Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Berichtgeving rond Coronavirus

Op deze pagina is alle berichtgeving terug te lezen die we verstuurd hebben aan ouders en leerlingen over onze Coronamaatregelen.

Coronamaatregelen

Kijk hier voor de meest recente informatie rondom het coronavirus op het voortgezet onderwijs:

Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

De GGD Amstelveen heeft ons gisteren laten weten dat op het Keizer Karel College een aantal leerlingen uit diverse klassen besmet is geraakt met wellicht de Delta-variant omdat er op Mallorca en in Portugal (waar de meeste eindexamenleerlingen naar toe zijn geweest) ook veel Engelse jongelui zijn.  Deze zogenaamde Delta-variant is zeer besmettelijk en de vaccinaties lijken volgens de informatie die er nu is, niet afdoende te beschermen. Daarom zijn de leerlingen uit deze klassen in quarantaine. De betreffende ouders en leerlingen zijn hier gisteren al over geïnformeerd. Tevens hebben we de toetsweek van de bovenbouw gisteren tot nader order opgeschort. Vanmorgen kregen wij vanuit verschillende bronnen het bericht dat er gisteravond groepen leerlingen bij elkaar zijn gekomen om te vieren dat hun toetsweek opgeschort is. Dit maakt het risico op grootschalige besmetting nog groter.  We hebben hierbij een afweging moeten maken op de volgende vlakken:

 • De veiligheid van collega’s en leerlingen; gezien de dwarsverbanden tussen de jaarlagen (broertjes en zusjes, maar ook vrienden en vriendinnen), menen we extra rekening te moeten houden met de 1,5 meter. Dat betekent dat er maximaal 15 leerlingen in een klaslokaal een toets kunnen maken. Door het opschorten van de toetsen in de bovenbouw, lopen de toetsweken van bovenbouw en onderbouw dan deels synchroon waardoor er extra druk op de fysieke ruimte komt. Wij moeten dan ook keuzes maken in het aantal leerlingen dat per dag een toets kan komen maken.
 • Het korte tijdsbestek dat ons nog rest voor de afronding van dit schooljaar; het is belangrijk dat er voldoende tijd is om toetsen na te kijken. Aansluitend daarop moet er ook voldoende tijd zijn om deze besluitvorming rond de bevordering zorgvuldig en weloverwogen te kunnen doen.

Op basis van deze uitgangspunten, hebben we gemeend een verschil te moeten maken tussen de onderbouw plus 4 vwo en de voorexamenklassen, te weten 4 havo en 5 vwo. Om meer besmettingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat we toch dit schooljaar goed af kunnen sluiten hebben we de volgende besluiten genomen.

Resterende lessen dit schooljaar 

Gezien het risico op besmetting zullen alle lessen (ook lo en praktijkvakken) vanaf vrijdag 18 juni weer online gegeven worden tot de start van de toetsweek. Dinsdag 22 juni blijft voor de onderbouw een lesvrije dag.

Onderbouw en 4 vwo 

Op dit moment vinden de voorbesprekingen voor de eindrapportvergaderingen in de onderbouw plaats. Op basis van eerdergenoemde uitgangspunten (zie hiervoor het bericht van 31 mei jl.), bespreken de afdelingsleiders, mentoren en vakdocenten gezamenlijk het perspectief van de leerlingen voor het volgende schooljaar. Op basis van deze vergaderingen bepalen zij welke leerlingen nu direct bevorderd kunnen worden, welke leerlingen doubleren en voor welke leerlingen er nog geen duidelijk beeld te vormen is. Voor deze laatste groep is de aankomende toetsweek nog erg belangrijk. Zij zullen daarom op school uitgenodigd worden om hun toetsen nog te maken. Alle andere leerlingen hoeven hun toetsen niet te maken. Dat betekent concreet het volgende:

 • Leerlingen die nog boeken op school hebben liggen, kunnen deze vrijdag 18 juni ophalen. Je komt alleen, draagt een mondkapje en gaat direct weer naar huis.
 • De toetsweek voor de derde klas (van 23 juni t/m 30 juni) gaat alleen door voor de leerlingen waarover nog twijfel bestaat over de overgang naar klas vier. Het eerder gepubliceerde rooster blijft gehandhaafd. Zij maken alleen de toetsen voor de vakken die zij meenemen naar volgend schooljaar.
 • De toetsweek voor klas 1 en 2 (van 24 juni t/m 30 juni) gaat eveneens alleen door voor de leerlingen waarover nog twijfel bestaat over de overgang naar het volgende leerjaar. Het eerder gepubliceerde rooster blijft gehandhaafd.
 • De toetsweek voor 4 vwo start later in verband met de quarantaine regeling, waarover gisteren is gecommuniceerd aan deze jaarlaag. Hun toetsweek loopt van 25 t/m 29 juni, alleen voor de leerlingen waar twijfel over bestaat over de overgang naar 5 vwo. De indeling voor deze week maken we voor het weekend bekend op het leerlingenportal.
 • De WON-week moet helaas gecanceld worden. We onderzoeken de mogelijkheid om de week in september alsnog te kunnen organiseren.

De laatste vergaderingen zijn gepland aanstaande maandag 21 juni. Alle leerlingen die direct bevorderd worden krijgen een mail van hun mentor. Alle leerlingen die nog toetsen moeten maken, worden gebeld evenals de leerlingen die doubleren. Leerlingen die geen toetsen meer hoeven te maken, zijn lesvrij. We verwachten dat je tot het moment waarop je weet hoe het staat met je bevordering, aan het werk bent om je toetsen voor te bereiden zodat je niet in tijdnood komt als je toch een toets moet maken.

Het inhaalmoment voor gemiste toetsen op 1 juli blijft ingepland staan, uiteraard alleen voor leerlingen die nog toetsen moeten maken en iets gemist hebben. Dat geldt niet alleen voor toetsen uit de laatste toetsweek, maar ook voor eerder gemiste toetsen in de weken ervoor.

In de overgangsvergaderingen op maandag 5 juli, dinsdag 6 juli en woensdag 7 juli worden alleen de leerlingen nog besproken die in de laatste toetsweek nog toetsen hebben gemaakt. Voor deze groep bepalen de docenten aan de hand van de behaalde cijfers of leerlingen bevorderd zijn of niet. Na afloop van deze vergaderingen neemt de mentor telefonisch contact op met de leerling/ouder.

Toetsen inzien (onderbouw en 4v) 

Het is helaas niet mogelijk om de toetsen fysiek in te zien op school. Wel kun je als leerling een online afspraak via Teams maken met jouw docent om te bespreken hoe je de toets hebt gemaakt. Dit kan voor de onderbouw op 2 juli van 13:15 – 15:30 uur.

Bovenbouw havo 4 en vwo 5 

Gezien het feit dat leerlingen uit 4 havo en 5 vwo het volgende schooljaar examen gaan doen, vinden we het belangrijk dat zij het schooljaar zo volledig mogelijk kunnen afsluiten. Dat betekent concreet het volgende:

 • Leerlingen die nog boeken op school hebben liggen, kunnen deze vrijdag 18 juni ophalen. Je komt alleen, draagt een mondkapje en gaat direct weer naar huis.
 • Alle leerlingen maken de geplande toetsen (inclusief de SE’s) vanaf 22 juni tot en met 28 juni volgens toetsrooster, dit wordt z.s.m. bekend gemaakt op het leerlingenportal. Deze zullen plaatsvinden in ruime lokalen met een gering aantal leerlingen.
 • De mondelingen gaan vanaf 22 juni door en je hoort van je docent het schema.
 • De UNESCO-week voor 4H en 5V kan helaas niet doorgaan, net als de Wetenschapsweek 4V en de PWS dagen voor 4H en 5V. We onderzoeken de mogelijkheid om deze activiteiten in september alsnog te organiseren.
 • 30 juni worden de cijfers voor 9:00 uur ingeleverd in Magister.
 • 2 juli rapportvergadering: definitief vaststellen wie over is en wie niet.
 • Inhaaldag (24 juni) komt te vervallen.
 • Voor leerlingen die in aanmerking zouden komen voor een herexamen, wordt in overleg met de PMR gezocht naar een passende oplossing.

SE’s  inzien na de toetsweek (4h en 5v) 

Voor de bovenbouw kunnen alleen de schoolexamens ingezien worden. Dit kan op 2 juli (fysiek) van 11:15-13:15 uur. Je laat van tevoren aan je docent weten of je graag je SE wilt inzien.

Let op! 

We doen een dringend beroep op u als ouder om uw kind in quarantaine te laten gaan als uw kind in aanraking is geweest met een ander die besmet is of als uw kind de inmiddels bekende klachten heeft. Tevens raden wij u aan om uw kind een test af te laten nemen vóórdat hij/zij naar school komt. Elke leerling heeft wekelijks twee zelftesten van ons ontvangen en ze zijn nog op voorraad.

Op deze manier kunnen we het jaar toch nog enigszins goed afsluiten en geven we de leerlingen een kans om goed over te gaan naar het volgend leerjaar.

Alle data nog even op een rijtje

22 tot en met 29 juni Toetsweek havo 4 en vwo 5
23 tot en met 30 juni Toetsweek 3vwo en 3 havo
24 tot en met 30 juni Toetsweek 1 en 2 vwo en havo
25 tot en met 29 juni Toetsweek 4 vwo
30 juni Cijfers bekend havo 4 en vwo 5
1 juli Inhaalmoment toetsweek 1, 2, 3 havo en vwo
2 juli Online inzien van de toetsen havo en vwo 1, 2, 3 en vwo 4
2 juli Inzien SE’s havo 4 en vwo 5 op school
5 juli Inleveren boeken hun boeken in de Emergohal
6 juli Overgangsvergadering havo 4, vwo 4 en 5
5, 6 en 7 juli Overgangsvergaderingen havo en vwo 1, 2 en 3
9 juli Rapportuitreiking (onder voorbehoud)

 

We beseffen terdege dat dit geen ideale oplossing is maar gezien de situatie kunnen we niet anders dan het op deze manier organiseren. We betreuren het dat we ons op het allerlaatste moment nog genoodzaakt zien om deze maatregelen te nemen maar de veiligheid van iedereen staat voorop bij ons. Daarom wijzen we erop dat wij op het KKC het dragen van een mondkapje tot het eind van het schooljaar handhaven, ook als de landelijke richtlijnen anders worden. We hopen op uw/jouw begrip en gaan ervan uit dat we in goede gezondheid dit bijzondere jaar kunnen afsluiten.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

Mevr. J.W. Botting, rector KKC 

Amstelveen, 2 juni 2021

Beste leerlingen en ouder(s), verzorger(s),

Zoals u en jullie zullen hebben vernomen mogen de VO scholen van het kabinet vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Het kabinet heeft dit besluit genomen, mede op basis van een advies van het OMT. Het OMT vindt het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord, mits leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf testen op corona. De 1,5 meter-regel blijft wel bestaan tussen leerlingen en onderwijspersoneel en voor onderwijspersoneel onderling. Ook de Kamer staat inmiddels achter dit besluit.

Het KKC staat in regio Noord. Deze regio gaat als eerste op vakantie. Dat betekent dat als wij 7 juni open zouden gaan, er nog slechts zeven dagen les voor de bovenbouw en 1,5 week les voor de onderbouw is. Daarna beginnen de toetsweken en daarna nog activiteiten.

We hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met het personeel, met de leerlingen en met de MR (ouders, leerlingen en personeel).

De voordelen voor het openen van de scholen zijn voor iedereen duidelijk: volledig fysieke lessen zijn beter en prettiger dan online lessen. Tevens is het voor leerlingen zeer fijn om al hun klasgenoten weer te kunnen ontmoeten. We zien echter ook nadelen. Niet alleen op het gebied van de gezondheid van onze leerlingen, hun familie en onze medewerkers, ook op organisatorisch vlak zijn er nadelen. Ten eerste geeft het volledig openen van de school veel onrust vlak voor de toetsweek, zet het extra druk op de toetsweken door mogelijke besmettingen en quarantaines (waardoor er veel ingehaald moet worden) en geeft het opnieuw extra werkdruk in een schooljaar waarin de werkdruk al zeer hoog is.

Daarnaast hebben hebben de leerlingen elkaar bijna een half jaar niet gezien, waardoor er veel tijd verloren gaat aan de groepsvorming. Ook geven leerlingen aan hun planning voor hun voorbereiding op de toetsweek al gemaakt te hebben. Volgens het landelijke coronaprotocol zijn we verplicht maatwerk te bieden aan docenten die aangeven niet fysiek les te willen geven om verschillende redenen. Het is dan onmogelijk om het onderwijs goed te organiseren, aangezien er niet voldoende opvang is om de digitale lessen fysiek te kunnen begeleiden. Tot slot stelt het coronaprotocol dat bij opening van de school er minimaal twee keer per week getest moet worden door leerlingen en personeel als voorwaarde om volledig open te gaan. Navraag bij leerlingen leert dat de testbereidheid onder leerlingen klein is. Een test-bereidheid van minimaal 50% die nodig is om veilig volledig te kunnen openen lijkt ons derhalve niet haalbaar. Desondanks zullen wij vanaf a.s. maandag elke week twee testen aan de leerlingen ter beschikking stellen en wij hopen dat u en jullie de testen ook zullen uitvoeren in het belang van jullie en uw eigen gezondheid en die van jullie familie en onze medewerkers.

