Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Berichtgeving rond coronavirus

Op deze pagina is alle berichtgeving terug te lezen die we verstuurd hebben aan ouders en leerlingen over onze coronamaatregelen.

Algemene afspraken

 • Je hebt je volledige aandacht bij de les is, je doet geen andere dingen tussendoor.
 • Je zit op een rustige werkplek.
 • Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.
 • Je leidt anderen niet af.
 • Je helpt de docent en elkaar bij technische problemen.
 • Je gaat vertrouwelijk om met wat er tijdens de les gebeurt.
 • De les is niet openbaar toegankelijk.
 • Het is niet toegestaan om opnames te maken van de les, deze opnames te bewerken en/of te delen op social media of op een andere manier.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de les.
 • De geldende gedragsregels van het KKC zijn van toepassing.

Bijzondere afspraken*:

Situatie 1: Leerling op school in de klas / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt je spullen bij je, in elk geval een opgeladen laptop en oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je volgt de les via je eigen laptop.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.
  Leerlingen uit de examenklassen volgen de les vanuit een computerlokaal via schoolcomputers, ze hebben eigen oortjes mee. Eigen laptop is ook toegestaan.

* Voor zover de beschreven situaties gerelateerd zijn aan corona-maatregelen, geldt een en ander voor de duur van deze maatregelen

Situatie 2: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit school met andere leerlingen in de klas.

 • Na overleg met je mentor en als een docent dit goedkeurt, kijk je via de laptop van een buddy (= medeleerling) mee met de instructie van de docent (dit hoeft dus niet altijd de hele les te zijn).
 • Een docent kan ook tot een alternatieve lesvorm besluiten; zoals uitlegvideo’s, een alternatieve opdracht, kort contact via mail of kort videobellen op een ander moment.
 • Je hebt je camera uit en je microfoon uit.
 • Eventuele vragen stel je via je buddy.
 • De aandacht van de docent ligt bij de leerlingen in de klas.
 • Van een docent wordt niet verwacht dat hij/zij jou begeleidt tijdens de les.
  Een buddy uit de examenklas kan – voor zover op voorraad – een laptop van school lenen via systeembeheer, als hij/zij geen device van thuis kan of mag meenemen.

Situatie 3: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt de benodigde spullen klaarliggen, in elk geval een opgeladen laptop en eventueel oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.

Corona gevallen: wat is de richtlijn?                                                                  Versie 29 september
GGD: 020 – 5555202

Leerling:

 1. Heeft een huisgenoot met klachten -> naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is (dan thuisblijven)
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag – > naar school, idem
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot / nauw contact -> alle huisgenoten / contacten blijven 10 dagen in thuisquarantaine (vanaf het laatst contactmoment)
 4. Heeft zelf klachten -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij of negatieve testuitslag
 5. Wacht zelf op de testuitslag -> thuis blijven tot de testuitslag er is
 6. Is zelf positief getest* -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten
 7. Behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot -> naar school, behalve als hij 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest (nauw contact), dan 10 dagen quarantaine vanaf positieve testdatum
 10. Komt terug van vakantie uit oranje/rood gebied -> 10 dagen quarantaine

*Ouders moeten school op de hoogte brengen, school brengt overige ouders van klasgenoten en docenten op de hoogte. Ouders/leerling informeren zelf nauwe contacten

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan actie afhankelijk van het advies van de GGD op basis van bronnen- en contactonderzoek

Bekijk hier de beslisboom die u vertellen of uw kind van 12+ wel of niet naar school mag met klachten die mogelijk wijzen op corona:

Beslisboom

Corona? Wat is de richtlijn?

Leerling

 1. Heeft een huisgenoot met klachten?
  Naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag?
  Naar school, behalve (zie hierboven)
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot?
  RIVM zegt: alle huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine vanaf de positieve test
 4. Heeft zelf klachten?
  Thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij
 5. Wacht zelf op de testuitslag?
  Blijft thuis tot de testuitslag er is, negatief, direct naar school
 6. Is zelf positief getest?
  Blijft thuis en GGD geeft bij uitslag advies over isolatie
 7. Behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot?
  Naar school, behalve als hij minimaal 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest
 10. Komt terug van vakantie uit oranje gebied?
  10 dagen quarantaine > leerplicht inschakelen?
 11. Leerling of medewerker is positief getest?
  De GGD doet na de uitslag van de test i.o.m. de persoon die positief getest is bron en contactonderzoek en adviseert daarna om zelf nauwe contacten te informeren en ook de school.
  Niet nauwe contacten worden geïnformeerd via een mail die door de GGD aan school wordt gestuurd die de school vervolgens doorstuurt.

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan is de actie afhankelijk van het advies van de GGD.
GGD: 020 – 5555202

Amstelveen, 17 september 2020

Bekijk deze poster met onze corona-regels nog even goed. De corona-besmettingen in Nederland nemen weer flink toe. Het percentage besmettingen is in Amsterdam-Amstelland het grootst van het land, daar valt Amstelveen onder. Het is dus van groot belang dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. Het gebruik van mondkapjes zien we als een belangrijke extra maatregel om ervoor te zorgen dat honderden leerlingen tegelijkertijd door de school kunnen bewegen als we bijvoorbeeld van lokaal wisselen of pauze houden. Met 1719 leerlingen is er geen andere manier om dat veilig te doen. We houden onze school heel graag open, dat kan alleen als we corona onder controle houden. Wij zorgen voor goede ventilatie, voor ontsmettingsmiddelen en voor een goede inrichting van het gebouw. De rest doen we samen!

Amstelveen, 8 september 2020

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Via een ouder hebben we bericht gekregen dat een leerling van ons positief getest is op Covid-19.

De GGD start een contactonderzoek en neemt morgen (woensdag 9 september) contact op met de ouders van de medeleerlingen van de betreffende leerling.

De leerling heeft de richtlijnen van het RIVM opgevolgd: de leerling is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Na deze testuitslag is de leerling thuis gebleven.

Bekijk voor meer informatie over het contactonderzoek:

Handreiking contact -en uitbraakonderzoek bij kinderen

Maatregelen

Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel wijzen we erop dat het dringende verzoek van gebruik van mondkapjes nog steeds geldt, bij het lopen in de gangen. Ook willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar;
 • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed;
  bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

Blijf thuis bij deze klachten, of ga naar huis wanneer zich deze gedurende de dag ontwikkelen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Koorts boven 38°C.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

 

Met vriendelijke groet,

J.(Nan)W. Botting – rector

Amstelveen, 27 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Wij zijn blij dat veel leerlingen in de school een mondkapje gebruiken. Het draagt bij aan een veiliger gevoel voor iedereen.

Het is op school de bedoeling om niet alleen bij binnenkomst maar ook bij leswisselingen en verplaatsingen in de school in het algemeen, een mondkapje te dragen.

