Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Leerlingbegeleiding

Hieronder lichten we een aantal vormen van begeleiding uit, maar er is meer. Bekijk daarvoor onze Schoolwiki.

Mentoraat

Iedere klas heeft een docent als mentor. De mentor zorgt er samen met de leerlingcoördinator voor dat het schooljaar voor een klas goed verloopt. De mentoren doen hun best om met leerlingen en ouders een zo goed mogelijk contact op te bouwen. De studielessen (voor de havo- en atheneumbrugklassen anderhalf uur en voor de gymnasiumbrugklassen één uur per week) worden door de mentor gegeven. Vooral onze jongste leerlingen krijgen van de mentor zeer veel aandacht, omdat de leerlingen na de basisschool moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten en aan een andere omgeving. Het is om die reden dat de mentor samen met haar/zijn brugklas nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar een introductieprogramma doorloopt. Al heel vroeg in het schooljaar gaan de nieuwe leerlingen met hun mentor op brugklaskamp om elkaar snel te leren kennen. De havo-klassen en de havo/atheneum-brugklassen hebben niet één maar twee mentoren, die kunnen sparren en doordat ze samen zijn, is er meestal één beschikbaar.

Een belangrijke pijler bij onze studielesmethode is het ‘leren studeren’. Leerlingen worden geholpen om hun huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ‘leerstijl’ onder leerlingen. Door samen en individueel te oefenen maken leerlingen zich deze methodiek eigen. Ook speelt de ‘begeleiding van de klas als groep’ bij de studielessen een belangrijke rol. Dit om een prettig klimaat te bevorderen.

In de hogere klassen is een mentor ook verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Samen met de leerlingbegeleider vormen de mentoren het begeleidingsteam. In 3 havo en 3 vwo is de begeleiding onder andere gericht op het samenstellen van het profiel en de overige eindexamenvakken. Activiteiten als beroepenvoorlichting en studielessen en het afnemen van een beroepeninteressetest komen daarbij aan bod. Ook in de hogere klassen blijft de aandacht van de mentoren erop gericht dat de leerlingen zich prettig voelen op school en goede resultaten behalen.

In 5 vwo stromen ieder jaar leerlingen met een havodiploma in. Dat maakt een doelgerichte en intensieve begeleiding voor deze leerlingen noodzakelijk.

Peermentoren

In de brugklas worden de leerlingen, behalve door de mentor en de afdelingsleider, begeleid door twee peermentoren per klas. Peermentoren (peergroupmentors) zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen bij het wennen op het KKC. Ze zijn aanspreekpunt voor de nieuwe leerlingen en assisteren de mentor. Ook zijn zij aanwezig op de introductiedagen, het brugklaskamp, Sinterklaas- en Kerstfeest, projecten en andere gelegenheden die zich in de eerste klas voordoen. Tijdens open dagen (werving van nieuwe leerlingen) zijn de peermentoren ook actief. Zij vormen een belangrijke schakel in het goed verlopen van met name de open middagen.

Plusmentor

Onze school heeft een aantal leerlingen met een ASS-indicatie (Autisme Spectrum Stoornissen). De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de leerlingen met een ASS- indicatie gebaat zijn bij extra ondersteuning. Omdat deze ondersteuning soms hun jaarlaag overstijgt, kent het KKC plusmentoren. De plusmentor kent de leerling, zijn/haar functioneren en neemt deze kennis mee naar het volgende leerjaar en naar de nieuwe mentor en vakdocenten. In de bovenbouw vraagt een vak als literatuur en de invulling van het profielwerkstuk om extra begeleiding door een plusmentor.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Aanspreekpunt binnen de school voor de aangewezen leerlingen.
  • Heeft bij voorkeur één keer per drie weken een voortgangsgesprek per leerling.
  • Heeft één keer per periode een evaluatie met leerling en mentor.
  • Informeert het docententeam geregeld over het functioneren van de leerling, is op de hoogte van eventuele moeilijkheden die de docent ervaart en de eventuele problemen bij de leerling.
  • Houdt in Magister incidenten en interventies bij.
  • Houdt mentor, begeleider passend onderwijs en leerlingcoördinator op de hoogte van eventuele problemen.
  • De plusmentor verzorgt de overdracht van deze specifieke leerling naar de nieuwe mentor.