Vooral de zorg voor de leerlingen en het personeel en de verwachting dat het leerrendement niet omhoog zal gaan, hebben ons doen besluiten de opening van de gehele school te realiseren op 16 juni en 23 juni. Vanaf 7 juni (a.s. maandag) gaan we voor alle klassen wel werken met halve klassen. Tot nu toe deden we dit alleen bij klassen met een klein aantal leerlingen, maar vanaf volgende week dus voor de gehele school. De indeling van de klassen gebeurt met behulp van het roosterprogramma Zermelo. We starten met sportdagen voor de verschillende leerjaren in de week van 7 juni, een sociale activiteit buiten waarbij we wel met volledige klassen kunnen werken. De zorg om de achterstanden delen wij natuurlijk ook met u, jullie en de rest van Nederland. Op dit moment zijn wij bezig met de plannen voor het KKC om de achterstanden (nog beter) in kaart te brengen en met de mogelijkheden om deze weg te werken volgend schooljaar in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs.

We kunnen per 16 juni de organiseerbaarheid en veiligheid garanderen conform de in het protocol gestelde eisen. Deze toetsweken organiseren we voor alle leerlingen fysiek in het gebouw, per volledige jaarlaag, verspreid over de dag zodat we het aantal leerlingen dat aanwezig is in de school, kunnen beperken.

We nemen dit besluit, dat besproken is met de MR en de leerlingenraad, in de overtuiging recht te doen aan de uitkomsten van de gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en MR.

In de verschillende jaarlagen worden nog diverse activiteiten georganiseerd, waardoor er nog volop ontmoeting tussen de leerlingen kan plaatsvinden: sportdagen, UNESCO-project voor VWO-5 leerlingen, PWS-dagen voor VWO-5 en Havo-4 en de wetenschapsweek voor VWO-4.

Ik vertrouw erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en ik wens ieder goede en gezonde laatste weken van het schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Mevr. J.W. (Nan) Botting MEM
Rector

Amstelveen, 1 april 2021

Beste leerling,

Sinds enige tijd mag je gelukkig weer lessen op school volgen. Wel nog in kleine groepjes, maar wij zijn erg blij dat we jou weer persoonlijk kunnen ontvangen! De veiligheid van zowel leerlingen als docenten staat hierbij natuurlijk voorop.

Dit is waarom we je er nogmaals op willen wijzen dat we ons op school aan de geldende Corona-maatregelen houden. Dit betekent:

·         Dat je een mondkapje draagt wanneer jij je door de school verplaatst

·         Dat je 1,5 meter afstand houdt

·         Dat je buiten pauzeert

·         Dat je regelmatig je handen wast

We willen iedereen een veilige leeromgeving bieden. Dit kan alleen als we ons allemaal aan de regels houden. Uiteraard niet alleen bij binnenkomst, maar de hele dag door! Alleen wanneer we dit doen kunnen de lessen op school veilig voortgezet worden. Wanneer je je niet aan de maatregelen houdt kun je gevraagd worden naar huis te gaan om daar de lessen online te volgen.

We hopen dat alles zo duidelijk is en dat we er samen aan blijven werken om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding van het KKC

Amstelveen, 24 maart 2021

Beste leerling,

Na een lange periode van online onderwijs mogen we je gelukkig weer op school ontvangen. Dit dan wel in kleinere groepen, maar we vinden het fijn dat je hier in ieder geval weer een paar keer per week bent!

We denken dat je met een heleboel vragen rondloopt en daarom ontvang je dit bericht van ons. Neem even rustig de tijd om alles te lezen.
We willen je informeren over de volgende zaken:

• Cijfers in en weging van de tweede periode
• Rapporten periode 2
• Prognose A, B, C systeem
• Toetsing en maatwerk in de derde periode
• Klassen onder de 24 leerlingen splitsen we in tweeën
• Basisrooster hanteren (tussenuren, pauze naar buiten, geen week of dagroosters)

Cijfers in en weging van de tweede periode

We hebben een aantal scenario’s onderzocht en besproken in de mentorenteams. Na alle ‘voors’ en ‘tegens’ tegen elkaar afgewogen te hebben, hebben we besloten dat we de weging van de tweede periode niet aanpassen. We kunnen namelijk niet goed overzien wat hier de consequenties voor jou van zijn: in hoeverre ondervind jij nadelen van het veranderen van de norm lopende het schooljaar?

Dit betekent vervolgens dat we nu moeten nadenken over het bevorderingsregelement en hoe daarmee om te gaan. We zullen je hierover later berichten.
We zijn ons bewust van het feit dat niet alle vakken een weging hebben toegekend aan een cijfer of niet de toetsen hebben afgenomen die zij normaliter afgenomen zouden hebben. Om die reden hebben we alle docenten, die in de onderbouw lesgeven, gevraagd om een inschatting te maken van jouw kansen in het volgende leerjaar. Daarover lees je hieronder meer.

Docenten mogen met terugwerkende kracht en na overleg met een klas tóch nog een weging aan een cijfer in periode 2 geven en zullen dit dan ook zo snel mogelijk in Magister zetten.

Rapporten periode 2

De traditionele cijferlijst geeft door de online onderwijsperiode een te wisselend beeld, doordat soms cijfers niet meetellen, niet alle docenten cijfers hebben kunnen invoeren of omdat een werk niet representatief is geweest. Samen met de mentoren bekijken we wat voor rapport we je dan mee gaan geven. Dat merk je wel als het zover is.

Prognose

Omdat we een lange periode van online-onderwijs achter de rug hebben is het lastig iets te kunnen zeggen over de gevolgen daarvan en de door jou behaalde cijfers. Daarom vullen docenten voor hun eigen vak op 3 verschillende momenten een prognose in. Het geeft jou en je ouders (en ons uiteraard) inzicht in hoe je ervoor staat en waar je misschien op moeten letten of aan moet gaan werken. Het gaat hierbij om de kans van slagen voor het vak in het volgende leerjaar.

A: leerling maakt een goede kans
B: er is twijfel over de kans van slagen
C: leerling heeft een onvoldoende basis

Dit doen we in 3 fases:
• Fase 1: tijdens of vlak na de rapportvergaderingen die in de week van 22 maart plaatsvinden vullen alle vakdocenten de prognose in Magister in. De kolom wordt na 31 maart zichtbaar voor jou en je ouders.
• Fase 2: halverwege de periode tussen 31 maart en de proefwerkweek aan het einde van het jaar wordt de prognose bijgesteld of blijft gelijk.
• Fase 3: naar aanleiding van de proefwerkweek aan het einde van het schooljaar wordt de prognose voor de laatste keer ingevuld.

Toetsing en maatwerk in de derde periode

Nu we per 29 maart teruggaan naar een 30 minuten rooster, ontstaan er ook in de onderbouw weer mogelijkheden om (beperkt) centraal te toetsen. Docenten hebben daarnaast nog steeds de mogelijkheid om op een alternatieve manier tijdens de les te toetsen. Er zitten nu eenmaal (corona)grenzen aan het op school halen van hele jaarlagen in de middag.

Ook wordt het weer mogelijk dat docenten in de middag extra begeleiding kunnen bieden, als je dat nodig hebt. Het kan zijn dat wij je indelen voor hulpmomenten, zoals we dat met de hulplessen ook gedaan hebben in het verleden. Dat is dus niet vrijblijvend. Communicatie daarover volgt. Voorlopig vindt die hulp online plaats in verband met de beheersbaarheid van leerlingen in het gebouw in de middag.

Klassenindeling in groepen

De klassen die 24 (of minder) leerlingen bevatten worden niet langer in drieën, maar in tweeën ‘geknipt’. Dat betekent dat deze leerlingen 5 dagen naar school gaan in 2 weken, in tegenstelling tot de leerlingen die in grotere klassen zitten. Zij gaan in 3 weken 5 dagen naar school.
De groepsindeling die hier al voor gemaakt is, blijft. Voor de klassen van 24 (of minder) leerlingen maken de mentoren twee nieuwe groepen. Dat betreft in dit geval alleen de klassen 2 en 3 havo.

Basisrooster

Het basisrooster zal leidend zijn. We streven naar minder roosterwijzigingen en geen week- en of dagroosters meer. Tussenuren worden niet langer opgevangen door zogenaamde stippers. Je mag het terrein niet af, maar gelukkig is er buiten én in school nu voldoende ruimte waar je zelfstandig aan het werk kan in het vrije half uur. Rondlopen door de gangen werkt storend, dus doe dat liever niet.

Tot slot: pauze houden doe je vanaf nu buiten. Lekker even een frisse neus halen!

Met vriendelijke groet,
namens alle afdelingsleiders onderbouw

Mevr. S.E.M. van Schaick
Mevr. I.B.G. Takens
Mevr. W. Stolk
Mevr. J. Busscher

Amstelveen, 1 maart 2021

Beste leerling,

Morgen start de eerste groep leerlingen weer met lessen op school. Daar kijken we enorm naar uit!

Je hebt vorige week al de nodige informatie ontvangen van mevrouw Marrenga.

Toch zul je vast nog veel vragen hebben. Op een aantal ervan proberen we in dit bericht antwoord te geven, onder andere over het volgende:

• Hoe zie je in je rooster wanneer je op school moet zijn?
• Hoe ziet het lesrooster eruit?
• Wat neem je mee naar school?
• Hoe ziet de komende week eruit?
• Staat de indeling van de groepen vast?
• Hoe gaan we om met de toetsen en bevorderen?
• Hoe houden we je de komende tijd op de hoogte?
• Wat als je tijden de lock down al op school gewerkt hebt, hoe gaat dat nu?
• Wat gebeurt er als een leerling of een docent besmet is geraakt?

Samen met je mentoren en docenten hebben we vandaag de tijd genomen om de eerste week voor te bereiden en ook na te denken over een aantal andere onderwerpen die in de komende tijd zullen spelen.

We vinden het belangrijk om de komende weken vooral tijd te besteden aan het weer terugkeren op school in weer een nieuwe situatie. Je zult dus niet met je hele klas tegelijkertijd en de hele week op school zijn, dat zal vreemd zijn. Niet alleen voor jou, maar ook voor je docenten. Het wordt schakelen tussen je klasgenoten thuis en degene die in de klas aanwezig zijn. Dat wordt in vele opzichten weer een nieuwe uitdaging en zal vast af en toe verwarring leiden. Dat begrijpen we en je docenten ook.

Veel is nog niet duidelijk, ook niet voor ons. Zodra we weer meer weten, zullen we je natuurlijk weer op de hoogte brengen. Nu eerst antwoord op de vragen van hierboven.

Hoe zie je in je rooster wanneer je op school moet zijn?
In Zermelo staat dit duidelijk aangegeven: achter het vak staat ‘online’ of het lokaal waar je les hebt. Als je een lokaalnummer ziet staan, betekent dit dus dat je op school verwacht wordt.

Hoe ziet het lesrooster eruit?
We werken in drie groepen die om beurten op school lessen volgen, we starten komende week als volgt:

Op 2 maart komt groep A op school

Op 3 maart komt groep B op school

Op 4 maart komt groep C op school

Op vrijdag 5 maart start groep A weer met les

Op maandag 8 maart komt groep B om lessen te volgen

Op dinsdag 9 maart is groep C weer aan de beurt

Enzovoort tot het moment dat de situatie weer verandert natuurlijk.

We werken nog steeds met gescheiden pauzes voor onderbouw en bovenbouw en we gaan weer terug naar een 45-minutenrooster:

Wat neem je mee naar school?
Uiteraard is het dragen van een mondkapje nog steeds verplicht zodra je door de school loopt. Ook kan je docent van je vragen om je mondkapje in de klas te dragen. Doe hem vast in je jaszak als je naar school gaat, dan kun je hem voordat je het gebouw binnentreedt meteen opdoen.

Neem naast je boeken en schriften ook je laptop weer mee naar school opgeladen en wel.

Hoe ziet de komende week eruit?
Dat vonden we best een ingewikkelde vraag, we vinden het namelijk belangrijk om de tijd te nemen om weer te wennen aan deze nieuwe situatie. Ook vinden we het belangrijk om niet meteen door te stomen met het lesprogramma maar de tijd te nemen om elkaar ook echt even te spreken. Je zult vast de nodige vragen hebben aan je mentor of je vakdocenten. Daar willen we echt even de tijd voor nemen. Dat betekent concreet het volgende:

• Als je online les hebt, werk je aan huiswerkopdrachten die je docenten in Magister voor je klaar hebben gezet. Dat is zogezegd je weektaak voor deze week.
• Als je op school bent, heb je gewoon les volgens rooster. Je docenten zullen met je in gesprek gaan en samen met de groep bepalen hoe de les eruit komt te zien: willen jullie graag eerst even lekker met elkaar kletsen of toch liever met de lesstof bezig zijn? Hoe hebben jullie het thuiszitten ervaren? Waar zie je tegenop in de komende tijd? Welke vragen heb je? Of misschien hebben jullie als groep liever een sociale activiteit. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Het gaat er vooral om dat we rustig met elkaar opstarten op school en dat doen we samen!