We worden op het moment veel gebeld over leerlingen met verkoudheidsklachten. Algemeen gelden de regels uit ons corona-protocol:
https://www.keizerkarelcollege.nl/wp-content/uploads/Protocol-voor-leerlingen-start-schooljaar-2020.pdf

Namelijk: “Bij klachten verwachten we dat leerlingen thuisblijven en onderwijs vanuit huis volgen. Klik hier voor een overzicht van (luchtweg)klachten: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

Onder ‘onderwijs vanuit huis volgen’ verstaan wij het werken via de periodeplanner, contact opnemen met klasgenoten en waar nodig een mail aan de docent sturen om eventueel  vragen te stellen.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.  

Als een leerling positief getest is op Covid-19 moet dat direct gemeld worden aan de school en moet de leerling tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen.. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels 

Wij verzorgen vanaf dit schooljaar fysiek onderwijs en verwachten dus alle leerlingen op school tenzij dat niet kan zoals benoemd in bovenstaande gevallen. Bij verzuim worden er geen online lessen voor de leerling georganiseerd. Bij langdurig verzuim wordt er in overleg met de school naar een passende oplossing gezocht.  De docenten die vanwege Covid-19 geen les kunnen geven op school verzorgen online lessen, waarbij de leerlingen deze onder toezicht op school volgen (ook als het gaat om de laatste les op een dag).

Wij vertrouwen erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nanda Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerling zaken

Amstelveen, 13 augustus 2020

Beste leerlingen,

Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van de vakantie en dat jullie gezond zijn gebleven. Met ingang van 1 augustus ben ik Arend Smit opgevolgd als rector van het Keizer Karel College en het doet me genoegen dat een van mijn eerste acties mag zijn om jullie allemaal weer welkom te heten op school.

We zijn met elkaar vanaf 16 maart in een bijzondere periode beland waarin jullie eerst alleen online lessen volgden en waarin we na 1 juni weer – gedeeltelijk – leerlingen op school konden ontvangen. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen alle leerlingen weer naar school maar wel onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met het feit dat het Corona-virus nog niet is ingedamd, maar de laatste tijd zelfs steeds meer de kop opsteekt. We hebben deze voorwaarden opgeschreven in een protocol dat we bij deze mail voegen. In het protocol kun je lezen dat we een dringend verzoek doen aan leerlingen en medewerkers om buiten het klaslokaal een mondkapje te dragen. We zijn ons ervan bewust dat er geen bewijs is dat een mondkapje helpt om besmetting te voorkomen maar wij willen er alles aan doen om jullie en onze medewerkers gezond te laten blijven. Daarmee voorkomen we hopelijk dat we binnen korte tijd weer allemaal vanuit huis les moeten geven en krijgen. Daarnaast vragen we je om 1,5 meter afstand te houden van volwassenen, zoals het RIVM ook voorschrijft. Lees het protocol goed door voordat je naar de eerste mentorles gaat volgende week zodat je daar eventuele vragen kunt stellen.

We hebben eigenlijk drie korte verzoeken aan jullie: houd rekening met elkaar, houd rechts en houd 1,5 meter afstand van volwassenen.

Tevens hebben we besloten om alle excursies te schrappen waar we met een bus naar toe moeten reizen. De introductieactiviteiten van komende week gaan wel gewoon door omdat alle bestemmingen met de fiets te bereiken zijn. Om die reden is het wadlopen van havo 3 omgezet naar een ochtend zeilen in de directe omgeving. Jullie ontvangen informatie van de afdelingsleiders over de activiteiten in jullie leerjaar.

We hopen dat jullie hiermee voldoende informatie hebben voor de eerste week en hopen er met jullie een mooi schooljaar van te gaan maken!

Met vriendelijke groet,

J.W. (Nan) Botting MEM

Rector

Amstelveen, 3 juli 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Vandaag sluiten we dit bijzondere schooljaar af. Het jaar dat begon zoals alle jaren maar na de voorjaarsvakantie een bijzondere en bizarre wending nam door corona. De impact hiervan op de samenleving en daarmee ook op het onderwijs was en is enorm groot. Het sluiten van de scholen betekende voor iedereen dat het contact en de ontmoeting opeens anders werden. Lessen op afstand, via Teams of op 1,5 meter. Om dit alles op een goede manier te organiseren is veel van iedereen gevraagd, van de docenten, maar ook van leerlingen en ouders.
Met gezamenlijke inspanning is het gelukt om het afstandsleren en contact met elkaar te onderhouden, te organiseren. Met elkaar hebben we, soms met vallen en opstaan, geprobeerd de leerlingen zo goed mogelijk te  ondersteunen.
Terugkijkend kunnen we constateren dat we trots kunnen zijn op hoe we het hebben gedaan. We hebben er veel van geleerd en dat kunnen we ook weer meenemen in ons “reguliere” onderwijs.
Na de zomer zal de school weer volledig opengaan, worden alle leerlingen weer op school verwacht en zullen we weer met een regulier rooster gaan werken.
De maatregelen van het RIVM zullen echter blijven gelden. Het coronavirus is nog steeds aanwezig en dat zal voorlopig ook wel de realiteit zijn.
We moeten er zelfs rekening mee houden dat het virus misschien weer de kop op steekt en dat we opnieuw aanvullende of aangepaste maatregelen zullen moeten nemen.
Wij zullen alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen blijven hanteren om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.
Het schooljaar start in de week van 17 augustus. Jullie hebben al een overzicht gekregen van de eerste schoolweek, maar wij sturen in de week voor de school begint nog een overzicht.
Tot die tijd wensen wij jullie,  leerlingen en ouders een heel fijne zomer! Rust lekker uit, zodat je na de vakantie weer genoeg energie hebt voor een nieuw schooljaar.
Met vriendelijke groet, namens het MT,

Nanda Marrenga-Faberschoolleider onderwijs en leerling zaken

Vanaf 2 juni gaat onze school weer beperkt open. We zijn heel blij om (een deel van) jullie weer live te zien op school. Hoe gaat dat met alle coronamaatregelen? Zie hier hoe we dat geregeld hebben.

Amstelveen, 20 mei 2020

Beste leerlingen,

De datum van 2 juni is nu definitief het moment voor de heropening van de middelbare scholen in Nederland. Wij zijn de afgelopen tijd intensief bezig geweest met plannen maken voor de tijd vanaf die datum tot het eind van het schooljaar en de start van het nieuwe schooljaar. Wij hopen met deze mail één en ander nauwkeurig uit een te zetten voor u als ouders en leerlingen, zodat het voor iedereen duidelijk wordt. De genoemde data verderop in dit bericht zijn inmiddels verwerkt in de jaaragenda die u kunt vinden op de KKC-site.

Wij hebben alle informatie zoveel mogelijk gebundeld in deze brief. De volgende zaken komen aan de orde:

 • de school gaat weer beperkt open voor leerlingen vanaf 2 juni
 • welke leerlingen komen op school en wat doen de anderen
 • hoe gaan wij om met toetsen en de weging van de cijfers in de derde periode,
 • hoe gaan de rapportvergaderingen plaatsvinden in deze bijzondere situatie
 • hoe moeten de boeken worden ingeleverd aan het eind van het schooljaar

Wij hebben de afgelopen tijd veel gesproken met collega’s, ook van andere scholen over wat de beste oplossing voor onze schoolgemeenschap zou zijn. Dit heeft geleid tot een definitieve inrichting/invulling en planning voor ons onderwijs tot aan de zomervakantie.

