door het gebouw beweegt om zo ook afstand te kunnen houden. Om te weten of leerlingen wel of niet naar school kunnen en hoelang ze eventueel thuis moeten blijven, gebruiken wij de beslisboom van de VO-raad. Deze vindt u ook op de site van het KKC.

Wij zullen vanaf 9 november overgaan tot gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw om de drukte in de pauzes meer te spreiden en zo ook de kans op besmettingen te verkleinen. In de bijlage het rooster zoals het er dan uitziet. Het zal wel even wennen zijn maar ook dat gaat ons met elkaar vast lukken!

Met vriendelijke groet,

J.W. (Nan) Botting MEM
Rector​

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van 4,5 havo en 5.6 vwo

 

Datum: 16 september 2020

Betreft: voorlichting studiekeuze

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op woensdag 7 oktober a.s, om 19.30 uur, organiseren wij onze jaarlijkse voorlichting over de studiekeuze van uw zoon of dochter, een belangrijk onderwerp om onder de aandacht te brengen. Vanwege de pandemie hebben we besloten om deze voorlichting dit jaar online te houden.

Waarom deze voorlichting?
Onder begeleiding van de mentoren en de decanen gaan leerlingen dit jaar op school aan de slag om tot een goede studiekeuze te komen. Wij willen hierin graag met u samenwerken, want uw zoon of dochter heeft u namelijk het meeste nodig als het om studiekeuze gaat. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de invloed van ouders veel groter is dan die van ons. U kunt geruststellen, meegaan met studiekeuze-excursies, aanmoedigen om zelf dingen te ontdekken, en natuurlijk vriendelijk adviseren. Het lijkt ons evenwel belangrijk dat de begeleiding thuis en op school zo veel mogelijk op elkaar aansluit.

Hoe gaan we dat online doen?
De voorlichting is alleen bedoeld voor ouders met een zoon/dochter in 4/5 havo of in 5/6 vwo. Enkele minuten voor de genoemde aanvang van 19.30 uur klikt u op deze link: https://youtu.be/mpOZ9xQBR1Y

Wij geven dan een uitgebreide toelichting op het proces van studiekeuze, in welke fase uw dochter of zoon idealiter zou moeten zitten of hoe ze daar kunnen komen, en de diverse (mogelijke) activiteiten op het gebied van studiekeuze op het KKC. Daarbij hopen we, vanzelfsprekend, op uw vragen, feedback en opmerkingen in de chatbox naast de video. Die zullen wij dan zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Afhankelijk van uw inbreng zal de voorlichting zo’n drie kwartier tot een uur duren.

We hopen op uw belangstelling op woensdag 7 oktober!

Met vriendelijke groet, mede namens de afdelingsleiders
Mw. van Leeuwen (vwo), dhr. Salfischberger (havo) en mw. Doedens (havo),

dhr. R. Mobron (mob@keizerkarelcolleg.nl)
en dhr. J. Mors (mor@keizerkarelcollege.nl) (decanen)

 

Magister 

Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen. Daarnaast kunnen ouders via Magister inschrijven voor ouderspreekavonden.

Inloggen Magister

Inloggen Magister  

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

  • Lees op deze pagina alle berichtgeving van de school over corona naar ouders en leerlingen: www.keizerkarelcollege.nl/coronavirus
  • Heb je vragen over het coronavirus of heb je andere vragen over je gezondheid of gezondheid van je kind? Dan kun je contact opnemen met jeugdverpleegkundige Anne Oulad Si Ali Aouladsiali@ggd.amsterdam.nl of Noortje Franse nfranse@ggd.amsterdam.nl.
  • Een zeer uitgebreide website met tips en advies voor ouders, kinderen en jongeren: https://www.nji.nl/coronavirus
  • Sinds de sluiting van de scholen voor leerlingen in verband met het coronavirus, krijgt Brijder Jeugd vragen van scholen en ouders over hoe om te gaan met het beeldschermgebruik van hun kinderen in deze coronacrisis. Ze hebben niet alle passende antwoorden: ieder kind, gezin en situatie is immers anders. Wel kunnen ze tips meegeven: Tips beeldschermgebruik tijdens de coronacrisis


Schoolgids
 

Klik hier voor de schoolgids 2020/2021, hierin staat de werkwijze van de school beschreven.  

Presentaties

Bekijk hier onze presentatie voor de open avonden 2020, waarin je al onze highlights in één keer langs ziet komen.