Staat de indeling van de groepen vast?
De A-B-C groepen zijn ingedeeld en deze kunnen niet meer aangepast worden. Aan de mentoren is gevraagd om te kijken of er eventuele wijzigingen moeten plaatsvinden in de groepen. Deze worden zo snel mogelijk in het rooster aangepast. Als er daarna nog wijzigingen plaatsvinden, gebeurt dit uitsluitend door de mentor. Wijzigingen geven zij door aan de afdelingsleider. Wijzigingen gelden nooit voor dezelfde week, altijd voor de week erop.

Hoe gaan we om met de toetsen?
Tot het einde van de tweede periode worden er geen cijfers meer gegeven. Dat betekent dat er geen praktische opdrachten voor een cijfer, geen proefwerken of SO’s enz. worden afgenomen. Eventuele formatieve (diagnostische) toetsen kunnen wel worden gegeven.

In de komende weken buigen de afdelingsleiders onderbouw zich over de cijfers die behaald zijn in periode 1 en 2 en kijken we vooruit naar periode 3. We weten nu dus nog niet hoe we omgaan met de bevordering naar het volgende leerjaar en op welke manier de periodecijfers meetellen. Informatie daarover volgt nog. We nemen hierin ook mee hoe om te gaan met gemiste toetsen van vlak voor de lock down.

Hoe houden we je de komende tijd op de hoogte?
Via de mentoren en via de mail van de afdelingsleiders houden we je op de hoogte van veranderingen of besluiten.

Wat als je tijden de lock down al op school gewerkt hebt, hoe gaat dat nu?
In de lock down heb je misschien gedeeltelijk op school gewerkt onder begeleiding van de trajectvoorziening. Gezien het ruimtegebrek op school en het feit dat alle leerlingen weer 1 à 2 keer per week op school komen in een A-B-C groep, is het aantal leerlingen dat daarnaast nog gebruik kan maken van deze voorziening beperkt. Het zorgcoördinaat bekijkt opnieuw welke leerlingen hiervoor in aanmerking kunnen komen en verzorgt de communicatie naar deze leerlingen en ouders.

Voor tips omtrent extra ondersteuning buiten deze voorziening om, kunnen leerlingen en ouders ook terecht op het leerlingenportaal (onder begeleiding en doorklikken naar zorgteam).

Wat gebeurt er als een leerling of een docent besmet is geraakt?
Gezien het feit dat we de 1,5 meter-regel als richtlijn handhaven, gelden de regels van voor de laatst lock down. Dat betekent het volgende:

Alle categorie 1- en 2-contacten uit Bron en Contactonderzoek gaan in thuisquarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een persoon positief wordt getest die op de school aanwezig is geweest, klasgenoten en leraren die in de betreffende periode als nauw contact (categorie 2) worden gezien, in thuisquarantaine gaan. Onder categorie 1 vallen alle gezinsleden. Onder categorie twee vallen de zogeheten ‘nauwe contacten’.

Als er een besmetting in je groep bekend is, word je daar natuurlijk zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Dat gebeurt weer in samenwerking met de GGD.

We kijken er naar uit om je weer op school te mogen begroeten, tot van de week!

Hartelijke groeten,
Willemijn Stolk
Afdelingsleider 1, 2 en 3 havo

Inge Takens & Suzanne van Schaik
Afdelingsleiders 1 en 2 vwo

Judith Busscher
Afdelingsleider 3 vwo

Amstelveen, 26 februari 2021

Geachte ouders, beste leerlingen,

Hopelijk heeft iedereen, mede dankzij het heerlijke weer, een fijne vakantie gehad, ook al konden wij misschien niet de dingen doen die wij graag hadden gedaan.

Zoals U en jullie ongetwijfeld via de media hebben gehoord, kunnen de leerlingen, nu ook van middelbare scholen, vanaf 1 maart weer naar school. Wij denken dat dit voor iedereen heel goed nieuws is, want de afgelopen periode met alleen maar online lessen was voor iedereen best zwaar. Ook de komende periode is alles nog altijd niet terug naar normaal. We moeten nog steeds de 1,5 meter afstand in acht nemen en kunnen daardoor maar een deel van de leerlingen op school ontvangen, de rest van de leerlingen is dan nog steeds thuis. Het fijne is dat leerlingen in ieder geval 1 of 2 dagen per week op school en zij in drie weken een volledige schoolweek hebben gevolgd.

Wij hebben verschillende opties overwogen en zijn tot de conclusie gekomen dat het systeem waarin we de klassen verdelen in drie groepen A, B en C het beste bij onze school en de mogelijkheden van ons schoolgebouw past. Dat betekent dat elke keer 1/3 van de klas fysiek aanwezig is op school en 2/3 van de klas thuis is. De laatste groep volgt de lessen dan online.

Maandag 1 maart gebruiken we voor de docenten om weer te ‘landen’ op school en in teams aan de slag te gaan om ook voor de leerlingen het ‘weer naar school gaan’ zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij beseffen ons terdege dat leerlingen niet zomaar de lessen weer op kunnen pakken na een zo lange tijd. Er worden maandag 1 maart dan ook geen lessen ingeroosterd, behalve de lessen voor de examenklassen (online). In verband met de toets week die start op 8 maart hebben we die lessen er niet uitgehaald.

Lessen vanaf dinsdag 2 maart:

 • Alle klassen worden (via Zermelo) in drie groepen verdeeld: A, B, C. Groep A komt op maandag, groep B op dinsdag, groep C op woensdag enzovoort. Leerlingen kunnen in hun rooster zien of de les online (thuis) is, dat wordt aangegeven met een cameraatje in het rooster, of op school, dat wordt aangegeven met een lokaalnummer. Wij gaan de komende week met docenten en mentoren in gesprek om te kijken hoe de groepen zo optimaal mogelijk ingedeeld kunnen worden.
 • De examenklassen doen ook mee in dit rooster. Dat betekent dat zij dus vanaf 1 maart in een andere situatie zitten dan voor de vakantie. Wij vinden dit verantwoord aangezien op 8 maart de toets weken starten.
 • De lessen gaan weer terug naar 45 minuten. Dit vooral om meer rust in de school te bewaren. Bij continuering van 30 minuten gaan er elk half uur een kleine 600 leerlingen door de school lopen. Het 45 minutenrooster moet sowieso ingaan op 8 maart wanneer de toets weken starten.
 • 1/3 van de leerlingen zit in de klas, 2/3 werkt thuis. Zij kunnen digitaal aanhaken bij de les. Dit betekent hybride lesgeven voor docenten en dat zal voor hen weer een omschakeling zijn.
 • Een extra optie is dat docenten ervoor zorgen dat er weektaken klaar staan voor de leerlingen waar zij aan kunnen werken tijdens de lessen en waar ook feedback op wordt gegeven. Het bespreken van een en ander kan dan ook weer op het moment dat ze op school aanwezig zijn.

Pauzes:

Wij hanteren ook de komende periode weer gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw, deze zijn verwerkt in het rooster.

Toetsen:

 • De week van 8 maart start de toets week voor de examenklassen. Aangezien de toetsen dan ook in kleine groepen of in grote ruimtes (voor grote groepen) moeten worden afgenomen, zijn wij ook extern op zoek naar grote ruimtes, om te voorkomen dat ‘gewone’ lessen weer online moeten plaatsvinden, vooral wanneer de gehele bovenbouw toetsen heeft. Het is nog niet zeker of dat ook lukt.
 • In de onderbouw worden de eerste week geen toetsen afgenomen. We laten de leerlingen eerst weer wennen en gaan daarna pas aan de slag met het toetsen van kennis en vaardigheden.
 • In de bovenbouw kunnen SO’s doorgaan en het inleveren van opdrachten ook.

We begrijpen dat het voor de meeste leerlingen best spannend is om na bijna drie maanden weer op school te zijn in een omgeving met zoveel mensen bij elkaar. We moeten er dan ook voor zorgen dat wij de 1,5 meter regel zo goed mogelijk naleven. Voor de lessen kunnen wij dat regelen, tussen de lessen door en in de pauzes doen wij een beroep op jullie allen daarvoor. Alleen als we dat samen doen voelt iedereen, leerlingen en docenten zich veilig en kan de school open blijven.

Het is heel fijn om elkaar weer te zien en te ontmoeten. We hopen jullie allemaal dus weer op een veilige manier te kunnen te begroeten aanstaande dinsdag. Tot die tijd: geniet nog even van je vakantie!

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

F.P. Marrenga-Faber

Amstelveen, 15 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals we al aan zagen komen, is de lockdown helaas verlengd. We zitten sowieso tot en met 8 februari aan onze schermen gekluisterd en laten we eerlijk zijn: wie zat daar op te wachten? Niemand!

Het heeft wederom de nodige consequenties voor de organisatie van ons onderwijs, waaronder de toetsen. We hebben besloten dat we niet gaan schuiven met toetsen. We achten dit niet haalbaar gezien de onzekerheid over het moment waarop de lockdown daadwerkelijk over is. We moeten nog maar afwachten of we inderdaad op 9 februari weer naar school mogen en op welke manier. Uitstellen is daarom geen optie, omdat we eigenlijk niet weten tot wanneer we moeten uitstellen en het te maken werk zich dan blijft opstapelen. Dat willen we niet!

Voor een aantal vakken staan er tot en met 9 februari in klas 1 t/m 3 havo, 1 t/m 3 vwo en 4 vwo proefwerken gepland. Waar we vorige keer een overzichtelijk schema hebben opgestuurd wat er met welke toets gebeurde, formuleren we het nu algemeen.

De secties beslissen 1) of een proefwerk komt te vervallen of 2) dat er in dezelfde week als het proefwerk voor hun vak gepland staat op een alternatieve wijze een toets wordt afgenomen in de eigen les (dus niet langer centraal).

Het proefwerk kan o.a. vervangen worden door een:

 • een mondelinge overhoring
 • een open boek toets
 • een verwerkingsopdracht of
 • een prestentatie

Gezien de het feit dat we door de situatie gedwongen zijn om snel te schakelen, hebben we de betreffende collega’s gevraagd om dit met de eigen klas te communiceren.

In Magister Huiswerk zal genoteerd worden in welke les het alternatief voor het proefwerk afgenomen wordt of ingeleverd dient te worden. Vanwege het feit dat we terug gegaan zijn naar een 30 minuten rooster, hebben secties wel de mogelijkheid gekregen eventueel 2 lesuren hiervoor te gebruiken.

We klinken zo langzamerhand als een langspeelplaat, maar we realiseren ons ook nu weer, dat we een groot beroep doen op de flexibiliteit van onze collega’s, maar ook op die van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoeveel respect we hebben voor jullie harde werken!

Met vriendelijke groeten,

Willemijn Stolk                 afdelingsleider 1-2-3 havo

Suzanne van Schaik         afdelingsleider 1-2 vwo

Inge Takens                       afdelingsleider 1-2 vwo

Martin de Jong                 afdelingsleider 3-4 vwo

Amstelveen, 13 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We hadden het allemaal graag anders gezien, maar we zullen nog moeten volhouden. Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de lockdown voor niet-examenleerlingen wordt verlengd tot 8 februari. Aanvullend is besloten dat ook alle leerlingen onderling 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In deze brief informeren we u over de consequenties van deze maatregelen.

Lessen eindexamenklassen
De lessen aan de  eindexamenklassen worden met ingang van morgen op hybride wijze gegeven. Dat betekent dat 1/3 van de leerlingen in het lokaal zit en dat 2/3 van de leerlingen meekijkt vanuit huis. Ondanks dat dit verre van ideaal is, hebben we hier toch toe besloten in verband met de veiligheid van ons allemaal, zowel leerlingen als collega’s. Op deze manier zien de leerlingen op school elkaar alleen in het verband van 1/3 van hun klas en is de 1,5 meter afstand in het lokaal te handhaven. Het zal erop neerkomen dat docenten de leerlingen in het lokaal lesgeven en dat de rest van de klas meekijkt of aan andere opdrachten werkt op dat moment. De leerlingen van klas 5H en 6Vwo zijn verdeeld in groepen: A, B en C. Zij zien dit terug in hun rooster als zij kijken in de web app waar de lessen met een camera (online) dan wel een lokaalnummer (op school) worden aangegeven. De leerlingen worden door de afdelingsleider geïnformeerd over de werkwijze.

De leerlingen van 5H zijn vanaf 18 januari bezig met de toetsweek dus dan geldt dit rooster niet.

Lessen niet-eindexamenklassen
De lessen aan de leerlingen van de niet-eindexamenklassen blijven online gegeven worden het einde van de lockdown, net als op dit moment.

Toetsweek 4H en 5VWO
De tussentijdse toetsweek van 4H en 5VWO gaat grotendeels door, maar de toetsen worden online afgenomen. De SE-toetsen uit deze toetsweek worden wel op school afgenomen, maar dan in de gymzalen zodat ook daar de 1,5 meter kan worden gewaarborgd. De leerlingen zijn hierover al geïnformeerd en ontvangen hiervoor ook instructies.

