Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Leerlingbegeleiding

Hieronder lichten we een aantal vormen van begeleiding uit, maar er is meer. Bekijk daarvoor onze schoolgids.

Mentoraat en plusmentoraat

Iedere klas op het Keizer Karel College heeft een docent als mentor. De mentor zorgt er samen met de afdelingsleider voor dat het schooljaar voor een klas goed verloopt. De mentor geeft de studielessen, waarin veel aandacht wordt besteed aan ‘leren leren’. De mentor helpt de leerlingen hun huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ‘leerstijl’ onder leerlingen. Ook speelt de ‘begeleiding van de klas als groep’ bij de studielessen een belangrijke rol. Dit om ervoor te zorgen dat er een prettig klimaat ontstaat en dat leerlingen zich prettig voelen op school.

In de hogere klassen is een mentor ook verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Samen met de afdelingsleider vormen de mentoren het begeleidingsteam. In 3 havo en 3 vwo is de begeleiding onder andere gericht op het samenstellen van het profiel en de overige eindexamenvakken. Activiteiten als beroepenvoorlichting en studielessen en het afnemen van een beroepeninteressetest komen daarbij aan bod. Het spreekt voor zich dat de aandacht van de mentoren er ook op gericht blijft dat de leerlingen zich prettig voelen op school en goede resultaten behalen.

Het KKC heeft een aantal leerlingen met een ASS-indicatie (Autisme Spectrum Stoornissen). Deze leerlingen kunnen extra ondersteuning gebruiken. Daarvoor zijn er KKC-plusmentoren. De plusmentor kent de leerling, zijn/haar functioneren en neemt deze kennis mee naar het volgende leerjaar en naar de nieuwe mentor en vakdocenten.

Peermentoren

In de brugklas worden de leerlingen, behalve door de mentor en de afdelingsleider, begeleid door twee peermentoren per klas. Peermentoren (peergroupmentors) zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen bij het wennen op het KKC. Ze zijn aanspreekpunt voor de nieuwe leerlingen en assisteren de mentor. Ook zijn zij aanwezig op de introductiedagen, het brugklaskamp, Sinterklaas- en Kerstfeest, projecten en andere gelegenheden die zich in de eerste klas voordoen. Tijdens open dagen (werving van nieuwe leerlingen) zijn de peermentoren ook actief. Zij vormen een belangrijke schakel in het goed verlopen van met name de open middagen.

Counselors

Zoals vermeld heeft elke klas op het Keizer Karel College een mentor. Voor verdere ondersteuning van een leerling heeft de school drie counselors. Een docent die werkt als counselor kent leerlingen vanuit zijn of haar onderwijspraktijk op school beter dan een extern hulpverlener, kan problemen sneller signaleren en in gesprekken proberen deze bij te sturen; vooral waar het om motivatieproblemen gaat.

De taak van de counselor bestaat daarom voor een groot deel uit het voeren van individuele gesprekken met leerlingen. Verder woont de counselor rapport- en/of voortgangsvergaderingen bij, om inzicht te krijgen in de problemen die leerlingen geven in de klassensituatie.

Na de gesprekken rapporteert hij of zij aan de zorgcoördinator en afdelingsleider. De counselor voert een samenvatting van de gesprekken in in Magister, het leerlingvolgsysteem en gaat in overleg met afdelingsleider en zorgcoördinator over eventuele verdere verwijzing naar externe hulp.

 

Dyslexie en remedial teaching

Met een dyslexieverklaring komen de leerlingen in aanmerking voor speciale faciliteiten. Ze kunnen bijvoorbeeld extra tijd krijgen bij toetsen of mogen hun toets maken op een laptop, dat wordt per leerling bekeken.
Leerlingen met zeer ernstige taalleerproblemen uit klas 1,2 en 3 hebben recht op remedial teaching-hulples. Deze begeleiding vindt plaats in kleine groepen tijdens de hulplesuren voor de brugklas en KWT-uren voor 2 en 3 havo. Voor dyslectici uit klas 2 en 3 vwo zijn de rt-hulplessen op maandag en woensdag 8ste uur.
De remedial teacher volgt de leerling en aan het eind van elke lesperiode adviseert hij/zij de afdelingsleider welke hulples op dat moment het best bij de leerling past. Alleen de leerlingen die het nodig hebben volgen rt-hulplessen. In de derde periode wordt een enkele zwakke speller/lezer uit de brugklas die moeite heeft met de vreemde talen ook in de rt-hulples geplaatst. In klas 1, 2 en 3 werken zij net als de dyslectische leerlingen aan spelling, woordenschat en grammatica voor een taal en lezen voor geschiedenis en aardrijkskunde.