Counselor

In het ondersteuningsteam van het KKC zitten een schoolcounselor. Zij begeleidt leerlingen voor een korte, afgebakende periode, als zij om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen. Denk hierbij aan motivatieproblemen, planningsproblemen, onveilig gevoel thuis of op school, problemen met concentratie of als een leerling een luisterend oor nodig heeft.

De counselor houdt nauw contact met de mentor en indien nodig of gewenst met externe instanties. Soms blijkt dat een leerling méér nodig heeft. Dan zal de counselor in overleg met ouders advies geven over doorverwijzing.

Counselor:
Mw. C. van Goor-Lindeijer

Dyslexie en remedial teaching

Met een geldige dyslexieverklaring komen de leerlingen in aanmerking voor speciale faciliteiten. Ze krijgen extra tijd bij proefwerken en onderbouwleerlingen maken het proefwerk in een apart lokaal (een schriftelijke overhoring maakt de leerling in eigen lokaal). Het behoort voor leerlingen met een dyslexieverklaring tot de mogelijkheid om de toets op een laptop te maken, dat wordt per leerling bekeken. In ons dyslexieprotocol, onder documenten, staat nog meer uitgelegd. Leerlingen met zeer ernstige taalleerproblemen uit klas 1, 2 en 3 hebben recht op remedial teaching-hulples. Deze begeleiding vindt plaats in kleine groepen tijdens de hulplesuren voor de brugklas. De remedial teacher volgt de leerling en aan het eind van elke lesperiode adviseert de remedial teacher de leerling én leerlincoördinator welke hulp op dat moment het best bij de leerling past. Alleen de dyslectische leerlingen die het nodig hebben volgen Remedial Teaching hulplessen. In de derde periode kan een enkele zeer zwakke speller/lezer uit de brugklas die moeite heeft met de vreemde talen ook in de RT-hulples worden geplaatst. In klas 1, 2 en 3 werken zij net als de dyslectische leerlingen aan spelling, woordenschat en grammatica voor een (vreemde) taal of Nederlands en aan lezen en samenvatten voor geschiedenis en aardrijkskunde.

Remedial teachers:
Mw. R. Bergkamp
Mw. N. Boom

Zie voor meer informatie het protocol dyslexie Keizer Karel College.

NT2

Voor leerlingen die niet in Nederland zijn geboren en/of thuis een andere taal spreken, verzorgt de school voor leerlingen die dat nodig hebben ondersteuning bij de taal. Deze ondersteuning is kosteloos en wordt verzorgt door een gecertificeerde NT2-docent. Zij is twee dagen per week aanwezig. De ondersteuning wordt buiten het lesrooster om aangeboden.

In het algemeen krijgt elke leerling één lesuur per week begeleiding. Gemiddeld zitten er drie leerlingen in een groepje. Bij de samenstelling van de groepjes wordt zoveel mogelijk geprobeerd om leerlingen uit hetzelfde leerjaar en met een vergelijkbaar taalniveau bij elkaar te plaatsen.

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag worden de moeilijke woorden bij een schooltekst uitgelegd, wordt er met grammatica of met spreken geoefend. Het verbeteren van de taal staat centraal. Het zijn dus geen bijlessen en de leerlingen krijgen geen huiswerk.

Docent NT2:
Mw. I. Peters

Begeleider hoogbegaafdheid

Voor hoogbegaafde leerlingen kan een hb-begeleider ingezet worden. Meer informatie vindt u op de pagina Begaafdheidsprofielschool.

Team hoogbegaafdheid:
Mw. drs. A. Drost
Mw. L. Jansen
Mw. E. Lepoutre
Dhr. R. Mobron

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.