Toetsweek 5H
Ook de toetsweek van 5H gaat door maar de toetsen zullen ook in de gymzalen worden afgenomen zodat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We zijn uiteraard allemaal niet blij met de gang van zaken, maar het is niet anders. Het vraagt veel flexibiliteit van ons allemaal in het belang van de veiligheid en gezondheid van ons allemaal.

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

J.W. (Nan) Botting MEM
Rector

Amstelveen, 15 december 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wat wij al een tijdje verwachtten gezien het oplopende aantal besmettingen met Covid-19 is bewaarheid geworden. Gisteravond hebben wij van de Minister-President gehoord, dat alle scholen moeten sluiten tot en met 17 januari a.s. Wij zullen vanaf morgen, woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 online lessen verzorgen. In de laatste week van de lockdown, tussen 11 en 15 januari zullen alleen de examenleerlingen van 6 VWO en 5 HAVO, fysiek lessen op school krijgen.

De docenten zijn vanmiddag al aan het werk om de laatste zaken te regelen voor online lessen in MS Teams. Gelukkig hebben we in de eerste week van het schooljaar al ruim de tijd genomen om ons hier gedeeltelijk op voor te bereiden.

Alle lessen worden volgens het rooster in Zermelo online gegeven en duren 30 minuten.

De lestijden zijn als volgt:

Lesuur Onderbouw Bovenbouw
1 8.30-9.00 8.30-9.00
2 9.00-9.30   9.00-9.30
3 Pauze 9.30-10.00
3 10.00-10.30 Pauze
4 10.30-11.00 10.30-11.00
5 11.00-11.30 11.00-11.30
6 Pauze 11.30-12.00
6 12.00-12.30 Pauze
7 12.30-13.00 12.30-13.00

Tijdens het volgen van de online lessen verwachten wij:

 • dat leerlingen inloggen in MS Teams volgens hun rooster in Zermelo of Magister. Zij loggen in het team van het vak dat ze op dat moment volgen. Ze nemen aan het begin van de les deel aan de ‘online vergadering’ met de camera aan en de microfoon uit. Hun docent neemt de absenten op en geeft deze door aan de verzuimcoördinator.
 • dat ziekmeldingen en ook Coronabesmettingen op de gebruikelijke wijze worden doorgegeven aan de verzuimcoördinatoren, echter nu alleen via de mail absentie@keizerkarelcollege.nl. Zij bellen naar huis bij onbekend verzuim.
 • dat iedereen zich in de online les bewust is van de gedragscode: leerlingen en docenten houden zich aan de Netiquette die al eerder via de nieuwsbrief bekend is gemaakt. Deze is na te lezen in de bijlage.

Het werk dat leerlingen in en rond de lessen te doen hebben vinden zij als volgt:

 • Het leerlingenportal is de centrale informatiebron. Daar vinden zij de periodeplanners en de apps die ze nodig hebben, dus de app naar MS Teams.
 • De periodeplanners blijven leidend voor wat leerlingen te doen hebben voor hun vakken. Daar waar nodig wordt het huiswerk verder geconcretiseerd in Magister Agenda onder het tabblad huiswerk.
 • Leerlingen kijken dus eerst in de periodeplanner voor het te maken of te leren werk en controleren daarna Magister Agenda of er aanvullingen zijn.

Docenten zijn bereikbaar voor vragen via Outlook Mail op hun werkdagen tussen 8:30-16:00 uur (de momenten waarop zij lesgeven uitgezonderd).

De komende weken zien er als volgt uit:

 • Op 16 en 17 december volgen alle leerlingen online les op het 1e t/m 7e uur.Dat betekent les van 8:30 tot 13:00 uur. Alle 8e en 9e uren komen te vervallen om ruimte te creëren voor collega’s om voorbereidingen te treffen.
 • Alle herkansingen (en het inhalen) van de schoolexamens voor leerlingen uit 6 vwo gaan door en worden op 16 en 17 december nog wel op school afgenomen.
 • Op vrijdag 18 december is er online les op het 1e t/m 5e uur, daarna begint de kerstvakantie.
 • De business school in 3 havo gaat niet door, voorzover mogelijk hebben de roostermakers de reguliere lessen terug in het rooster gezet.
 • In de week van 4 t/m 8 januari volgen alle leerlingen – ook de examenklassen – online onderwijs volgens het rooster. Alle lessen worden dan gegeven maar wel in een 30-minutenrooster.
 • De ontwikkeldag van donderdag 7 januari wordt verschoven naar maandag 4 januari. Er zijn op die dag dus GEEN online lessen.
 • In de week van 11 t/m 15 januari volgen alle leerlingen online les, behalve de examenkandidaten uit 5 havo en 6 vwo. Zij volgen vanaf die week hun lessen weer op school en kunnen in de middag op afspraak (en dus in overleg) met hun vakdocenten wat extra begeleiding krijgen op school. Docenten die lesgeven aan examenklassen zijn dus vanaf 11 januari weer op school. Zij geven dan hun overige lessen online vanuit school en ontvangen hun examenklassen fysiek op school.
 • Voor leerlingen die normaal gesproken gebruik maken van de trajectvoorziening is de school na de kerstvakantie open. Het zorgteam is er om de leerlingen op te vangen. Op het leerlingenportal zullen wij ook informatie plaatsen voor deze leerlingen.
 • Leerlingen die bijlessen volgen via bijlesplatform, kunnen deze lessen ook online blijven volgen.

Proefwerken en schoolexamens

 • Alle toetsen voor de kerstvakantie komen te vervallen. Dat geldt zowel voor het proefwerkrooster als ook SO’s die nog gepland stonden. Alleen de herkansingen in 6v gaan door zoals hierboven aangegeven.
 • Het proefwerkrooster in week 1 en 2 na de vakantie komt te vervallen. We komen later nog terug op hoe we omgaan met toetsing na de lockdown periode; deze informatie komt nog wel voor de kerstvakantie.
 • De tussentijdse toetsweek voor 4 havo en 5 vwo, de herkansingen van 5 vwo en 6 vwo, SE-week van 5 havo die op 18 januari zullen starten, blijven gehandhaafd. De herkansingen van 5 vwo zullen al op vrijdag 15 januari starten.

Wij hopen u, ouders en jullie leerlingen, hiermee voldoende informatie gegeven te hebben voor de komende weken. Blijf de schoolmail in de gaten houden. Alle brieven zijn ook terug te vinden op de website en op het leerlingenportal.  Daarnaast blijven afdelingsleiders en mentoren bereikbaar via mail. We hopen natuurlijk van harte dat iedereen ondanks de vreemde situatie toch op een fijne manier de feestdagen door kan brengen. Wij wensen u en uw gezin een goed kerstfeest en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Namens alle medewerkers,

de schoolleiding.

Amstelveen, 26 november 2020

Beste leerlingen,

Sinds augustus wijzen wij leerlingen al op het dragen van een mondkapje. Na de herfstvakantie hebben wij het op school verplicht gesteld wanneer de leerlingen zich voortbewegen door de school. Vanaf 1 december a.s. wordt het landelijk verplicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, zie hieronder het bericht van de overheid op 19 november jl.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Nieuwsbericht | 19-11-2020 | 14:50

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.
We doen dan ook opnieuw een dringend beroep op iedereen in school om elkaar aan te spreken op het dragen van mondkapjes.

Tot nu toe worden er weinig leerlingen aangesproken en er wordt weinig gestraft. Leerlingen die geen kapje dragen moeten de volgende dag om 8 uur op school komen, uiteraard in het bezit van een mondkapje. We willen docenten en medewerkers vragen om leerlingen die weigeren of geen kapje dragen door te geven, zodat de straf kan worden opgelegd.

Leerlingen die ’s ochtends bij de deur geen kapje hebben worden vanaf 1 december naar huis gestuurd!

Met vriendelijke groet,
Mevr. F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs- en leerlingzaken

Algemene afspraken

 • Je hebt je volledige aandacht bij de les is, je doet geen andere dingen tussendoor.
 • Je zit op een rustige werkplek.
 • Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.
 • Je leidt anderen niet af.
 • Je helpt de docent en elkaar bij technische problemen.
 • Je gaat vertrouwelijk om met wat er tijdens de les gebeurt.
 • De les is niet openbaar toegankelijk.
 • Het is niet toegestaan om opnames te maken van de les, deze opnames te bewerken en/of te delen op social media of op een andere manier.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de les.
 • De geldende gedragsregels van het KKC zijn van toepassing.

Bijzondere afspraken*:

Situatie 1: Leerling op school in de klas / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt je spullen bij je, in elk geval een opgeladen laptop en oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je volgt de les via je eigen laptop.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.
  Leerlingen uit de examenklassen volgen de les vanuit een computerlokaal via schoolcomputers, ze hebben eigen oortjes mee. Eigen laptop is ook toegestaan.

* Voor zover de beschreven situaties gerelateerd zijn aan corona-maatregelen, geldt een en ander voor de duur van deze maatregelen

Situatie 2: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit school met andere leerlingen in de klas.

 • Na overleg met je mentor en als een docent dit goedkeurt, kijk je via de laptop van een buddy (= medeleerling) mee met de instructie van de docent (dit hoeft dus niet altijd de hele les te zijn).
 • Een docent kan ook tot een alternatieve lesvorm besluiten; zoals uitlegvideo’s, een alternatieve opdracht, kort contact via mail of kort videobellen op een ander moment.
 • Je hebt je camera uit en je microfoon uit.
 • Eventuele vragen stel je via je buddy.
 • De aandacht van de docent ligt bij de leerlingen in de klas.
 • Van een docent wordt niet verwacht dat hij/zij jou begeleidt tijdens de les.
  Een buddy uit de examenklas kan – voor zover op voorraad – een laptop van school lenen via systeembeheer, als hij/zij geen device van thuis kan of mag meenemen.

Situatie 3: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt de benodigde spullen klaarliggen, in elk geval een opgeladen laptop en eventueel oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.

Corona gevallen: wat is de richtlijn?                                                                  Versie 29 september
GGD: 020 – 5555202

Leerling:

 1. Heeft een huisgenoot met klachten -> naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is (dan thuisblijven)
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag – > naar school, idem
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot / nauw contact -> alle huisgenoten / contacten blijven 10 dagen in thuisquarantaine (vanaf het laatst contactmoment)
 4. Heeft zelf klachten -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij of negatieve testuitslag
 5. Wacht zelf op de testuitslag -> thuis blijven tot de testuitslag er is
 6. Is zelf positief getest* -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten
 7. Behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot -> naar school, behalve als hij 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest (nauw contact), dan 10 dagen quarantaine vanaf positieve testdatum
 10. Komt terug van vakantie uit oranje/rood gebied -> 10 dagen quarantaine

*Ouders moeten school op de hoogte brengen, school brengt overige ouders van klasgenoten en docenten op de hoogte. Ouders/leerling informeren zelf nauwe contacten

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan actie afhankelijk van het advies van de GGD op basis van bronnen- en contactonderzoek

Bekijk hier de beslisboom die u vertellen of uw kind van 12+ wel of niet naar school mag met klachten die mogelijk wijzen op corona:

Beslisboom

Corona? Wat is de richtlijn?

Leerling

 1. Heeft een huisgenoot met klachten?
  Naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag?
  Naar school, behalve (zie hierboven)
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot?
  RIVM zegt: alle huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine vanaf de positieve test
 4. Heeft zelf klachten?
  Thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij
 5. Wacht zelf op de testuitslag?
  Blijft thuis tot de testuitslag er is, negatief, direct naar school
 6. Is zelf positief getest?
  Blijft thuis en GGD geeft bij uitslag advies over isolatie
 7. Behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot?
  Naar school, behalve als hij minimaal 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest
 10. Komt terug van vakantie uit oranje gebied?
  10 dagen quarantaine > leerplicht inschakelen?
 11. Leerling of medewerker is positief getest?
  De GGD doet na de uitslag van de test i.o.m. de persoon die positief getest is bron en contactonderzoek en adviseert daarna om zelf nauwe contacten te informeren en ook de school.
  Niet nauwe contacten worden geïnformeerd via een mail die door de GGD aan school wordt gestuurd die de school vervolgens doorstuurt.

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan is de actie afhankelijk van het advies van de GGD.
GGD: 020 – 5555202

Amstelveen, 17 september 2020

Bekijk deze poster met onze corona-regels nog even goed. De corona-besmettingen in Nederland nemen weer flink toe. Het percentage besmettingen is in Amsterdam-Amstelland het grootst van het land, daar valt Amstelveen onder. Het is dus van groot belang dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. Het gebruik van mondkapjes zien we als een belangrijke extra maatregel om ervoor te zorgen dat honderden leerlingen tegelijkertijd door de school kunnen bewegen als we bijvoorbeeld van lokaal wisselen of pauze houden. Met 1719 leerlingen is er geen andere manier om dat veilig te doen. We houden onze school heel graag open, dat kan alleen als we corona onder controle houden. Wij zorgen voor goede ventilatie, voor ontsmettingsmiddelen en voor een goede inrichting van het gebouw. De rest doen we samen!