Openstellen van de school vanaf 2 juni

Wie zitten er in het klaslokaal?

We moeten alle leerlingen zoveel mogelijk de gelegenheid geven om weer naar school te komen, maar dat is een ingewikkeld vraagstuk gezien de tijd en ruimte die we tot onze beschikking hebben. Wij hebben dan ook keuzes moeten maken, keuzes die misschien niet helemaal recht doen aan alle partijen. Uiteindelijk hebben we ons gehouden aan het scenario waarover we u en jullie al voor de meivakantie hebben geïnformeerd: we leggen het accent op leerlingen die volgens de aangepaste bevorderingsnormen nog niet direct te bevorderen zijn naar het volgende leerjaar. Deze leerlingen hebben in overleg met hun mentor, vakdocent(en) en afdelingsleider een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. Alleen deze leerlingen komen vanaf 2 juni naar school om fysiek lessen te volgen voor de vakken die in hun PvA staan. Een vakdocent kan daarnaast naar eigen inzicht deze groep aanvullen tot maximaal 10 leerlingen, leerlingen waar het ook beter voor is om op school te werken aan hun vak.

 

Vervolgens ziet het programma er vanaf 2 juni als volgt uit:

 • Op 2 juni vindt er voor alle niet-examenklassen een mentorles op school plaats; de mentoren ontvangen die dag in een vast lokaal al hun leerlingen in drie groepen, zodat er niet teveel leerlingen tegelijkertijd op school zijn (rooster volgt). De reguliere lessen komen op die dag te vervallen.
 • Voor de onderbouw geldt dat we lessen op school èn online geven van 3 tot en met 24 juni.
 • Voor de bovenbouw geldt dat we lessen op school èn online geven van 3 tot en met 15 juni. Op 16 juni bereiden de bovenbouwleerlingen zich verder voor op de toetsweek die op 17 juni start.
 • De twee ontwikkeldagdelen op 3 en 13 juni worden uit de jaaragenda gehaald, er zijn op die dagen ook lessen.

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en docenten zich veilig door de school kunnen bewegen?

We blijven het compacte rooster hanteren zoals dit nu in Magister staat. Dit om de structuur en regelmaat van de afgelopen weken niet te doorbreken.

Er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig en wij zullen erop toezien dat die ook correct gebruikt worden. Dat betekent dat:

 • Lokalen zijn ingericht voor maximaal 10 leerlingen en de tafels dus op anderhalve meter uit elkaar staan.
 • Er in elk lokaal hand gel met alcohol en papieren doeken zijn om tafels en stoelen af te nemen.
 • De deuren van elk lokaal open blijven staan.
 • Er spuitbussen op de toiletten worden neergezet en de handdoekenrollen vervangen worden door papieren doekjes.
 • Er bij binnenkomst twee zuilen staan, waar leerlingen hun handen kunnen reinigen met desinfecterende gel.
 • Er in de hele school eenrichtingsverkeer geldt. De conciërges hebben hier een looproute voor gemaakt, die met pijlen aangegeven wordt.

Willen jullie deze richtlijnen voor 2 juni goed met elkaar doornemen?

Waar kunnen leerlingen terecht als ze geen les in het klaslokaal kunnen volgen?

Leerlingen die niet werken met een Plan van Aanpak zijn niet op school: zij blijven thuis en volgen daar hun lessen, tenzij ze specifiek voor lessen op school uitgenodigd worden door een vakdocent. De leerlingen die wel komen, zijn vaak voor meerdere vakken op school. Voor leerlingen die tussendoor niet naar huis kunnen om online lessen te volgen (ze wonen te ver weg of ze missen een belangrijke les als ze direct naar huis gaan), hebben we de mediatheek en het studiebalkon opengesteld. Ze worden ingericht als ruimte waar leerlingen zelfstandig, met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM, maar onder toezicht kunnen werken. Ook richten we de gymzalen hiervoor in, zodat we genoeg ruimte hebben om leerlingen op te vangen en de regels van het RIVM te kunnen naleven.

Hoe houden we pauze in het gebouw?

De eerste en tweede pauze blijven gehandhaafd in het rooster, tenzij een docent tijdens een blokuur doorwerkt in een pauze. We moeten wel zorgen dat alle aanwezige leerlingen en docenten op een rustige en veilige manier pauze kunnen houden. We organiseren dit als volgt:

 • Leerlingen kunnen pauze houden in het lokaal of buiten op het achterplein.

De kantine blijft gesloten en de automaten kunnen niet gebruikt worden. Leerlingen moeten dus een lunchpakketje meenemen. Conform het protocol van de overheid mogen leerlingen het schoolterrein niet verlaten tijdens pauzes.

Toetsing en weging van de cijfers in periode 3

Wie maken er welke toetsen in de onderbouw èn 4 vwo?

Gezien alle voorschriften van het RIVM is het niet mogelijk om nog andere leerlingen naar school te laten komen voor toetsing. Daarvoor ontbreekt ons de ruimte en tijd. Alleen de leerlingen die werken met een Plan van Aanpak, aangevuld met enkele leerlingen die op advies van hun docent de lessen op school volgen, maken nog toetsen op school. Alle andere leerlingen ontvangen zo snel mogelijk informatie van hun docent over de afronding van het schooljaar. Het kan zijn dat er nog een online toets worden afgenomen, een mondeling of een alternatieve opdracht voor een cijfer.

Voor de leerlingen die op school werken, zij maken alleen een afsluitende toets voor de vakken die zij op school volgen:

  • Voor klas 1 t/m 3 is het de bedoeling dat deze toets in de laatste les afgenomen wordt.
  • Leerlingen met een Plan van Aanpak uit 4 vwo hebben een afsluitende toetsweek tussen 17 juni en 24 juni (zij maken dus alleen nog toetsen voor de vakken uit hun Plan van Aanpak).

Wie maken er welke toetsen in 4 havo en 5 vwo?

Vanwege het feit dat we in de bovenbouw ook te maken hebben met schoolexamens, moeten we op een andere manier omgaan met de toetsing in de laatste fase van dit schooljaar. Dit betekent het volgende:

 • Van 17 juni tot en met 24 juni vindt er een toetsweek plaats, waar alle leerlingen aan deelnemen (dus ook de leerlingen zonder een Plan van Aanpak).
 • In deze toetsweek vinden alle geplande schoolexamens plaats, aangevuld met een aantal vakken waarvoor het laatst proefwerk een belangrijke voorbereiding is op het examenjaar.
 • De vakken waarvoor geen toets afgenomen wordt in de laatste toetsweek, volgen het eigen online programma dat uiterlijk 15 juni is afgerond.

Hoe tellen de cijfers in de derde periode mee voor het eindrapport?

