Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Dit zijn wij

Sinds 1 januari 2020 is het KKC UNESCO-oriëntatieschool en vormen we met andere UNESCO-scholen een wereldwijd netwerk. Met de stap tot UNESCO-school kiezen we voor een koers die past bij de thema’s en doelen van UNESCO en daarmee voor onderwijs dat aansluit bij de samenleving van vandaag, maar ook de wereld van morgen.

De identiteit van de school is open katholiek en vertegenwoordigt de vier UNESCO thema’s. Dit betekent dat wij in ons onderwijs extra aandacht besteden aan Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap, Duurzaamheid en Intercultureel Leren. Onze identiteit komt ook tot uiting in de sfeer op school, gekenmerkt door respect voor en saamhorigheid met elkaar.

Als UNESCO-oriëntatieschool is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen zich bewust te laten worden van hun plaats in de wereld en ze te begeleiden tot kansrijke en competente wereldburgers. Wij willen met ons onderwijs bereiken dat onze leerlingen de wereld met een open en nieuwsgierige blik tegemoet treden. Elke leerling volgt vanuit een gezamenlijk brede basis, zijn eigen weg, waarbij ruimte is voor ieders talent en interesses. We zetten leerlingen aan het denken over hun eigen leerproces en verhogen zo hun motivatie, ambitie en eigen verantwoordelijkheid. We zijn er van overtuigd dat het verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk zijn, maar het ontwikkelen van je identiteit en jezelf ontplooien zijn minstens zo belangrijk.

Wij zijn een school waar leerlingen zich veilig voelen en graag naar school gaan. De school staat bekend om zijn goede sfeer. Onze leerlingen voelen zich op onze school gekend en gerespecteerd.

Bekijk hier onze presentatie voor de open avonden, waarin je al onze highlights in één keer langs ziet komen.

Uitgangspunten

Op basis van de volgende drie uitgangspunten geven wij vorm aan ons onderwijs:

RELATIE

Streven naar verdraagzaamheid en vrede door te beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn en samen moeten leven (UNESCO: learning to live together). Binnen onze school verstaan we onder ‘relatie’ dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn en ze zich veilig voelen “ik hoor erbij”, zich gezien voelen door hun docenten, die luisteren, coachen, ondersteunen en de leerlingen uitdagen. Docenten bieden vertrouwen, maar nog belangrijker: ze hebben vertrouwen in hun leerlingen. Docenten zijn het goede voorbeeld en treden op als het nodig is.

AUTONOMIE

Leren om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn (UNESCO: learning to be). In onze school verstaan we onder ‘autonomie’ dat leerlingen weten dat ze – in elk geval voor een deel – hun leergedrag zelf kunnen sturen. We leren ze onafhankelijk te zijn en zelf beslissingen te nemen “ik kan het”. Er is respect voor de leerling en zijn/ haar capaciteiten en er is een besef dat ieder kind, iedere jongere uniek is. Hun individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van de vrijheid van de ander en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie.

COMPETENTIE

Leren om autonoom te handelen, door ervaring op te doen en basiscompetenties en vaardigheden aan te leren (UNESCO: learning to do). Bij ervaring opdoen en vaardigheden aanleveren hoort ook kennis blijven verwerven en verdiepen (UNESCO: learning to know). In onze school verstaan we onder ‘competentie’ dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze zullen ook ontdekken dat ze steeds meer aankunnen “ik kan het zelf.” Als ze daar moeite mee hebben leren we ze waar ze hulp kunnen vinden. Succesvol worden door ruimte te benutten, uitdagingen aan te gaan, ondersteuning te vragen en grenzen te verkennen.

Het komend jaar koppelen we bestaande en nieuw te ontwikkelen projecten aan de vier Unesco-thema’s en de 17 sustainable development goals (zie hieronder).

 

Wij geloven: 

Leren is vertrouwen

Leren kun je alleen vanuit vertrouwen: in de professionaliteit van de docenten die je opleiden en de school die structuur, ruimte en duidelijkheid biedt. Vertrouwen in jezelf, in je eigen kunnen en vanuit een groeiende zelfstandigheid. Vertrouwen in elkaar, leren doe je samen, je hebt elkaar nodig.

Leren is verbinden

Wanneer jij wordt gezien en gerespecteerd, de sfeer goed is en jij de mensen om je heen ziet en respecteert, dan is er ruimte om te leren. Leren vanuit verbinding is betrokken zijn bij elkaar en de wereld om je heen.

Leren is persoonlijk

Iedereen leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen interesses en talenten. Al ga je allemaal voor een diploma, de weg ernaar toe is niet voor iedereen hetzelfde. Leren is maatwerk. Leren is een dynamisch proces in een dynamische omgeving, waarin iedereen uniek is. En leren doe je met elkaar en van elkaar.

Leren is lef hebben

De ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen, fouten te kunnen maken en weer opnieuw te beginnen; het hoort bij leren. Voor succesvol leren heb je lef nodig. Keuzes maken en kansen pakken als ze je worden aangeboden. Vaardig worden en kennis opdoen. Nieuwsgierig zijn en een open houding hebben.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.