Amstelveen, 8 september 2020

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Via een ouder hebben we bericht gekregen dat een leerling van ons positief getest is op Covid-19.

De GGD start een contactonderzoek en neemt morgen (woensdag 9 september) contact op met de ouders van de medeleerlingen van de betreffende leerling.

De leerling heeft de richtlijnen van het RIVM opgevolgd: de leerling is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Na deze testuitslag is de leerling thuis gebleven.

Bekijk voor meer informatie over het contactonderzoek:

Handreiking contact -en uitbraakonderzoek bij kinderen

Maatregelen

Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel wijzen we erop dat het dringende verzoek van gebruik van mondkapjes nog steeds geldt, bij het lopen in de gangen. Ook willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar;
 • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed;
  bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

Blijf thuis bij deze klachten, of ga naar huis wanneer zich deze gedurende de dag ontwikkelen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Koorts boven 38°C.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

Met vriendelijke groet,

J.(Nan)W. Botting – rector

Amstelveen, 27 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Wij zijn blij dat veel leerlingen in de school een mondkapje gebruiken. Het draagt bij aan een veiliger gevoel voor iedereen.

Het is op school de bedoeling om niet alleen bij binnenkomst maar ook bij leswisselingen en verplaatsingen in de school in het algemeen, een mondkapje te dragen.

We worden op het moment veel gebeld over leerlingen met verkoudheidsklachten. Algemeen gelden de regels uit ons corona-protocol:
https://www.keizerkarelcollege.nl/wp-content/uploads/Protocol-voor-leerlingen-start-schooljaar-2020.pdf

Namelijk: “Bij klachten verwachten we dat leerlingen thuisblijven en onderwijs vanuit huis volgen. Klik hier voor een overzicht van (luchtweg)klachten: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

Onder ‘onderwijs vanuit huis volgen’ verstaan wij het werken via de periodeplanner, contact opnemen met klasgenoten en waar nodig een mail aan de docent sturen om eventueel  vragen te stellen.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.  

Als een leerling positief getest is op Covid-19 moet dat direct gemeld worden aan de school en moet de leerling tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen.. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels 

Wij verzorgen vanaf dit schooljaar fysiek onderwijs en verwachten dus alle leerlingen op school tenzij dat niet kan zoals benoemd in bovenstaande gevallen. Bij verzuim worden er geen online lessen voor de leerling georganiseerd. Bij langdurig verzuim wordt er in overleg met de school naar een passende oplossing gezocht.  De docenten die vanwege Covid-19 geen les kunnen geven op school verzorgen online lessen, waarbij de leerlingen deze onder toezicht op school volgen (ook als het gaat om de laatste les op een dag).

Wij vertrouwen erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nanda Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerling zaken

Amstelveen, 13 augustus 2020

Beste leerlingen,

Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van de vakantie en dat jullie gezond zijn gebleven. Met ingang van 1 augustus ben ik Arend Smit opgevolgd als rector van het Keizer Karel College en het doet me genoegen dat een van mijn eerste acties mag zijn om jullie allemaal weer welkom te heten op school.

We zijn met elkaar vanaf 16 maart in een bijzondere periode beland waarin jullie eerst alleen online lessen volgden en waarin we na 1 juni weer – gedeeltelijk – leerlingen op school konden ontvangen. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen alle leerlingen weer naar school maar wel onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met het feit dat het Corona-virus nog niet is ingedamd, maar de laatste tijd zelfs steeds meer de kop opsteekt. We hebben deze voorwaarden opgeschreven in een protocol dat we bij deze mail voegen. In het protocol kun je lezen dat we een dringend verzoek doen aan leerlingen en medewerkers om buiten het klaslokaal een mondkapje te dragen. We zijn ons ervan bewust dat er geen bewijs is dat een mondkapje helpt om besmetting te voorkomen maar wij willen er alles aan doen om jullie en onze medewerkers gezond te laten blijven. Daarmee voorkomen we hopelijk dat we binnen korte tijd weer allemaal vanuit huis les moeten geven en krijgen. Daarnaast vragen we je om 1,5 meter afstand te houden van volwassenen, zoals het RIVM ook voorschrijft. Lees het protocol goed door voordat je naar de eerste mentorles gaat volgende week zodat je daar eventuele vragen kunt stellen.

We hebben eigenlijk drie korte verzoeken aan jullie: houd rekening met elkaar, houd rechts en houd 1,5 meter afstand van volwassenen.

Tevens hebben we besloten om alle excursies te schrappen waar we met een bus naar toe moeten reizen. De introductieactiviteiten van komende week gaan wel gewoon door omdat alle bestemmingen met de fiets te bereiken zijn. Om die reden is het wadlopen van havo 3 omgezet naar een ochtend zeilen in de directe omgeving. Jullie ontvangen informatie van de afdelingsleiders over de activiteiten in jullie leerjaar.

We hopen dat jullie hiermee voldoende informatie hebben voor de eerste week en hopen er met jullie een mooi schooljaar van te gaan maken!

Met vriendelijke groet,

J.W. (Nan) Botting MEM

Rector

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

De GGD Amstelveen heeft ons gisteren laten weten dat op het Keizer Karel College een aantal leerlingen uit diverse klassen besmet is geraakt met wellicht de Delta-variant omdat er op Mallorca en in Portugal (waar de meeste eindexamenleerlingen naar toe zijn geweest) ook veel Engelse jongelui zijn.  Deze zogenaamde Delta-variant is zeer besmettelijk en de vaccinaties lijken volgens de informatie die er nu is, niet afdoende te beschermen. Daarom zijn de leerlingen uit deze klassen in quarantaine. De betreffende ouders en leerlingen zijn hier gisteren al over geïnformeerd. Tevens hebben we de toetsweek van de bovenbouw gisteren tot nader order opgeschort. Vanmorgen kregen wij vanuit verschillende bronnen het bericht dat er gisteravond groepen leerlingen bij elkaar zijn gekomen om te vieren dat hun toetsweek opgeschort is. Dit maakt het risico op grootschalige besmetting nog groter.  We hebben hierbij een afweging moeten maken op de volgende vlakken:

 • De veiligheid van collega’s en leerlingen; gezien de dwarsverbanden tussen de jaarlagen (broertjes en zusjes, maar ook vrienden en vriendinnen), menen we extra rekening te moeten houden met de 1,5 meter. Dat betekent dat er maximaal 15 leerlingen in een klaslokaal een toets kunnen maken. Door het opschorten van de toetsen in de bovenbouw, lopen de toetsweken van bovenbouw en onderbouw dan deels synchroon waardoor er extra druk op de fysieke ruimte komt. Wij moeten dan ook keuzes maken in het aantal leerlingen dat per dag een toets kan komen maken.
 • Het korte tijdsbestek dat ons nog rest voor de afronding van dit schooljaar; het is belangrijk dat er voldoende tijd is om toetsen na te kijken. Aansluitend daarop moet er ook voldoende tijd zijn om deze besluitvorming rond de bevordering zorgvuldig en weloverwogen te kunnen doen.

Op basis van deze uitgangspunten, hebben we gemeend een verschil te moeten maken tussen de onderbouw plus 4 vwo en de voorexamenklassen, te weten 4 havo en 5 vwo. Om meer besmettingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat we toch dit schooljaar goed af kunnen sluiten hebben we de volgende besluiten genomen.

Resterende lessen dit schooljaar 

Gezien het risico op besmetting zullen alle lessen (ook lo en praktijkvakken) vanaf vrijdag 18 juni weer online gegeven worden tot de start van de toetsweek. Dinsdag 22 juni blijft voor de onderbouw een lesvrije dag.

Onderbouw en 4 vwo 

Op dit moment vinden de voorbesprekingen voor de eindrapportvergaderingen in de onderbouw plaats. Op basis van eerdergenoemde uitgangspunten (zie hiervoor het bericht van 31 mei jl.), bespreken de afdelingsleiders, mentoren en vakdocenten gezamenlijk het perspectief van de leerlingen voor het volgende schooljaar. Op basis van deze vergaderingen bepalen zij welke leerlingen nu direct bevorderd kunnen worden, welke leerlingen doubleren en voor welke leerlingen er nog geen duidelijk beeld te vormen is. Voor deze laatste groep is de aankomende toetsweek nog erg belangrijk. Zij zullen daarom op school uitgenodigd worden om hun toetsen nog te maken. Alle andere leerlingen hoeven hun toetsen niet te maken. Dat betekent concreet het volgende:

 • Leerlingen die nog boeken op school hebben liggen, kunnen deze vrijdag 18 juni ophalen. Je komt alleen, draagt een mondkapje en gaat direct weer naar huis.
 • De toetsweek voor de derde klas (van 23 juni t/m 30 juni) gaat alleen door voor de leerlingen waarover nog twijfel bestaat over de overgang naar klas vier. Het eerder gepubliceerde rooster blijft gehandhaafd. Zij maken alleen de toetsen voor de vakken die zij meenemen naar volgend schooljaar.
 • De toetsweek voor klas 1 en 2 (van 24 juni t/m 30 juni) gaat eveneens alleen door voor de leerlingen waarover nog twijfel bestaat over de overgang naar het volgende leerjaar. Het eerder gepubliceerde rooster blijft gehandhaafd.
 • De toetsweek voor 4 vwo start later in verband met de quarantaine regeling, waarover gisteren is gecommuniceerd aan deze jaarlaag. Hun toetsweek loopt van 25 t/m 29 juni, alleen voor de leerlingen waar twijfel over bestaat over de overgang naar 5 vwo. De indeling voor deze week maken we voor het weekend bekend op het leerlingenportal.
 • De WON-week moet helaas gecanceld worden. We onderzoeken de mogelijkheid om de week in september alsnog te kunnen organiseren.

De laatste vergaderingen zijn gepland aanstaande maandag 21 juni. Alle leerlingen die direct bevorderd worden krijgen een mail van hun mentor. Alle leerlingen die nog toetsen moeten maken, worden gebeld evenals de leerlingen die doubleren. Leerlingen die geen toetsen meer hoeven te maken, zijn lesvrij. We verwachten dat je tot het moment waarop je weet hoe het staat met je bevordering, aan het werk bent om je toetsen voor te bereiden zodat je niet in tijdnood komt als je toch een toets moet maken.

Het inhaalmoment voor gemiste toetsen op 1 juli blijft ingepland staan, uiteraard alleen voor leerlingen die nog toetsen moeten maken en iets gemist hebben. Dat geldt niet alleen voor toetsen uit de laatste toetsweek, maar ook voor eerder gemiste toetsen in de weken ervoor.

In de overgangsvergaderingen op maandag 5 juli, dinsdag 6 juli en woensdag 7 juli worden alleen de leerlingen nog besproken die in de laatste toetsweek nog toetsen hebben gemaakt. Voor deze groep bepalen de docenten aan de hand van de behaalde cijfers of leerlingen bevorderd zijn of niet. Na afloop van deze vergaderingen neemt de mentor telefonisch contact op met de leerling/ouder.

Toetsen inzien (onderbouw en 4v) 

Het is helaas niet mogelijk om de toetsen fysiek in te zien op school. Wel kun je als leerling een online afspraak via Teams maken met jouw docent om te bespreken hoe je de toets hebt gemaakt. Dit kan voor de onderbouw op 2 juli van 13:15 – 15:30 uur.

Bovenbouw havo 4 en vwo 5 

Gezien het feit dat leerlingen uit 4 havo en 5 vwo het volgende schooljaar examen gaan doen, vinden we het belangrijk dat zij het schooljaar zo volledig mogelijk kunnen afsluiten. Dat betekent concreet het volgende:

 • Leerlingen die nog boeken op school hebben liggen, kunnen deze vrijdag 18 juni ophalen. Je komt alleen, draagt een mondkapje en gaat direct weer naar huis.
 • Alle leerlingen maken de geplande toetsen (inclusief de SE’s) vanaf 22 juni tot en met 28 juni volgens toetsrooster, dit wordt z.s.m. bekend gemaakt op het leerlingenportal. Deze zullen plaatsvinden in ruime lokalen met een gering aantal leerlingen.
 • De mondelingen gaan vanaf 22 juni door en je hoort van je docent het schema.
 • De UNESCO-week voor 4H en 5V kan helaas niet doorgaan, net als de Wetenschapsweek 4V en de PWS dagen voor 4H en 5V. We onderzoeken de mogelijkheid om deze activiteiten in september alsnog te organiseren.
 • 30 juni worden de cijfers voor 9:00 uur ingeleverd in Magister.
 • 2 juli rapportvergadering: definitief vaststellen wie over is en wie niet.
 • Inhaaldag (24 juni) komt te vervallen.
 • Voor leerlingen die in aanmerking zouden komen voor een herexamen, wordt in overleg met de PMR gezocht naar een passende oplossing.

SE’s  inzien na de toetsweek (4h en 5v) 

Voor de bovenbouw kunnen alleen de schoolexamens ingezien worden. Dit kan op 2 juli (fysiek) van 11:15-13:15 uur. Je laat van tevoren aan je docent weten of je graag je SE wilt inzien.

Let op! 