Om het voor iedereen zo overzichtelijk mogelijk te maken, maken we hier ook weer onderscheid tussen de onderbouw + 4vwo en de voorexamenklassen. Voor de bovenbouw hebben we het schema voor de laatste toetsweek in de bijlage toegevoegd.

Voor de onderbouw èn 4 vwo

Alle behaalde cijfers voor verwerkingsopdrachten / mondelingen / presentaties etc. tellen mee voor de derde periode.

We hanteren de bevorderingsnormen zoals verstuurd op 23 april jl. Voor bespreekleerlingen zullen wij zorgvuldig afwegen hoe we naar de cijfers kijken die in de derde periode behaald zijn. Daarvoor is de feedback op de Plannen van Aanpak heel belangrijk. Mentoren vragen vakdocenten regelmatig om feedback, omdat ze de leerlingen hierin intensief begeleiden.

Voldoet een leerling ondanks zijn inspanningen volgens Plan van Aanpak niet aan de overgangsnorm, dan komt hij of zij altijd in de bespreekzone terecht. Het cijfer van periode 2 is dan leidend en periode 3 wordt meegenomen als een extra gegeven. Het doorlopen van het Plan van Aanpak, de ontwikkeling die de leerling in korte periode mogelijk heeft doorgemaakt en de inspanning die een leerling geleverd heeft wegen mee in de beslissing in welk leerjaar op en welke afdeling een leerling na de zomervakantie gaat starten.

In 4 havo en 5 vwo

In 4 havo en 5 vwo hebben we te maken met schoolexamencijfers en los daarvan het gemiddelde cijfer voor periode 3. Alle bovenbouwdocenten zullen de cijfers als volgt in voeren:

 • De schoolexamencijfers in Magister in de daarvoor bestemde kolom. De weging van het cijfer blijft zoals in het PTA vermeld is.
 • Om toch een derde periode cijfer tot stand te laten komen, worden de schoolexamencijfers, proefwerkcijfers en ander becijferd werk ingevoerd volgens de weging die binnen de sectie is afgesproken.

Alle leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen, worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Voldoet een leerling niet aan de normen, dan komt hij of zij altijd in de bespreekzone terecht. Het cijfer van periode 2 en de Schoolexamencijfers zijn dan leidend en periode 3 wordt meegenomen als een extra gegeven. Het doorlopen van het PvA, de ontwikkeling die de leerling in korte periode mogelijk heeft doorgemaakt en de inspanning die een leerling geleverd heeft, wegen mee in de beslissing in welk leerjaar op en welke afdeling een leerling na de zomervakantie gaat starten.

Rapportvergaderingen

Gezien de unieke situatie waarin we verkeren en de onduidelijkheid voor de langere termijn, worden de rapportvergaderingen anders georganiseerd. Een mentor zal samen met de afdelingsleider en met opgevraagde input van vakdocenten besluiten wie er over is, wie doubleert en / of wie afstroomt. Voor de bovenbouw wordt er nog een tweede afdelingsleider bij de beslissing betrokken. Mentoren vragen vooraf input bij vakdocenten.

Praktisch gezien, betekent dit het volgende:

 • Op 25 juni is de deadline voor het inleveren van de cijfers in de onderbouw.
 • Op 26 juni is de deadline voor het inleveren van de cijfers in de bovenbouw.
 • In de week van 29 juni vinden de rapportbesprekingen plaats en horen leerlingen of ze wel of niet bevorderd zijn naar het volgende leerjaar (in deze week vinden er dus geen lessen meer plaats).
 • Op 3 juli staat nog steeds gereserveerd voor het uitdelen van de rapporten. Het rooster hiervoor volgt nog.

Inleveren van de boeken

Examenkandidaten leveren hun boeken in op vrijdag 19 juni. De leerlingen uit 5 havo tussen 14:00-14:30 uur en de leerlingen uit 6 vwo tussen 14:40 – 15:40 uur.

Alle andere leerlingen moeten hun boeken inleveren op vrijdag 26 juni vanaf 9:00 uur. Alle leerlingen krijgen èn vanuit school èn vanuit van Dijk hierover de nodige informatie. Er is een strak rooster gemaakt en de boeken worden (dit jaar zonder controle in verband met corona en een snelle afhandeling) op twee plekken in het atrium ingeleverd. Volgens dit schema komen alle leerlingen via de achteringang binnen (bij slecht weer in lokaal 13), leveren ze hun boeken in in het atrium en verlaten ze via de vooringang weer de school.

Volgend schooljaar

Samen met de roostermakers en anderen hebben we al nagedacht over hoe we het onderwijs, in ieder geval de eerste helft van het komende schooljaar, met in achtneming van de 1,5 metersamenleving vorm kunnen geven. Dit denkproces is nog niet afgerond. We zullen uiteraard daarbij ook gebruik gaan maken van de opgedane ervaring in de afgelopen en komende periode en de instrumenten en adviezen die ons vanuit het onderwijsveld worden aangereikt. Wat betreft dit gedeelte: wordt dus nog vervolgd…

Laatste loodjes

Met deze informatie zetten wij de eindspurt in voor dit schooljaar. Wij zien er allen naar uit om weer leerlingen op school te kunnen ontmoeten en de leerlingen vast ook om elkaar weer te zien.

Wij wensen degenen die nog toetsen en schoolexamens moeten doen heel veel succes daarbij!

Dit is een schooljaar geworden zoals wij niet voor mogelijk hadden kunnen houden. We anticiperen al een flink aantal weken met vereende krachten op voortdurende veranderingen. En dat is intensief. Er staat ons nog een paar ingewikkelde weken te wachten, die flink wat van ons en van leerlingen zullen eisen.

Wij zijn als MT heel trots op alle leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunende collega’s die in deze moeilijke situatie toch steeds hun beste beentje voor blijven zetten. Wij hebben ook veel positieve feedback en begrip van u als ouders mogen ontvangen. Dat geeft ons het gevoel dat wij het echt samen doen, de school, de leerling en de ouders.

Hartelijke groet,

Namens het MT,

F.P. Marrenga-Faber

Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

N.B. de tekst van deze mail kun je ook nalezen op de website

Bijlage: schema toetsweek bovenbouw

Beste eindexamenkandidaten en hun ouders/ verzorgers,

Maandag zijn alle leerlingen naar school gekomen om hun cijferlijst te tekenen. Het was fijn iedereen te zien en te spreken. Zoals eerder aangekondigd door de regering is 4 juni het officiële moment dat leerlingen geslaagd zijn.Het is een officieel moment waarop de vlag uit mag!

We willen dat natuurlijk met elkaar vieren op die dag maar wel volgens de richtlijnen van rivm. Leerlingen ontvangen van hun mentor een bericht met daarin een tijdstip en de locatie.