Klik hier voor een presentatie voor ouders en leerlingen 4 havo, september 2020

Klik hier voor een presentatie voor ouders en leerlingen 5 havo, september 2020

Klik hier voor een presentatie voor ouders en leerlingen 4 vwo, september 2020

Klik hier voor een presentatie voor ouders en leerlingen 6 vwo, september 2020

Klik hier voor een presentatie over het vak Onderzoek & Wetenschap, gemaakt voor een ouderavond, en bijbehorende video: klik hier

Klik hier voor de presentatie op de open avond van het technasium 2020


Ouderraad 
 

De betrokkenheid van ouders bij het KKC is groot. Van oudsher bestaat er een actieve ouderraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders richting de schoolleiding en is daarmee een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De verschillende jaarlagen en afdelingen worden hierbij vertegenwoordigd. De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd én ongevraagd over bijvoorbeeld de inhoud van onderwijs, de organisatie van de school, verkeer en omgevingsfactoren van school. Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor ouders, zoals bijvoorbeeld over ‘het puberbrein’ en ‘social media’. Daarnaast worden er gedurende het jaar onderwijscafés georganiseerd, waar ouders in gesprek gaan met elkaar, met de school, met leerlingen en met deskundigen over bepaalde thema’s. 


Medezeggenschapsraad (MR) 
 

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding. 

Een aantal van de medezeggenschapsraadsleden neemt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Keizer Karel, net als medezeggenschapsraadsleden van het Alkwin Kollege.   

Namens het Keizer Karel College en het Alkwin Kollege is iemand afgevaardigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden.  

De gezonde kantine

Het KKC heeft een Gezonde Kantine, dat wil zeggen dat het Voedingscentrum vindt: “Het Keizer Karel College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van de leerlingen en medewerkers.” En zo is het, dat vinden wij belangrijk!

Klik hier voor meer informatie.

Schoolkosten

Hieronder vindt u een overzicht van de schoolkosten. Klik op de uitklap-pijl voor meer informatie per kostensoort. In de Schoolgids staat nog meer informatie.

De facturen sturen we ouders op verschillende momenten in het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee direct betaald kan worden.

De vrijwillige ouderbijdrage varieert per jaarlaag van €95,- tot €190,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor een financiële bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, projecten, introductiebijeenkomsten, sportactiviteiten, CJP en vieringen.

De ‘centrale inning’ is voor extra activiteiten die vakgebonden zijn, als aanvulling op het reguliere lesprogramma. Voorbeelden zijn eendaagse (vakgebonden) excursies, bepaalde vak- en profielgebonden kosten. Per schooljaar en leerling is dit bedrag verschillend, maar varieert van ca €60,- tot €170,-. Voor het examen Cambridge English in 3 gymnasium wordt apart betaald, dit bedraagt €220,-.

De schoolboeken en het lesmateriaal dat specifiek door de school wordt voorgeschreven, worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Het gaat om leerboeken, werkboeken, licenties en tabellenboeken en het eigen leermateriaal van de school. Ondersteunend lesmateriaal zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachines en laptops zijn niet gratis. De reden hiervoor is dat zij niet aan één specifiek leerjaar zijn gebonden en/of door meerdere kinderen kunnen worden gebruikt.

Voor het digitale lesmateriaal wordt er gewerkt met een laptop, die door de ouder(s)/verzorger(s) zelf wordt aangeschaft of gehuurd. We werken daarvoor samen met een extern bedrijf. Voor leerjaar 2018-2019 was de prijs van een schoollaptop €335,-; de kosten voor verzekering, onderhoudsabonnement, vervanging bij reparatie en beschermhoes samen bedroegen €100,-.  Looptijd: 36 maanden. Er kan per maand, per jaar of in één keer worden betaald. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor het volgende schooljaar, maar we verwachten niet dat de prijzen erg zullen afwijken. Actuele bestelinformatie volgt eind mei, begin juni. Uitlevering vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar, op school.

De leerlingen in de eerste klas gaan op brugklaskamp. Omdat het kamp er dit jaar wellicht anders uit gaat zien door de coronamaatregelen, is het bedrag nog niet vastgesteld.

In 4 havo en 5 vwo gaan de leerlingen op Stedenreis. Omdat de reizen er dit jaar wellicht anders uit gaan zien door de coronamaatregelen, zijn de bedragen nog niet vastgesteld.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.