We doen een dringend beroep op u als ouder om uw kind in quarantaine te laten gaan als uw kind in aanraking is geweest met een ander die besmet is of als uw kind de inmiddels bekende klachten heeft. Tevens raden wij u aan om uw kind een test af te laten nemen vóórdat hij/zij naar school komt. Elke leerling heeft wekelijks twee zelftesten van ons ontvangen en ze zijn nog op voorraad.

Op deze manier kunnen we het jaar toch nog enigszins goed afsluiten en geven we de leerlingen een kans om goed over te gaan naar het volgend leerjaar.

Alle data nog even op een rijtje

22 tot en met 29 juni Toetsweek havo 4 en vwo 5
23 tot en met 30 juni Toetsweek 3vwo en 3 havo
24 tot en met 30 juni Toetsweek 1 en 2 vwo en havo
25 tot en met 29 juni Toetsweek 4 vwo
30 juni Cijfers bekend havo 4 en vwo 5
1 juli Inhaalmoment toetsweek 1, 2, 3 havo en vwo
2 juli Online inzien van de toetsen havo en vwo 1, 2, 3 en vwo 4
2 juli Inzien SE’s havo 4 en vwo 5 op school
5 juli Inleveren boeken hun boeken in de Emergohal
6 juli Overgangsvergadering havo 4, vwo 4 en 5
5, 6 en 7 juli Overgangsvergaderingen havo en vwo 1, 2 en 3
9 juli Rapportuitreiking (onder voorbehoud)

 

We beseffen terdege dat dit geen ideale oplossing is maar gezien de situatie kunnen we niet anders dan het op deze manier organiseren. We betreuren het dat we ons op het allerlaatste moment nog genoodzaakt zien om deze maatregelen te nemen maar de veiligheid van iedereen staat voorop bij ons. Daarom wijzen we erop dat wij op het KKC het dragen van een mondkapje tot het eind van het schooljaar handhaven, ook als de landelijke richtlijnen anders worden. We hopen op uw/jouw begrip en gaan ervan uit dat we in goede gezondheid dit bijzondere jaar kunnen afsluiten.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

Mevr. J.W. Botting, rector KKC 

Amstelveen, 2 juni 2021

Beste leerlingen en ouder(s), verzorger(s),

Zoals u en jullie zullen hebben vernomen mogen de VO scholen van het kabinet vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Het kabinet heeft dit besluit genomen, mede op basis van een advies van het OMT. Het OMT vindt het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord, mits leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf testen op corona. De 1,5 meter-regel blijft wel bestaan tussen leerlingen en onderwijspersoneel en voor onderwijspersoneel onderling. Ook de Kamer staat inmiddels achter dit besluit.

Het KKC staat in regio Noord. Deze regio gaat als eerste op vakantie. Dat betekent dat als wij 7 juni open zouden gaan, er nog slechts zeven dagen les voor de bovenbouw en 1,5 week les voor de onderbouw is. Daarna beginnen de toetsweken en daarna nog activiteiten.

We hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met het personeel, met de leerlingen en met de MR (ouders, leerlingen en personeel).

De voordelen voor het openen van de scholen zijn voor iedereen duidelijk: volledig fysieke lessen zijn beter en prettiger dan online lessen. Tevens is het voor leerlingen zeer fijn om al hun klasgenoten weer te kunnen ontmoeten. We zien echter ook nadelen. Niet alleen op het gebied van de gezondheid van onze leerlingen, hun familie en onze medewerkers, ook op organisatorisch vlak zijn er nadelen. Ten eerste geeft het volledig openen van de school veel onrust vlak voor de toetsweek, zet het extra druk op de toetsweken door mogelijke besmettingen en quarantaines (waardoor er veel ingehaald moet worden) en geeft het opnieuw extra werkdruk in een schooljaar waarin de werkdruk al zeer hoog is.

Daarnaast hebben hebben de leerlingen elkaar bijna een half jaar niet gezien, waardoor er veel tijd verloren gaat aan de groepsvorming. Ook geven leerlingen aan hun planning voor hun voorbereiding op de toetsweek al gemaakt te hebben. Volgens het landelijke coronaprotocol zijn we verplicht maatwerk te bieden aan docenten die aangeven niet fysiek les te willen geven om verschillende redenen. Het is dan onmogelijk om het onderwijs goed te organiseren, aangezien er niet voldoende opvang is om de digitale lessen fysiek te kunnen begeleiden. Tot slot stelt het coronaprotocol dat bij opening van de school er minimaal twee keer per week getest moet worden door leerlingen en personeel als voorwaarde om volledig open te gaan. Navraag bij leerlingen leert dat de testbereidheid onder leerlingen klein is. Een test-bereidheid van minimaal 50% die nodig is om veilig volledig te kunnen openen lijkt ons derhalve niet haalbaar. Desondanks zullen wij vanaf a.s. maandag elke week twee testen aan de leerlingen ter beschikking stellen en wij hopen dat u en jullie de testen ook zullen uitvoeren in het belang van jullie en uw eigen gezondheid en die van jullie familie en onze medewerkers.

Vooral de zorg voor de leerlingen en het personeel en de verwachting dat het leerrendement niet omhoog zal gaan, hebben ons doen besluiten de opening van de gehele school te realiseren op 16 juni en 23 juni. Vanaf 7 juni (a.s. maandag) gaan we voor alle klassen wel werken met halve klassen. Tot nu toe deden we dit alleen bij klassen met een klein aantal leerlingen, maar vanaf volgende week dus voor de gehele school. De indeling van de klassen gebeurt met behulp van het roosterprogramma Zermelo. We starten met sportdagen voor de verschillende leerjaren in de week van 7 juni, een sociale activiteit buiten waarbij we wel met volledige klassen kunnen werken. De zorg om de achterstanden delen wij natuurlijk ook met u, jullie en de rest van Nederland. Op dit moment zijn wij bezig met de plannen voor het KKC om de achterstanden (nog beter) in kaart te brengen en met de mogelijkheden om deze weg te werken volgend schooljaar in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs.

We kunnen per 16 juni de organiseerbaarheid en veiligheid garanderen conform de in het protocol gestelde eisen. Deze toetsweken organiseren we voor alle leerlingen fysiek in het gebouw, per volledige jaarlaag, verspreid over de dag zodat we het aantal leerlingen dat aanwezig is in de school, kunnen beperken.

We nemen dit besluit, dat besproken is met de MR en de leerlingenraad, in de overtuiging recht te doen aan de uitkomsten van de gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en MR.

In de verschillende jaarlagen worden nog diverse activiteiten georganiseerd, waardoor er nog volop ontmoeting tussen de leerlingen kan plaatsvinden: sportdagen, UNESCO-project voor VWO-5 leerlingen, PWS-dagen voor VWO-5 en Havo-4 en de wetenschapsweek voor VWO-4.

Ik vertrouw erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en ik wens ieder goede en gezonde laatste weken van het schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Mevr. J.W. (Nan) Botting MEM
Rector

Amstelveen, 24 maart 2021

Geachte ouder(s)/verzorgers(s),
Onderstaande brief met informatie over de komende periode is zojuist aan alle leerlingen uit de onderbouw verzonden. Uiteraard is deze informatie ook voor u belangrijk!

Aan de leerlingen uit de onderbouw

Datum: 24 maart 2021
Betreft: informatie m.b.t. de komende periode

Beste leerling,

Na een lange periode van online onderwijs mogen we je gelukkig weer op school ontvangen. Dit dan wel in kleinere groepen, maar we vinden het fijn dat je hier in ieder geval weer een paar keer per week bent!

We denken dat je met een heleboel vragen rondloopt en daarom ontvang je dit bericht van ons. Neem even rustig de tijd om alles te lezen.
We willen je informeren over de volgende zaken:

• Cijfers in en weging van de tweede periode
• Rapporten periode 2
• Prognose A, B, C systeem
• Toetsing en maatwerk in de derde periode
• Klassen onder de 24 leerlingen splitsen we in tweeën
• Basisrooster hanteren (tussenuren, pauze naar buiten, geen week of dagroosters)

Cijfers in en weging van de tweede periode

We hebben een aantal scenario’s onderzocht en besproken in de mentorenteams. Na alle ‘voors’ en ‘tegens’ tegen elkaar afgewogen te hebben, hebben we besloten dat we de weging van de tweede periode niet aanpassen. We kunnen namelijk niet goed overzien wat hier de consequenties voor jou van zijn: in hoeverre ondervind jij nadelen van het veranderen van de norm lopende het schooljaar?

Dit betekent vervolgens dat we nu moeten nadenken over het bevorderingsregelement en hoe daarmee om te gaan. We zullen je hierover later berichten.
We zijn ons bewust van het feit dat niet alle vakken een weging hebben toegekend aan een cijfer of niet de toetsen hebben afgenomen die zij normaliter afgenomen zouden hebben. Om die reden hebben we alle docenten, die in de onderbouw lesgeven, gevraagd om een inschatting te maken van jouw kansen in het volgende leerjaar. Daarover lees je hieronder meer.

Docenten mogen met terugwerkende kracht en na overleg met een klas tóch nog een weging aan een cijfer in periode 2 geven en zullen dit dan ook zo snel mogelijk in Magister zetten.

Rapporten periode 2

De traditionele cijferlijst geeft door de online onderwijsperiode een te wisselend beeld, doordat soms cijfers niet meetellen, niet alle docenten cijfers hebben kunnen invoeren of omdat een werk niet representatief is geweest. Samen met de mentoren bekijken we wat voor rapport we je dan mee gaan geven. Dat merk je wel als het zover is.

Prognose

Omdat we een lange periode van online-onderwijs achter de rug hebben is het lastig iets te kunnen zeggen over de gevolgen daarvan en de door jou behaalde cijfers. Daarom vullen docenten voor hun eigen vak op 3 verschillende momenten een prognose in. Het geeft jou en je ouders (en ons uiteraard) inzicht in hoe je ervoor staat en waar je misschien op moeten letten of aan moet gaan werken. Het gaat hierbij om de kans van slagen voor het vak in het volgende leerjaar.

A: leerling maakt een goede kans
B: er is twijfel over de kans van slagen
C: leerling heeft een onvoldoende basis

Dit doen we in 3 fases:
• Fase 1: tijdens of vlak na de rapportvergaderingen die in de week van 22 maart plaatsvinden vullen alle vakdocenten de prognose in Magister in. De kolom wordt na 31 maart zichtbaar voor jou en je ouders.
• Fase 2: halverwege de periode tussen 31 maart en de proefwerkweek aan het einde van het jaar wordt de prognose bijgesteld of blijft gelijk.
• Fase 3: naar aanleiding van de proefwerkweek aan het einde van het schooljaar wordt de prognose voor de laatste keer ingevuld.

Toetsing en maatwerk in de derde periode

Nu we per 29 maart teruggaan naar een 30 minuten rooster, ontstaan er ook in de onderbouw weer mogelijkheden om (beperkt) centraal te toetsen. Docenten hebben daarnaast nog steeds de mogelijkheid om op een alternatieve manier tijdens de les te toetsen. Er zitten nu eenmaal (corona)grenzen aan het op school halen van hele jaarlagen in de middag.

Ook wordt het weer mogelijk dat docenten in de middag extra begeleiding kunnen bieden, als je dat nodig hebt. Het kan zijn dat wij je indelen voor hulpmomenten, zoals we dat met de hulplessen ook gedaan hebben in het verleden. Dat is dus niet vrijblijvend. Communicatie daarover volgt. Voorlopig vindt die hulp online plaats in verband met de beheersbaarheid van leerlingen in het gebouw in de middag.

Klassenindeling in groepen

De klassen die 24 (of minder) leerlingen bevatten worden niet langer in drieën, maar in tweeën ‘geknipt’. Dat betekent dat deze leerlingen 5 dagen naar school gaan in 2 weken, in tegenstelling tot de leerlingen die in grotere klassen zitten. Zij gaan in 3 weken 5 dagen naar school.
De groepsindeling die hier al voor gemaakt is, blijft. Voor de klassen van 24 (of minder) leerlingen maken de mentoren twee nieuwe groepen. Dat betreft in dit geval alleen de klassen 2 en 3 havo.

Basisrooster

Het basisrooster zal leidend zijn. We streven naar minder roosterwijzigingen en geen week- en of dagroosters meer. Tussenuren worden niet langer opgevangen door zogenaamde stippers. Je mag het terrein niet af, maar gelukkig is er buiten én in school nu voldoende ruimte waar je zelfstandig aan het werk kan in het vrije half uur. Rondlopen door de gangen werkt storend, dus doe dat liever niet.

Tot slot: pauze houden doe je vanaf nu buiten. Lekker even een frisse neus halen!

Met vriendelijke groet,
namens alle afdelingsleiders onderbouw

Mevr. S.E.M. van Schaick
Mevr. I.B.G. Takens
Mevr. W. Stolk
Mevr. J. Busscher

Amstelveen, 26 februari 2021

Geachte ouders, beste leerlingen,

Hopelijk heeft iedereen, mede dankzij het heerlijke weer, een fijne vakantie gehad, ook al konden wij misschien niet de dingen doen die wij graag hadden gedaan.