Op 30 juni zal de diploma-uitreiking plaatsvinden. Op dit moment zijn we bezig om na te denken over een gepaste viering. Te zijner tijd ontvangt u hier informatie over. Mocht u vragen hebben, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet, namens de mentoren,

Christel Wets,

afdelingsleider havo bovenbouw

Beste eindexamenleerlingen,

Gister zijn jullie allemaal naar school gekomen om je cijferlijst te tekenen. Het was fijn iedereen te zien en te spreken. Ook waren de meeste van jullie zichtbaar blij om weer even op school te zijn. Zoals eerder aangekondigd door de regering is 4 juni het officiële moment waarop jullie te horen krijgen of je geslaagd bent. Wij hebben er voor gekozen om de mentoren hierin de vrije hand te geven. Zij zullen jullie op hun eigen manier op 4 juni voor 17.00 uur informeren. Jullie krijgen hier later bericht over.

Op 1 juli zal de diploma-uitreiking plaatsvinden. Op dit moment zijn de mentoren en een commissie bestaande uit leerlingen bezig om na te denken over een gepaste viering. Te zijner tijd ontvangen jullie hier informatie over. Mocht je vragen hebben, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet, namens de mentoren,

Marije Doedens en Frouwke van Leeuwen

Amstelveen, 23 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

U heeft dinsdag ongetwijfeld met veel aandacht gekeken naar de persconferentie van het kabinet en gehoord wat de overheid besloten heeft over het onderwijs na de meivakantie. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we  dus pas in juni de school gedeeltelijk openstellen. Gelukkig zijn we wel in de gelegenheid geweest om alle schoolexamens van 5 havo en 6 vwo op een zorgvuldige manier af te ronden. Examenkandidaten en hun ouder(s) worden apart geïnformeerd over de procedure en het tijdpad rondom de resultaatverbeteringstoetsen (RV) die zullen plaatsvinden na 4 juni a.s.

Voorafgaand aan de beslissing die dinsdag door de Minister-President gecommuniceerd is, hebben we binnen de schoolleiding uiteraard al nagedacht over de vraag hoe we een (gedeeltelijke) openstelling moeten organiseren. In het verlengde daarvan hebben we ook besproken hoe om te gaan met de bevorderingsnormen voor dit schooljaar.

Over beide onderwerpen willen we u in dit bericht informeren.

Scenario bij het gedeeltelijk openstellen van de school

Zoals het er nu uitziet, kunnen we begin juni starten met lesgeven op school. Vanwege de richtlijnen kunnen we maar met een deel van de leerlingen en een deel van de vakken starten. Gelet op de beperkingen is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen en die leggen we op dit moment bij die leerlingen die er op basis van het tweede rapport zorgelijk voor staan, en/of die niet meekunnen in het systeem van leren en lessen op afstand, of die vanwege een zorgbehoefte niet gebaat zijn bij lang online werken. Het gaat daarbij om een korte periode, namelijk de periode tussen begin juni en de zomervakantie. Het ligt dus ligt voor de hand dat we ons baseren op het huidige rooster. In dat huidige rooster worden de meeste lessen in blokuren gegeven. Dit rooster vormt de basis om de lessen vanuit school te gaan geven, waarbij het ene uur bestemd is om les te geven aan de leerlingen die op school aanwezig zijn en waarbij het tweede uur gebruikt kan worden om leerlingen die thuis aan het werk zijn verder online te begeleiden vanuit het klaslokaal. In de bovenbouw zal dit niet altijd mogelijk zijn.  Details en richtlijnen die we hanteren bij het gedeeltelijk openstellen van de school, zullen wij voor juni aan u toesturen met de vraag om dit gezamenlijk goed door te nemen.

Tussen de meivakantie en de start van de lessen begin juni willen we wel alvast beginnen met het inhalen van gemiste toetsen en herkansen van schoolexamens in de bovenbouw. Dit om het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van de tweede periode toch af te kunnen ronden. Ouders en leerlingen uit de bovenbouw worden hierover later deze week apart geïnformeerd. Inhaalwerk voor de onderbouw kan nog niet plaatsvinden. Zodra we hier meer duidelijkheid over kunnen geven, zullen we alle betrokkenen hierover informeren.

Bevorderingsnormen

De schoolsluiting door de coronacrisis heeft op veel manieren invloed gehad op het leren. Het vraagt meer zelfstandigheid van leerlingen en veel aanpassingsvermogen van docenten. Dit heeft effect op de manier waarop en de mate waarin leerlingen leren.

Leerlingen hebben minder of andere kansen gehad om de cijfers die ze voor de crisis gehaald hebben, te verbeteren. Gelet hierop vinden wij het niet gerechtvaardigd om de bestaande beoordelingscriteria op dezelfde manier te gebruiken als voorgaande jaren. We hebben deze criteria dan ook op een aantal punten aangepast. De bevorderingsnormen en bijbehorende uitgangspunten hebben we per jaarlaag uiteengezet. Deze zijn te vinden in de bijlage van deze mail:  Klik hier

Alle leerlingen die aan het einde van het schooljaar niet direct bevorderd kunnen worden, komen automatisch in de bespreekzone terecht, tenzij er voor een individuele leerling in samenspraak met ouders al een ander plan is opgesteld.

Alle leerlingen die er bij het tweede rapport zorgelijk voor stonden, gaan na de meivakantie aan het werk met een persoonlijk plan van aanpak. Mentoren nemen hiervoor vanaf 11 mei a.s. contact op met de desbetreffende leerlingen en ouder(s). Wanneer een leerling aan het einde van het schooljaar in de bespreekzone terecht komt, vormt dit plan van aanpak een belangrijk document bij de bepaling of een leerling over kan naar een volgend leerjaar. Ook de vraag in hoeverre een leerling zich in voldoende mate heeft ingespannen tijdens de derde (online) periode, speelt een belangrijke rol wanneer een leerling niet direct bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar. Daarom blijft het ook na de meivakantie belangrijk om de (online) lessen te blijven volgen, deel te nemen aan toetsen die aangeboden worden en de opdrachten op tijd in te leveren.

Tot slot…

willen we alle leerlingen en ouder(s) uiteraard een hele fijne meivakantie toewensen! Het zal een andere vakantie dan anders zijn met alle beperkende maatregelen en de zorgen die er zijn. Toch hopen we dat jullie een beetje tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de dingen die nog wel mogelijk zijn in deze tijd. Dat heeft iedereen echt verdiend na de afgelopen intensieve weken. Het heeft veel van ons allemaal gevraagd en we hebben echt enorm veel waardering voor de manier waarop iedereen thuis aan het werk is gegaan. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn geweest.

We zullen helaas niet iedereen na de meivakantie op school mogen verwelkomen, maar we hopen dat we met elkaar het schooljaar toch op een goede manier kunnen afronden in de weken die ons nog resten.

Hartelijke groet namens het MT,
drs. A. Smit MEM
Bestuurder/rector

Amstelveen, 23 april 2020

Beste ouders en examenkandidaten,

Het is een bijzonder jaar, dat mogen wij wel zeggen. Fijn voor degenen die al geslaagd zijn, spannend voor degenen die na de uitslag van de schoolexamens toch nog een RV-toets moeten doen om alsnog te kunnen slagen. Heel teleurstellend voor alle examenkandidaten is dat het hele gevoel van samen examen doen weg is, er geen feestjes mogen worden gehouden en ze niet als afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan samen op reis kunnen.

