Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Dit zijn wij

Het Keizer Karel College is een school waar jij als leerling wordt gezien. Je kunt je in een omgeving waarin jij je veilig voelt in vrijheid ontwikkelen, waarbij wij je structuur en duidelijkheid bieden. We bieden goede zorg en extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. We vinden het niet alleen belangrijk dat je goede resultaten behaalt, maar dat je je daarnaast ontwikkelt tot zelfstandige, kritisch denkende en vaardige volwassene. We bieden je een goede gemeenschappelijke basis, die je op grond van je persoonlijke capaciteiten en interesses verdiept en verbreedt. We stimuleren je om nieuwsgierig te zijn naar je medeleerlingen en naar de buitenwereld. Uitgangspunten voor ons onderwijs zijn de psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie, zoals die door pedagoog Luc Stevens beschreven zijn. 

Bekijk hier onze presentatie voor de open avonden, waarin je al onze highlights in één keer langs ziet komen.

Het Keizer Karel College is een UNESCO Oriëntatieschool.

We maken met andere UNESCO-scholen in Nederland en over de hele wereld deel uit van een enorm netwerk. Wij vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in de bewustwording van leerlingen van hun plaats in de wereld en in ze te begeleiden tot kansrijke en competente wereldburgers. Met deze stap tot UNESCO-school kiezen we voor een koers die past bij de thema’s en doelen van Unesco en daarmee voor onderwijs dat aansluit bij de samenleving van vandaag, maar ook bij wat de wereld morgen nodig heeft.

De vier centrale UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Het komend jaar koppelen we bestaande en nieuw te ontwikkelen projecten aan deze vier thema’s en de 17 sustainable development goals (zie hieronder).

Onze kernwaarden

Haal het beste uit jezelf en elkaar

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers willen excelleren op hun eigen niveau. Op deze manier voelen leerlingen zich uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen. Immers: ieders talent telt! Docenten bieden op hun beurt voldoende differentiatie binnen hun lessen, reflecteren regelmatig op het leerproces en coachen leerlingen waar nodig.

Ieders talent telt en iedereen wordt gezien

Binnen onze school wordt gewerkt vanuit de persoonlijke relatie tussen de docent en de leerling. De docent ondersteunt de leerlingen bij het leren nemen van verantwoordelijkheid voor het leerproces en het leren ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Hierbij vinden we het belangrijk dat leerlingen leren om kritisch na te denken. De docent begeleidt de leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid. Belangrijk hierbij is dat docenten en leerlingen samen reflecteren op het leerproces en op deze manier te weten komen welke didactische aanpak past bij welke leerling.

Enthousiast en gemotiveerd

We gaan uit van de ontwikkelkracht van de docenten: zij hebben de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van motiverend onderwijs vanuit onze gezamenlijke pedagogische visie. In onze school gaan medewerkers en leerlingen gezamenlijk op zoek naar wat hen motiveert en hoe ieder kan werken aan zijn of haar eigen leerproces. Medewerkers en leerlingen benutten daarbij de mogelijkheden om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Nieuwsgierig naar elkaar en de buitenwereld

De school vindt een open houding belangrijk, zowel naar binnen als naar buiten toe. Deze open houding betekent dat binnen de school ruimte is om jezelf te kunnen zijn. Docenten ondersteunen met hun houding leerlingen om de verbinding met de wereld aan te gaan en daarin een zelfstandige positie in te nemen.

Wij geloven: 

Leren is vertrouwen

Leren kun je alleen vanuit vertrouwen: in de professionaliteit van de docenten die je opleiden en de school die structuur, ruimte en duidelijkheid biedt. Vertrouwen in jezelf, in je eigen kunnen en vanuit een groeiende zelfstandigheid. Vertrouwen in elkaar, leren doe je samen, je hebt elkaar nodig.

Leren is verbinden

Wanneer jij wordt gezien en gerespecteerd, de sfeer goed is en jij de mensen om je heen ziet en respecteert, dan is er ruimte om te leren. Leren vanuit verbinding is betrokken zijn bij elkaar en de wereld om je heen.

Leren is persoonlijk

Iedereen leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen interesses en talenten. Al ga je allemaal voor een diploma, de weg ernaar toe is niet voor iedereen hetzelfde. Leren is maatwerk. Leren is een dynamisch proces in een dynamische omgeving, waarin iedereen uniek is. En leren doe je met elkaar en van elkaar.

Leren is lef hebben

De ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen, fouten te kunnen maken en weer opnieuw te beginnen; het hoort bij leren. Voor succesvol leren heb je lef nodig. Keuzes maken en kansen pakken als ze je worden aangeboden. Vaardig worden en kennis opdoen. Nieuwsgierig zijn en een open houding hebben.

Onze missie:

Onze missie is helder: leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Ons doel is dat wij in een veranderende samenleving onderwijs op maat aanbieden waarin leerlingen kennis opdoen en vaardigheden leren voor hun vervolgopleiding en het beroep van de toekomst en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun persoonlijke ontplooiing. Naast het behalen van een waardevol diploma, door het verwerven van kennis, vaardigheden en een goede studiehouding, vinden wij het belangrijk om onze leerlingen in een veilige omgeving te leren hoe je je weg kunt vinden in de maatschappij en deel kunt worden van bestaande tradities en praktijken. Wij zien het ook als een belangrijke taak om leerlingen kritisch te leren denken en verantwoordelijkheid te leren nemen in onze democratische samenleving. Dit is waar we voor staan, en dit is waar we het voor doen. Wij vinden het bijzonder wat er in de klas en in de school gebeurt en welk effect dat heeft op de leerlingen die bij ons op school onderwijs volgen en de groei naar volwassenheid maken. Leerlingen en ouders mogen dan ook van ons verwachten dat wij ons met gedrevenheid inzetten om deze missie te volbrengen.

Het model relatie, autonomie en competentie van Luc Stevens:

De relatie tussen jou en je docenten, de relatie tussen docenten onderling en de relatie tussen jou en je medeleerlingen is belangrijk voor ons. Samen maken we als het ware deel uit van een gemeenschap. Hoewel er in een gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet houden met elkaar, voelt men zich er in principe veilig. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als het lastig is, kan je als leerling rekenen op de steun van je docent.  

Je wil laten zien wat je kunt en voelen dat je het kunt. Een docent die de ontwikkeling van zijn of haar leerlingen serieus neemt, biedt jou ruimte om passende leerdoelen voor jezelf te formuleren en haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van hoge, maar reële verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie.

Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Je wil dingen zelf kunnen doen, zelf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin jouw eigenheid gerespecteerd wordt. Je individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van de vrijheid van de ander en jouw verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie. 

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.