Zoals U en jullie ongetwijfeld via de media hebben gehoord, kunnen de leerlingen, nu ook van middelbare scholen, vanaf 1 maart weer naar school. Wij denken dat dit voor iedereen heel goed nieuws is, want de afgelopen periode met alleen maar online lessen was voor iedereen best zwaar. Ook de komende periode is alles nog altijd niet terug naar normaal. We moeten nog steeds de 1,5 meter afstand in acht nemen en kunnen daardoor maar een deel van de leerlingen op school ontvangen, de rest van de leerlingen is dan nog steeds thuis. Het fijne is dat leerlingen in ieder geval 1 of 2 dagen per week op school en zij in drie weken een volledige schoolweek hebben gevolgd.

Wij hebben verschillende opties overwogen en zijn tot de conclusie gekomen dat het systeem waarin we de klassen verdelen in drie groepen A, B en C het beste bij onze school en de mogelijkheden van ons schoolgebouw past. Dat betekent dat elke keer 1/3 van de klas fysiek aanwezig is op school en 2/3 van de klas thuis is. De laatste groep volgt de lessen dan online.

Maandag 1 maart gebruiken we voor de docenten om weer te ‘landen’ op school en in teams aan de slag te gaan om ook voor de leerlingen het ‘weer naar school gaan’ zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij beseffen ons terdege dat leerlingen niet zomaar de lessen weer op kunnen pakken na een zo lange tijd. Er worden maandag 1 maart dan ook geen lessen ingeroosterd, behalve de lessen voor de examenklassen (online). In verband met de toets week die start op 8 maart hebben we die lessen er niet uitgehaald.

Lessen vanaf dinsdag 2 maart:

 • Alle klassen worden (via Zermelo) in drie groepen verdeeld: A, B, C. Groep A komt op maandag, groep B op dinsdag, groep C op woensdag enzovoort. Leerlingen kunnen in hun rooster zien of de les online (thuis) is, dat wordt aangegeven met een cameraatje in het rooster, of op school, dat wordt aangegeven met een lokaalnummer. Wij gaan de komende week met docenten en mentoren in gesprek om te kijken hoe de groepen zo optimaal mogelijk ingedeeld kunnen worden.
 • De examenklassen doen ook mee in dit rooster. Dat betekent dat zij dus vanaf 1 maart in een andere situatie zitten dan voor de vakantie. Wij vinden dit verantwoord aangezien op 8 maart de toets weken starten.
 • De lessen gaan weer terug naar 45 minuten. Dit vooral om meer rust in de school te bewaren. Bij continuering van 30 minuten gaan er elk half uur een kleine 600 leerlingen door de school lopen. Het 45 minutenrooster moet sowieso ingaan op 8 maart wanneer de toets weken starten.
 • 1/3 van de leerlingen zit in de klas, 2/3 werkt thuis. Zij kunnen digitaal aanhaken bij de les. Dit betekent hybride lesgeven voor docenten en dat zal voor hen weer een omschakeling zijn.
 • Een extra optie is dat docenten ervoor zorgen dat er weektaken klaar staan voor de leerlingen waar zij aan kunnen werken tijdens de lessen en waar ook feedback op wordt gegeven. Het bespreken van een en ander kan dan ook weer op het moment dat ze op school aanwezig zijn.

Pauzes:

Wij hanteren ook de komende periode weer gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw, deze zijn verwerkt in het rooster.

Toetsen:

 • De week van 8 maart start de toets week voor de examenklassen. Aangezien de toetsen dan ook in kleine groepen of in grote ruimtes (voor grote groepen) moeten worden afgenomen, zijn wij ook extern op zoek naar grote ruimtes, om te voorkomen dat ‘gewone’ lessen weer online moeten plaatsvinden, vooral wanneer de gehele bovenbouw toetsen heeft. Het is nog niet zeker of dat ook lukt.
 • In de onderbouw worden de eerste week geen toetsen afgenomen. We laten de leerlingen eerst weer wennen en gaan daarna pas aan de slag met het toetsen van kennis en vaardigheden.
 • In de bovenbouw kunnen SO’s doorgaan en het inleveren van opdrachten ook.

We begrijpen dat het voor de meeste leerlingen best spannend is om na bijna drie maanden weer op school te zijn in een omgeving met zoveel mensen bij elkaar. We moeten er dan ook voor zorgen dat wij de 1,5 meter regel zo goed mogelijk naleven. Voor de lessen kunnen wij dat regelen, tussen de lessen door en in de pauzes doen wij een beroep op jullie allen daarvoor. Alleen als we dat samen doen voelt iedereen, leerlingen en docenten zich veilig en kan de school open blijven.

Het is heel fijn om elkaar weer te zien en te ontmoeten. We hopen jullie allemaal dus weer op een veilige manier te kunnen te begroeten aanstaande dinsdag. Tot die tijd: geniet nog even van je vakantie!

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

F.P. Marrenga-Faber

Amstelveen, 15 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals we al aan zagen komen, is de lockdown helaas verlengd. We zitten sowieso tot en met 8 februari aan onze schermen gekluisterd en laten we eerlijk zijn: wie zat daar op te wachten? Niemand!

Het heeft wederom de nodige consequenties voor de organisatie van ons onderwijs, waaronder de toetsen. We hebben besloten dat we niet gaan schuiven met toetsen. We achten dit niet haalbaar gezien de onzekerheid over het moment waarop de lockdown daadwerkelijk over is. We moeten nog maar afwachten of we inderdaad op 9 februari weer naar school mogen en op welke manier. Uitstellen is daarom geen optie, omdat we eigenlijk niet weten tot wanneer we moeten uitstellen en het te maken werk zich dan blijft opstapelen. Dat willen we niet!

Voor een aantal vakken staan er tot en met 9 februari in klas 1 t/m 3 havo, 1 t/m 3 vwo en 4 vwo proefwerken gepland. Waar we vorige keer een overzichtelijk schema hebben opgestuurd wat er met welke toets gebeurde, formuleren we het nu algemeen.

De secties beslissen 1) of een proefwerk komt te vervallen of 2) dat er in dezelfde week als het proefwerk voor hun vak gepland staat op een alternatieve wijze een toets wordt afgenomen in de eigen les (dus niet langer centraal).

Het proefwerk kan o.a. vervangen worden door een:

 • een mondelinge overhoring
 • een open boek toets
 • een verwerkingsopdracht of
 • een prestentatie

Gezien de het feit dat we door de situatie gedwongen zijn om snel te schakelen, hebben we de betreffende collega’s gevraagd om dit met de eigen klas te communiceren.

In Magister Huiswerk zal genoteerd worden in welke les het alternatief voor het proefwerk afgenomen wordt of ingeleverd dient te worden. Vanwege het feit dat we terug gegaan zijn naar een 30 minuten rooster, hebben secties wel de mogelijkheid gekregen eventueel 2 lesuren hiervoor te gebruiken.

We klinken zo langzamerhand als een langspeelplaat, maar we realiseren ons ook nu weer, dat we een groot beroep doen op de flexibiliteit van onze collega’s, maar ook op die van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoeveel respect we hebben voor jullie harde werken!

Met vriendelijke groeten,

Willemijn Stolk                 afdelingsleider 1-2-3 havo

Suzanne van Schaik         afdelingsleider 1-2 vwo

Inge Takens                       afdelingsleider 1-2 vwo

Martin de Jong                 afdelingsleider 3-4 vwo

Datum: 13 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We hadden het allemaal graag anders gezien, maar we zullen nog moeten volhouden. Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de lockdown voor niet-examenleerlingen wordt verlengd tot 8 februari. Aanvullend is besloten dat ook alle leerlingen onderling 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In deze brief informeren we u over de consequenties van deze maatregelen.

Lessen eindexamenklassen
De lessen aan de  eindexamenklassen worden met ingang van morgen op hybride wijze gegeven. Dat betekent dat 1/3 van de leerlingen in het lokaal zit en dat 2/3 van de leerlingen meekijkt vanuit huis. Ondanks dat dit verre van ideaal is, hebben we hier toch toe besloten in verband met de veiligheid van ons allemaal, zowel leerlingen als collega’s. Op deze manier zien de leerlingen op school elkaar alleen in het verband van 1/3 van hun klas en is de 1,5 meter afstand in het lokaal te handhaven. Het zal erop neerkomen dat docenten de leerlingen in het lokaal lesgeven en dat de rest van de klas meekijkt of aan andere opdrachten werkt op dat moment. De leerlingen van klas 5H en 6Vwo zijn verdeeld in groepen: A, B en C. Zij zien dit terug in hun rooster als zij kijken in de web app waar de lessen met een camera (online) dan wel een lokaalnummer (op school) worden aangegeven. De leerlingen worden door de afdelingsleider geïnformeerd over de werkwijze.

De leerlingen van 5H zijn vanaf 18 januari bezig met de toetsweek dus dan geldt dit rooster niet.

Lessen niet-eindexamenklassen
De lessen aan de leerlingen van de niet-eindexamenklassen blijven online gegeven worden het einde van de lockdown, net als op dit moment.

Toetsweek 4H en 5VWO
De tussentijdse toetsweek van 4H en 5VWO gaat grotendeels door, maar de toetsen worden online afgenomen. De SE-toetsen uit deze toetsweek worden wel op school afgenomen, maar dan in de gymzalen zodat ook daar de 1,5 meter kan worden gewaarborgd. De leerlingen zijn hierover al geïnformeerd en ontvangen hiervoor ook instructies.

Toetsweek 5H
Ook de toetsweek van 5H gaat door maar de toetsen zullen ook in de gymzalen worden afgenomen zodat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We zijn uiteraard allemaal niet blij met de gang van zaken, maar het is niet anders. Het vraagt veel flexibiliteit van ons allemaal in het belang van de veiligheid en gezondheid van ons allemaal.

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

J.W. (Nan) Botting MEM
Rector

Amstelveen, 15 december 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wat wij al een tijdje verwachtten gezien het oplopende aantal besmettingen met Covid-19 is bewaarheid geworden. Gisteravond hebben wij van de Minister-President gehoord, dat alle scholen moeten sluiten tot en met 17 januari a.s. Wij zullen vanaf morgen, woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 online lessen verzorgen. In de laatste week van de lockdown, tussen 11 en 15 januari zullen alleen de examenleerlingen van 6 VWO en 5 HAVO, fysiek lessen op school krijgen.

De docenten zijn vanmiddag al aan het werk om de laatste zaken te regelen voor online lessen in MS Teams. Gelukkig hebben we in de eerste week van het schooljaar al ruim de tijd genomen om ons hier gedeeltelijk op voor te bereiden.

Alle lessen worden volgens het rooster in Zermelo online gegeven en duren 30 minuten.

De lestijden zijn als volgt:

Lesuur Onderbouw Bovenbouw
1 8.30-9.00 8.30-9.00
2 9.00-9.30   9.00-9.30
3 Pauze 9.30-10.00
3 10.00-10.30 Pauze
4 10.30-11.00 10.30-11.00
5 11.00-11.30 11.00-11.30
6 Pauze 11.30-12.00
6 12.00-12.30 Pauze
7 12.30-13.00 12.30-13.00

Tijdens het volgen van de online lessen verwachten wij:

 • dat leerlingen inloggen in MS Teams volgens hun rooster in Zermelo of Magister. Zij loggen in het team van het vak dat ze op dat moment volgen. Ze nemen aan het begin van de les deel aan de ‘online vergadering’ met de camera aan en de microfoon uit. Hun docent neemt de absenten op en geeft deze door aan de verzuimcoördinator.
 • dat ziekmeldingen en ook Coronabesmettingen op de gebruikelijke wijze worden doorgegeven aan de verzuimcoördinatoren, echter nu alleen via de mail absentie@keizerkarelcollege.nl. Zij bellen naar huis bij onbekend verzuim.
 • dat iedereen zich in de online les bewust is van de gedragscode: leerlingen en docenten houden zich aan de Netiquette die al eerder via de nieuwsbrief bekend is gemaakt. Deze is na te lezen in de bijlage.

Het werk dat leerlingen in en rond de lessen te doen hebben vinden zij als volgt:

 • Het leerlingenportal is de centrale informatiebron. Daar vinden zij de periodeplanners en de apps die ze nodig hebben, dus de app naar MS Teams.
 • De periodeplanners blijven leidend voor wat leerlingen te doen hebben voor hun vakken. Daar waar nodig wordt het huiswerk verder geconcretiseerd in Magister Agenda onder het tabblad huiswerk.
 • Leerlingen kijken dus eerst in de periodeplanner voor het te maken of te leren werk en controleren daarna Magister Agenda of er aanvullingen zijn.

Docenten zijn bereikbaar voor vragen via Outlook Mail op hun werkdagen tussen 8:30-16:00 uur (de momenten waarop zij lesgeven uitgezonderd).