Iedereen heeft vast de persconferentie gevolgd afgelopen dinsdagavond. De middelbare scholen blijven nog dicht tot 1 juni a.s. Dat heeft veel gevolgen voor alle leerlingen op school en voor ons als organisatie, maar minder voor jullie als examenkandidaten. Gelukkig waren bij ons op school op 13 maart, nog voor de schoolsluiting i.v.m. de Coronacrisis, alle schoolexamens voor 5HAVO en 6VWO afgerond.

De afgelopen twee en een halve week zijn de examenleerlingen in de gelegenheid gesteld om alle nog af te ronden herkansingen en schoolexamens die nog moesten worden ingehaald, te doen. Dit is allemaal goed verlopen volgens de regelgeving van het RIVM.

Leerlingen hebben in alle rust goed kunnen presteren voor de laatste examens. Wij kregen van hen terug dat het goed voelde om dit op deze manier te kunnen doen.

Hieronder het tijdpad van de periode na de meivakantie:
–  6 mei voor 9.00 uur moeten alle cijfers in Magister ingevoerd zijn.
Op basis van deze cijfers zien we wie er geslaagd is en wie (nog) niet 
–  tussen  11 mei en 14 mei kunnen leerlingen RV-toetsen (resultaat verbeteringstoetsen).

Aanvragen:

 • Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets. Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de school.
 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
 • Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.
 • Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet.
 • Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets.

Je kunt de RV-toets zien als een ‘overkoepelend schoolexamen’. De toets moet namelijk zoveel mogelijk gebaseerd zijn op het hele PTA van het betreffende vak. Doel van de RV-toets is dat een leerling kan laten zien of en hoe hij/zij de totale stof beheerst.
(voor verdere details over de RV toets verwijzen wij naar www.examenblad.nl)

– 18 mei is de eerste verplichte cijfercontrole. Hoe wij dat gaan organiseren volgt nog, we zullen de richtlijnen van het RIVM aanhouden.

– 20 mei is de tweede definitieve cijfercontrole.

–  5 juni starten wij met de RV-toetsen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen maken wij een gunstig schema voor de leerlingen.

–  30 juni diploma uitreiking HAVO.|
–  1 juli diploma uitreiking VWO.

N.B. wij zullen u als ouders en de examenkandidaten op een later tijdstip informeren over de organisatie van de diploma uitreikingen, die zullen ook volgens de regels van het RIVM moeten plaatsvinden.

Wij gaan natuurlijk proberen om daar toch, ondanks de beperkingen, een feest van te maken!

Voor nu wensen wij u en jullie een fijne meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Namens de examencommissie,

Mevr. F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerling zaken

Amstelveen, 8 april 2020

Beste examenkandidaten,

Er is een slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld.

Deze is als volgt :

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden afgemaakt.

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:

Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.

Het eindcijfer voor het SE wordt afgerond naar een geheel getal op basis van één decimaal. We moeten dus kijken naar het eerste cijfer achter de komma.

Dat betekent dat een 5,49 een 5 wordt (eerste decimaal is onder de vijf en gaat omlaag) en een 5,50 wordt een 6 (eerste decimaal is een vijf en gaat omhoog).

De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.

Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen) die over het hele PTA voor dat betreffende vak gaan.

Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

De uiterste aanmelddatum voor het hbo en wo is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.

Resultaatverbeteringstoets

Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

De RV-toets(en) wordt afgenomen na 4 juni.

De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden, met uitzondering van de bepaling over de rekentoets.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de

andere kernvakken minimaal een 6;

regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan een 4, ook niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;

het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;

Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen worden vastgesteld.

De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de samenstelling van het vakkenpakket zijn in schooljaar 2019-2020 niet anders dan in andere jaren.

Voor de uiterste data wordt vastgehouden aan de reguliere planning:

Uiterlijk 4 juni: mededelen van de uitslag (geslaagd of gezakt) aan de kandidaat op basis van de SE-resultaten.

Periode na 4 juni tot aanvang zomervakantie: voorbereiden op en afnemen van de RV-toetsen.

Na afname en correctie RV-toetsen: vaststellen van de definitieve uitslag voor de leerlingen die RV-toetsen hebben gemaakt (geslaagd of gezakt).

Diploma uitreikingen blijven staan op 30 juni voor havo en 1 juli voor vwo.

We wensen jullie heel veel succes !

Hartelijke groet,

Namens schoolleiding en afdelingsleiders,

Karin van Dijk

Examensecretaris
Keizer Karel College

Amstelveen, 6 april 2020

Beste leerlingen,

Volgende week starten op 6 april de herkansingen van SE5.4 voor 5h en SE6.2 voor 6v. We willen dit voor iedereen zo veilig mogelijk organiseren waarbij we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Dat betekent dat er niet meer dan 40 leerlingen in de school zijn, er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat er maximaal 15 minuten voorafgaand aan de toetsen in het Atrium gewacht kan worden tot de toets begint, met gepaste afstand van elkaar.

 

Hieronder vind je de procedure waaraan je je moet houden en die we zullen volgen.

 

 1. Als je de school binnenkomt, moet je je aanmelden door met je eigen pen je naam en tijdstip van binnenkomst te noteren. Je mag maximaal 15 minuten voorafgaande aan de toets op school aanwezig zijn.
 2. Houd afstand van elkaar en blijf achter de op de grond aangebrachte afzetlinten.
 3. Er mag niet samengeschoold worden op het schoolplein, voorafgaand of na de toets.
 4. Bij binnenkomst wordt duidelijk gemaakt in welk lokaal of welke kamer jij moet zijn. Je loopt direct naar dit lokaal/kamer. We maken gebruik van de lokalen 2, 8, 9, 10, 17 t/m 30 en 108 en 109 en 117 t/m 130 de aula, de mediatheek en in een enkel geval een kamer (van een afdelingsleider) rond de aula.
 5. Je houdt altijd minimaal 1.5 meter afstand van een ander.
 6. In de school staan er op diverse plekken desinfecterende doekjes en handspray.
 7. De lokalen (stoelen, tafels, deurknoppen, binassen, atlassen) zijn allemaal gedesinfecteerd en zullen na afloop van de sessie wederom schoongemaakt worden.
 8. Na toiletgebruik dienen de handen zorgvuldig met zeep gewassen te worden!
 9. Je jas en tas hang je op aan de kapstok bij het lokaal. Je telefoon en/of smartwatch doe je in je tas of jas. Je neemt alleen een pen/potlood/geodriehoek/rekenmachine etc. mee het lokaal in.
 10. Zodra je op je plek zit, zal je toets 1 min voor aanvang uitgedeeld worden en kun je beginnen.
 11. Als je klaar bent met je toets, laat je het werk op tafel liggen en verlaat je het lokaal. De surveillant zal je werk innemen. Je mag de eerste 30 minuten na aanvang van de toets het lokaal niet verlaten.
 12. Je meldt je vervolgens weer af bij de hoofdingang van school door op te schrijven op welk tijdstip je de school verlaat.
 13. Leerlingen moeten direct het terrein van de school weer verlaten.
 14. Bij deze herkansingen gelden de regels zoals ze zijn bij het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen.

