Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Leerlingbegeleiding

Hieronder lichten we een aantal vormen van begeleiding uit, maar er is meer. Bekijk daarvoor onze schoolgids.

Mentoraat en plusmentoraat

Iedere klas op het Keizer Karel College heeft een docent als mentor. Op de havo in de onderbouw zelfs twee. De mentor zorgt er samen met de afdelingsleider voor dat het schooljaar voor een klas goed verloopt. De mentor geeft de studielessen, waarin veel aandacht wordt besteed aan ‘leren leren’. De mentor helpt de leerlingen hun huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ‘leerstijl’ onder leerlingen. Ook speelt de ‘begeleiding van de klas als groep’ bij de studielessen een belangrijke rol. Dit om ervoor te zorgen dat er een prettig klimaat ontstaat en dat leerlingen zich prettig voelen op school.

In de hogere klassen is een mentor ook verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Samen met de afdelingsleider vormen de mentoren het begeleidingsteam. In 3 havo en 3 vwo is de begeleiding onder andere gericht op het samenstellen van het profiel en de overige eindexamenvakken. Activiteiten als beroepenvoorlichting en studielessen en het afnemen van een beroepeninteressetest komen daarbij aan bod. Het spreekt voor zich dat de aandacht van de mentoren er ook op gericht blijft dat de leerlingen zich prettig voelen op school en goede resultaten behalen.

Het KKC heeft een aantal leerlingen met een ASS-indicatie (Autisme Spectrum Stoornissen). Deze leerlingen kunnen extra ondersteuning gebruiken. Daarvoor zijn er KKC-plusmentoren. De plusmentor kent de leerling, zijn/haar functioneren en neemt deze kennis mee naar het volgende leerjaar en naar de nieuwe mentor en vakdocenten.

Peermentoren

In de brugklas worden de leerlingen, behalve door de mentor en de afdelingsleider, begeleid door twee peermentoren per klas. Peermentoren (peergroupmentors) zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen bij het wennen op het KKC. Ze zijn aanspreekpunt voor de nieuwe leerlingen en assisteren de mentor. Ook zijn zij aanwezig op de introductiedagen, het brugklaskamp, Sinterklaas- en Kerstfeest, projecten en andere gelegenheden die zich in de eerste klas voordoen. Tijdens open dagen (werving van nieuwe leerlingen) zijn de peermentoren ook actief. Zij vormen een belangrijke schakel in het goed verlopen van met name de open middagen.

Counselors

Naast de mentoren heeft de school drie counselors voor verdere ondersteuning van de leerlingen. Een docent die werkt als counselor kent leerlingen vanuit zijn of haar onderwijspraktijk op school beter dan een extern hulpverlener, kan problemen sneller signaleren en in gesprekken proberen deze bij te sturen; vooral waar het om motivatieproblemen gaat.

De taak van de counselor bestaat daarom voor een groot deel uit het voeren van individuele gesprekken met leerlingen. Verder woont de counselor rapport- en/of voortgangsvergaderingen bij, om inzicht te krijgen in de problemen die leerlingen geven in de klassensituatie.

Na de gesprekken rapporteert hij of zij aan de zorgcoördinator en afdelingsleider. De counselor voert een samenvatting van de gesprekken in in Magister, het leerlingvolgsysteem en gaat in overleg met afdelingsleider en zorgcoördinator over eventuele verdere verwijzing naar externe hulp.

Dyslexie en remedial teaching klas 1,2 en 3

Met een geldige dyslexieverklaring komen de leerlingen in aanmerking voor speciale faciliteiten. Ze krijgen extra tijd bij toetsen en onderbouwleerlingen maken de toets in een apart lokaal (een toets is overigens geen schriftelijk overhoring, die maakt de leerling in eigen lokaal). Een enkele leerling met dyslexieverklaring maakt zijn of haar toets evt. op een laptop, dat wordt per leerling bekeken. Het gaat dus niet om een onderzoeksverslag, maar een geldige verklaring waarin staat: de leerling is gebaad bij extra tijd/tijdverlening bij het maken van toetsen, of soortgelijke bewoordingen.

Leerlingen met zeer ernstige taalleerproblemen uit klas 1,2 en 3 hebben recht op remedial teaching-hulples. Deze begeleiding vindt plaats in kleine groepen tijdens de hulplesuren voor de brugklas en KWT-uren voor 2 en 3 havo. Voor dyslectici uit klas 2 en 3 vwo zijn de RT-hulplessen op maandag en woensdag 8ste uur.
De remedial teacher volgt de leerling en aan het eind van elke lesperiode adviseert de remedial teacher de leerling én afdelingsleider welke hulp op dat moment het best bij de leerling past. Alleen de dyslectische leerlingen die het nodig hebben volgen Remedial Teaching hulplessen.
In de derde periode wordt een enkele zeer zwakke speller/lezer uit de brugklas die moeite heeft met de vreemde talen ook in de RT-hulples geplaatst. In klas 1, 2 en 3 werken zij net als de dyslectische leerlingen aan spelling, woordenschat en grammatica voor een (vreemde)taal of Nederlands en aan lezen en samenvatten voor geschiedenis en aardrijkskunde.
Voor meer informatie verwijs ik u naar het protocol dyslexie Keizer Karel College (zie gerelateerde informatie onderaan deze pagina).

Begaafdheidscoach

Voor begaafde leerlingen kan een begaafdheidscoach ingezet worden. Meer informatie vindt u op de pagina Begaafdheidsprofielschool.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.