De komende weken zien er als volgt uit:

 • Op 16 en 17 december volgen alle leerlingen online les op het 1e t/m 7e uur.Dat betekent les van 8:30 tot 13:00 uur. Alle 8e en 9e uren komen te vervallen om ruimte te creëren voor collega’s om voorbereidingen te treffen.
 • Alle herkansingen (en het inhalen) van de schoolexamens voor leerlingen uit 6 vwo gaan door en worden op 16 en 17 december nog wel op school afgenomen.
 • Op vrijdag 18 december is er online les op het 1e t/m 5e uur, daarna begint de kerstvakantie.
 • De business school in 3 havo gaat niet door, voorzover mogelijk hebben de roostermakers de reguliere lessen terug in het rooster gezet.
 • In de week van 4 t/m 8 januari volgen alle leerlingen – ook de examenklassen – online onderwijs volgens het rooster. Alle lessen worden dan gegeven maar wel in een 30-minutenrooster.
 • De ontwikkeldag van donderdag 7 januari wordt verschoven naar maandag 4 januari. Er zijn op die dag dus GEEN online lessen.
 • In de week van 11 t/m 15 januari volgen alle leerlingen online les, behalve de examenkandidaten uit 5 havo en 6 vwo. Zij volgen vanaf die week hun lessen weer op school en kunnen in de middag op afspraak (en dus in overleg) met hun vakdocenten wat extra begeleiding krijgen op school. Docenten die lesgeven aan examenklassen zijn dus vanaf 11 januari weer op school. Zij geven dan hun overige lessen online vanuit school en ontvangen hun examenklassen fysiek op school.
 • Voor leerlingen die normaal gesproken gebruik maken van de trajectvoorziening is de school na de kerstvakantie open. Het zorgteam is er om de leerlingen op te vangen. Op het leerlingenportal zullen wij ook informatie plaatsen voor deze leerlingen.
 • Leerlingen die bijlessen volgen via bijlesplatform, kunnen deze lessen ook online blijven volgen.

Proefwerken en schoolexamens

 • Alle toetsen voor de kerstvakantie komen te vervallen. Dat geldt zowel voor het proefwerkrooster als ook SO’s die nog gepland stonden. Alleen de herkansingen in 6v gaan door zoals hierboven aangegeven.
 • Het proefwerkrooster in week 1 en 2 na de vakantie komt te vervallen. We komen later nog terug op hoe we omgaan met toetsing na de lockdown periode; deze informatie komt nog wel voor de kerstvakantie.
 • De tussentijdse toetsweek voor 4 havo en 5 vwo, de herkansingen van 5 vwo en 6 vwo, SE-week van 5 havo die op 18 januari zullen starten, blijven gehandhaafd. De herkansingen van 5 vwo zullen al op vrijdag 15 januari starten.

Wij hopen u, ouders en jullie leerlingen, hiermee voldoende informatie gegeven te hebben voor de komende weken. Blijf de schoolmail in de gaten houden. Alle brieven zijn ook terug te vinden op de website en op het leerlingenportal.  Daarnaast blijven afdelingsleiders en mentoren bereikbaar via mail. We hopen natuurlijk van harte dat iedereen ondanks de vreemde situatie toch op een fijne manier de feestdagen door kan brengen. Wij wensen u en uw gezin een goed kerstfeest en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Namens alle medewerkers,

de schoolleiding.

Amstelveen, 26 november 2020

Beste leerlingen,

Sinds augustus wijzen wij leerlingen al op het dragen van een mondkapje. Na de herfstvakantie hebben wij het op school verplicht gesteld wanneer de leerlingen zich voortbewegen door de school. Vanaf 1 december a.s. wordt het landelijk verplicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, zie hieronder het bericht van de overheid op 19 november jl.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Nieuwsbericht | 19-11-2020 | 14:50

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.
We doen dan ook opnieuw een dringend beroep op iedereen in school om elkaar aan te spreken op het dragen van mondkapjes.

Tot nu toe worden er weinig leerlingen aangesproken en er wordt weinig gestraft. Leerlingen die geen kapje dragen moeten de volgende dag om 8 uur op school komen, uiteraard in het bezit van een mondkapje. We willen docenten en medewerkers vragen om leerlingen die weigeren of geen kapje dragen door te geven, zodat de straf kan worden opgelegd.

Leerlingen die ’s ochtends bij de deur geen kapje hebben worden vanaf 1 december naar huis gestuurd!

Met vriendelijke groet,
Mevr. F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs- en leerlingzaken

Algemene afspraken

 • Je hebt je volledige aandacht bij de les is, je doet geen andere dingen tussendoor.
 • Je zit op een rustige werkplek.
 • Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.
 • Je leidt anderen niet af.
 • Je helpt de docent en elkaar bij technische problemen.
 • Je gaat vertrouwelijk om met wat er tijdens de les gebeurt.
 • De les is niet openbaar toegankelijk.
 • Het is niet toegestaan om opnames te maken van de les, deze opnames te bewerken en/of te delen op social media of op een andere manier.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de les.
 • De geldende gedragsregels van het KKC zijn van toepassing.

Bijzondere afspraken*:

Situatie 1: Leerling op school in de klas / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt je spullen bij je, in elk geval een opgeladen laptop en oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je volgt de les via je eigen laptop.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.
  Leerlingen uit de examenklassen volgen de les vanuit een computerlokaal via schoolcomputers, ze hebben eigen oortjes mee. Eigen laptop is ook toegestaan.

* Voor zover de beschreven situaties gerelateerd zijn aan corona-maatregelen, geldt een en ander voor de duur van deze maatregelen

Situatie 2: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit school met andere leerlingen in de klas.

 • Na overleg met je mentor en als een docent dit goedkeurt, kijk je via de laptop van een buddy (= medeleerling) mee met de instructie van de docent (dit hoeft dus niet altijd de hele les te zijn).
 • Een docent kan ook tot een alternatieve lesvorm besluiten; zoals uitlegvideo’s, een alternatieve opdracht, kort contact via mail of kort videobellen op een ander moment.
 • Je hebt je camera uit en je microfoon uit.
 • Eventuele vragen stel je via je buddy.
 • De aandacht van de docent ligt bij de leerlingen in de klas.
 • Van een docent wordt niet verwacht dat hij/zij jou begeleidt tijdens de les.
  Een buddy uit de examenklas kan – voor zover op voorraad – een laptop van school lenen via systeembeheer, als hij/zij geen device van thuis kan of mag meenemen.

Situatie 3: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt de benodigde spullen klaarliggen, in elk geval een opgeladen laptop en eventueel oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.

Corona gevallen: wat is de richtlijn?                                                                  Versie 29 september
GGD: 020 – 5555202

Leerling:

 1. Heeft een huisgenoot met klachten -> naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is (dan thuisblijven)
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag – > naar school, idem
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot / nauw contact -> alle huisgenoten / contacten blijven 10 dagen in thuisquarantaine (vanaf het laatst contactmoment)
 4. Heeft zelf klachten -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij of negatieve testuitslag
 5. Wacht zelf op de testuitslag -> thuis blijven tot de testuitslag er is
 6. Is zelf positief getest* -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten
 7. Behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot -> naar school, behalve als hij 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest (nauw contact), dan 10 dagen quarantaine vanaf positieve testdatum
 10. Komt terug van vakantie uit oranje/rood gebied -> 10 dagen quarantaine

*Ouders moeten school op de hoogte brengen, school brengt overige ouders van klasgenoten en docenten op de hoogte. Ouders/leerling informeren zelf nauwe contacten

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan actie afhankelijk van het advies van de GGD op basis van bronnen- en contactonderzoek

Bekijk hier de beslisboom die je vertellen of je wel of niet naar school mag met klachten die mogelijk wijzen op corona:

Beslisboom

Corona? Wat is de richtlijn?

Leerling

 1. Heeft een huisgenoot met klachten?
  Naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag?
  Naar school, behalve (zie hierboven)
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot?
  RIVM zegt: alle huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine vanaf de positieve test
 4. Heeft zelf klachten?
  Thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij
 5. Wacht zelf op de testuitslag?
  Blijft thuis tot de testuitslag er is, negatief, direct naar school
 6. Is zelf positief getest?
  Blijft thuis en GGD geeft bij uitslag advies over isolatie
 7. Behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot?
  Naar school, behalve als hij minimaal 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest
 10. Komt terug van vakantie uit oranje gebied?
  10 dagen quarantaine > leerplicht inschakelen?
 11. Leerling of medewerker is positief getest?
  De GGD doet na de uitslag van de test i.o.m. de persoon die positief getest is bron en contactonderzoek en adviseert daarna om zelf nauwe contacten te informeren en ook de school.
  Niet nauwe contacten worden geïnformeerd via een mail die door de GGD aan school wordt gestuurd die de school vervolgens doorstuurt.

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan is de actie afhankelijk van het advies van de GGD.
GGD: 020 – 5555202

Amstelveen, 8 september 2020

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Via een ouder hebben we bericht gekregen dat een leerling van ons positief getest is op Covid-19.

De GGD start een contactonderzoek en neemt morgen (woensdag 9 september) contact op met de ouders van de medeleerlingen van de betreffende leerling.

De leerling heeft de richtlijnen van het RIVM opgevolgd: de leerling is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Na deze testuitslag is de leerling thuis gebleven.

Bekijk voor meer informatie over het contactonderzoek:

Handreiking contact -en uitbraakonderzoek bij kinderen

Maatregelen

Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel wijzen we erop dat het dringende verzoek van gebruik van mondkapjes nog steeds geldt, bij het lopen in de gangen. Ook willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar;
 • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed;
  bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

Blijf thuis bij deze klachten, of ga naar huis wanneer zich deze gedurende de dag ontwikkelen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Koorts boven 38°C.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

Met vriendelijke groet,

J.(Nan)W. Botting – rector

Amstelveen, 27 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Wij zijn blij dat veel leerlingen in de school een mondkapje gebruiken. Het draagt bij aan een veiliger gevoel voor iedereen.

Het is op school de bedoeling om niet alleen bij binnenkomst maar ook bij leswisselingen en verplaatsingen in de school in het algemeen, een mondkapje te dragen.

We worden op het moment veel gebeld over leerlingen met verkoudheidsklachten. Algemeen gelden de regels uit ons corona-protocol:
https://www.keizerkarelcollege.nl/wp-content/uploads/Protocol-voor-leerlingen-start-schooljaar-2020.pdf

Namelijk: “Bij klachten verwachten we dat leerlingen thuisblijven en onderwijs vanuit huis volgen. Klik hier voor een overzicht van (luchtweg)klachten: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

Onder ‘onderwijs vanuit huis volgen’ verstaan wij het werken via de periodeplanner, contact opnemen met klasgenoten en waar nodig een mail aan de docent sturen om eventueel  vragen te stellen.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.  

Als een leerling positief getest is op Covid-19 moet dat direct gemeld worden aan de school en moet de leerling tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen.. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels 

Wij verzorgen vanaf dit schooljaar fysiek onderwijs en verwachten dus alle leerlingen op school tenzij dat niet kan zoals benoemd in bovenstaande gevallen. Bij verzuim worden er geen online lessen voor de leerling georganiseerd. Bij langdurig verzuim wordt er in overleg met de school naar een passende oplossing gezocht.  De docenten die vanwege Covid-19 geen les kunnen geven op school verzorgen online lessen, waarbij de leerlingen deze onder toezicht op school volgen (ook als het gaat om de laatste les op een dag).

Wij vertrouwen erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nanda Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerling zaken

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wij hopen dat u met uw kinderen heeft kunnen genieten van de vakantie en dat iedereen gezond is gebleven. Met ingang van 1 augustus ben ik Arend Smit opgevolgd als rector van het Keizer Karel College. Het doet mij veel genoegen dat ik volgende week, samen met de medewerkers alle leerlingen weer welkom mag heten in de school, na de vreemde periode waarin we beland zijn vanaf 16 maart.

Afgelopen week zijn we op het Keizer Karel College gestart met de voorbereidingen van de eerste schoolweek. Veel van die voorbereidingen staan in het teken van het Corona-virus en hoe we hiermee omgaan in de school. We sturen u hierbij het protocol dat we hebben opgesteld voor leerlingen en dat van toepassing is met ingang van het nieuwe schooljaar. Dit protocol gaat ook naar de leerlingen zelf via de mail, maar op deze manier bent u als ouders ook geïnformeerd. Zoals u in het protocol kunt lezen, hebben we er als school voor gekozen de leerlingen en medewerkers dringend te verzoeken een mondkapje te dragen in de ruimtes buiten het klaslokaal. Wij zijn ons ervan bewust dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen bij het voorkomen van besmettingen, maar wij willen er alles aan doen om de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen en iedereen in hun omgeving te waarborgen.

Komende week staat voor de leerlingen geheel in het teken van introductie en mentorlessen. Op deze manier hopen we dat de leerlingen weer goed ‘landen’ in de school. Voor de vakantie heeft u reeds een overzicht van de eerste week van het nieuwe schooljaar van ons ontvangen. De informatie over de komende week met mentorlessen en activiteiten ontvangen de leerlingen via de afdelingsleiders. In de komende week worden ook de laptops uitgereikt aan de leerlingen voor wie dit van toepassing is.

We hopen er met elkaar een mooi schooljaar van te gaan maken!

Met vriendelijke groet,

J.W. (Nan) Botting MEM

Rector

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.