 

We wensen jullie heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

F.K.C. van Leeuwen en C. Wets

Amstelveen, 2 april 2020

Beste leerlingen,

Volgende week starten op 6 april de herkansingen van SE5.4 voor 5h en SE6.2 voor 6v. We willen dit voor iedereen zo veilig mogelijk organiseren waarbij we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Dat betekent dat er niet meer dan 40 leerlingen in de school zijn, er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat er maximaal 15 minuten voorafgaand aan de toetsen in het Atrium gewacht kan worden tot de toets begint, met gepaste afstand van elkaar.

Hieronder vind je de procedure die we zullen volgen.

Als je de school binnenkomt, moet je je aanmelden door met je eigen pen je naam en tijdstip van binnenkomst te noteren. Je mag maximaal 15 minuten voorafgaande aan de toets op school aanwezig zijn.

Bij binnenkomst wordt duidelijk gemaakt in welk lokaal of welke kamer jij moet zijn. Je loopt direct naar dit lokaal/kamer. We maken gebruik van de lokalen 2, 8, 9, 10, 17 t/m 30 en 108 en 109 en 117 t/m 130 de aula, de mediatheek en in een enkel geval een kamer (van een afdelingsleider) rond de aula.

Je houdt altijd minimaal 1.5 meter afstand van een ander.

Je jas en tas hang je op aan de kapstok bij het lokaal. Je telefoon en/of smartwatch doe je in je tas of jas. Je neemt alleen een pen/potlood/geodriehoek/rekenmachine etc. mee het lokaal in.

Zodra je op je plek zit, zal je toets 1 min voor aanvang uitgedeeld worden en kun je beginnen.

Als je klaar bent met je toets, laat je het werk op tafel liggen en verlaat je het lokaal. De surveillant zal je werk innemen. Je mag de eerste 30 minuten na aanvang van de toets het lokaal niet verlaten.

Je meldt je vervolgens weer af bij de hoofdingang van school door op te schrijven op welk tijdstip je de school verlaat.

Bij deze herkansingen gelden de regels zoals ze zijn bij het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen.

We wensen jullie heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

F.K.C. van Leeuwen en C. Wets

Beste allemaal,

Je hebt dinsdag vast gekeken naar de persconferentie van minister Rutte: we blijven dus in ieder geval tot de meivakantie gesloten. We begrijpen de maatregel, maar vinden het echt heel jammer. We krijgen van veel leerlingen het bericht dat het allemaal wel redelijk gaat thuis, maar ze toch liever gewoon naar school zouden willen komen. Dat begrijpen wij, dat hadden wij ook gehoopt!

In het bijgevoegde filmpje wilden we jullie even een hart onder de riem steken en jullie laten zien hoe saai we het hier vinden zonder jullie! Het is vast niet altijd makkelijk om alles zo zelfstandig te moeten aanpakken. De meesten van jullie doen dat echt heel goed! Onze complimenten daarvoor.

Ook willen we jullie met dit bericht wat meer duidelijkheid geven over een aantal zaken, die ook jullie bezig zullen houden. Je hebt het gisteren misschien al van je ouders gehoord, ook hen hebben we daarover een bericht gestuurd.

Veranderingen in het basisrooster

Op verzoek van veel leerlingen en docenten hebben we een aanpassing in het rooster voorbereid. Die aanpassing gaat aanstaande maandag 6 april in. Het betekent dat je meer in blokuren les zult krijgen, waardoor je minder vakken op een dag hoeft te volgen en er daardoor hopelijk meer overzicht en rust voor jullie gaat ontstaan. Dat is in de onderbouw beter gelukt dan in de bovenbouw. Het betekent ook dat je voor sommige vakken minder uren in het rooster ziet staan, zodat een lesdag wat compacter wordt en je ’s middags wat meer tijd hebt voor huiswerkopdrachten.

Het is belangrijk dat je aan het begin van elke les eerst in Magister bij het huiswerk kijkt wat je moet doen. Als er een online les is gepland, vind je daar de link waar je heen moet. Een online les kan een videoles zijn of de mogelijkheid om met je docent te chatten om vragen te stellen. Kijk dus goed in Magister wat je moet doen tijdens een les en waar je naartoe moet.

toetsen en bevordering

Van veel mentoren krijgen we het bericht dat veel van jullie vragen hebben over het toetsrooster en hoe het nou moet met de bevordering naar het volgende leerjaar. We kunnen ons goed voorstellen, dat jullie zoeken naar duidelijkheid hierover. Helaas kunnen we dat nog niet helemaal geven. De situatie verandert steeds zo sterk, dat het moeilijk is om al een heel plan voor het einde van het schooljaar te maken. Daar zijn we natuurlijk druk mee bezig. Zodra we daar meer over weten, horen jullie het van ons.

Wel willen we jullie proberen een beetje gerust te stellen: natuurlijk gaan we rekening houden met deze gekke situatie en weten we dat het moeilijk is voor jullie om je cijfers op te halen als dat nodig is. We gaan in de komende weken dus goed nadenken over hoe we daar rekening mee kunnen houden bij overgangsnormen.

Wat we wel al zeker weten is dat het proefwerkrooster dat aan het begin van de derde periode is gepubliceerd komt te vervallen. Dat betekent niet dat er niets meer voor een cijfer gedaan moet worden. Bij sommige vakken heb je misschien al iets voor een cijfer moeten inleveren. Probeer daarnaast met je opdrachten en leerwerk zo goed mogelijk bij te blijven want we zijn aan het nadenken over hoe we op een alternatieve manier toch kunnen toetsen. Daarover hoor je ook zo snel mogelijk meer. Volg in de tussentijd de instructies van je docenten en mentoren zo goed mogelijk op. Mocht er een probleem ontstaan, bespreek dit dan met je mentor. Dan kunnen we kijken hoe we je kunnen helpen.

Tot slot willen we jullie veel sterkte en succes wensen. Zet hem op thuis en blijf gezond!

Hopelijk zien we jullie na de meivakantie snel weer hier op school.

Groetjes,

Mevrouw van Leeuwen, meneer de Jong, mevrouw Wets, mevrouw Takens en mevrouw Stolk

Amstelveen 25 maart 2020

Beste examenkandidaten,

Vanochtend hebben wij vergaderd over de nieuw ontstane situatie voor wat betreft de afschaffing van het Centraal Examen dit jaar.

De schoolexamencijfers worden uiteindelijk de gegevens op basis waarvan je straks wel of niet geslaagd bent.

Veel dingen zijn nog niet duidelijk b.v. of de zak/slaagregeling wordt aangepast en of er nog extra herkansingsmomenten komen.

Met deze nieuwe situatie wordt het herkansen en/of inhalen van schoolexamens extra belangrijk.

Daarom hebben wij toch gemeend om meer tijd te moeten nemen om deze herkansingen of inhaalmomenten te laten plaatsvinden. Een deel kan wellicht online, maar er zullen nog steeds schoolexamens op school gedaan moeten worden, onder de regelgeving van het RIVM.

Een hele klus, maar dat gaat lukken!

De aanvraag voor herkansen/inhalen moet nog steeds morgen 26 maart, om uiterlijk 16.30 uur in Magister gedaan zijn. Maandag wordt het rooster voor de herkansingen en inhalers bekend gemaakt.

De herkansingen zelf vinden plaats van 6 t/m 21 april a.s. , een periode van twee en een halve week.

Docenten zijn minimaal éénmaal tijdens een contactuur per week beschikbaar, ook voor examenkandidaten,  om extra ondersteuning te bieden en extra uitleg te geven. Wij verwachten van jou, als je een herkansing hebt of een S.E. moet inhalen dat je van dit contactuur gebruik maakt.

Na de meivakantie zal duidelijk zijn hoe iedereen er voor staat, geslaagd of (nog) niet en kunnen wij met de regelgeving die dan bekend is, kijken wat de mogelijkheden zijn om alsnog te kunnen slagen.

Er komt een officieel moment waarop je hoort of je wel of niet geslaagd bent. We zien al leerlingen met de vlag uit en dat begrijpen wij als je allemaal voldoendes staat, maar het is nog niet officieel.

Voor nu wensen wij iedereen veel sterkte, hou goed contact met je mentor en docenten.

Met vriendelijke groet,

namens de examencommissie,
F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerling zaken

 

Beste examenleerlingen,

Zoals wij vandaag via het ministerie  hebben gehoord, is de beslissing genomen dat dit jaar het Centraal Examen zal komen te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma halen.

Het geeft duidelijkheid voor de komende periode  maar roept tegelijkertijd heel veel vragen op, bij docenten, ouders en leerlingen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van onderwijs zijn leidend voor de maatregelen die wij zullen nemen de komende tijd.

Wat deze beslissing voor onze school betekent, is dat de planning die wij deze week volgen voor het herkansen en inhalen van schoolexamens ongewijzigd blijft.

Vandaag zijn de toetscijfers van het laatste schoolexamen voor 5H en 6V bekend gemaakt in Magister en deze week is er voor leerlingen de gelegenheid om het gemaakte werk in te zien. Wij hebben daarvoor een schema gemaakt. Leerlingen kunnen hiervoor digitaal intekenen bij hun docent.

Het inzien van toetsen gebeurt fysiek op school, met inachtneming van de regels die gelden óf online, waar mogelijk. Leerlingen hebben tot en met donderdag 26 maart de tijd om op te geven, wat ze willen herkansen. Daarna wordt een schema gemaakt voor het inhalen en herkansen van toetsen. Deze herkansingen zullen over een langere periode plaats vinden.

We verwachten in de komende dagen aanvullende richtlijnen van het ministerie betreffende het herkansen van de schoolexamens en de slaag/zakregeling. Op basis hiervan kunnen we jullie/u nieuwe informatie geven over het vervolgtraject.

Wij realiseren ons dat dit allemaal heel spannend en onzeker is voor jullie en je ouders, dat is het voor ons ook. Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet, namens het MT,

F.P.Marrenga-Faber

schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Beste leerlingen,

In deze periode is het hebben van een goed werkende laptop, telefoon of ander device heel belangrijk, je kunt er online lessen mee volgen via ‘Teams’ en in contact blijven met je mentor of docent.

Onze brugklassers en tweede klassers hebben allen een laptop via de Rent Company. Mocht je hier problemen mee hebben, dan kun je naar school komen, elke dag tussen 8.00  en 16.00 om je probleem op te lossen of evt. je laptop te vervangen.

Voor alle andere leerlingen geldt dat wij er van uitgaan dat je een goedwerkend device tot je beschikking hebt, om het onderwijs door te kunnen laten gaan. Heb je dat niet en kun je daarom geen lessen volgen via de computer, dan kun je een mail sturen naar onze ICT medewerker nie@keizerkarelcollege.nl, hij zal er dan voor zorgen dat er een laptop voor je klaar staat op school. Je hoort van hem wanneer je die dan kunt ophalen.

Met vriendelijke groet,

F.P. Marrenga-Faber

schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Beste leerling H5 en V6,

Op dinsdag 24 maart staan alle cijfers in Magister. Vanaf dinsdag 12.00 tot donderdagmiddag is er gelegenheid om je toets in te zien en uitleg te krijgen. Omdat niet grote hoeveelheden mensen tegelijk in de school mogen zijn hebben we het als volgt georganiseerd:

De besprekingen zijn verdeeld over de dagen. In bijgevoegd schema zie je wanneer er een moment is om je toets in te zien. Het programma duurt 1,5 uur dus er is gelegenheid om vragen te stellen en de docent kan (klassikaal) uitleg geven.

Je meldt je alleen aan wanneer je overweegt te herkansen of als je de toets nog niet gemaakt hebt. Voor de overige leerlingen is er nog later gelegenheid om het in te zien.

Je meldt je aan bij je docent als je van de mogelijkheid gebruik maakt. De docent bewaakt het maximum aantal leerlingen.

Mocht je naar twee besprekingen tegelijkertijd willen dan geef je dat aan bij de docenten.

Op de dag zelf wordt op school aangegeven in welk lokaal jij verwacht wordt.
Als je volgende week op school bent gelden de volgende afspraken:

Bij binnenkomst meld je je bij de receptie. Je meldt je af als je weer weggaat.

Mocht je naar twee besprekingen gaan dan verlaat je tussendoor de school. Kom je van ver dan mag je ook op school leren.

Houd te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van anderen! Dit geldt ook buiten het schoolgebouw.

Je mag alleen naar school komen als je geen klachten hebt die verband kunnen houden met het coronavirus.

Vanaf heden is het mogelijk om je herkansing op te geven. Sluiting opgeven voor herkansing: donderdag 26 maart, 15.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Mw. drs. C. Wets
afdelingsleider a.i. havo bovenbouw

Beste leerlingen,

Volledigheidshalve als aanvulling op onderstaande mail:

Er wordt aan jullie géén lesgegeven tijdens het inzien van het gemaakte werk. Wél is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hiermee houden we ons aan de regels die worden voorgeschreven door de VO-raad.

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
J. Valkenburg
Secretariaat

 

Beste examenleerling,

Vanaf vandaag mag weer onderwijs gegeven worden aan examenkandidaten. Ook schoolexamens mogen plaats vinden. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Zowel docenten als leerlingen mogen alleen op school komen als ze klachtenvrij zijn. Er mogen maximaal 12 leerlingen per klaslokaal aanwezig zijn.

We verwachten van leerlingen dat ze, als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen.

De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan vooralsnog gewoon door. Dat betekent op het KKC dat we voor examenkandidaten het tijdpad aanhouden wat we eerder hebben gecommuniceerd:

S.E. cijfers bekend
Dinsdag 24 maart vóór 11 uur zijn alle cijfers ingevoerd in Magister.

Inzage in toetsen
De examenkandidaten die willen herkansen worden dinsdag 24 maart, woensdag 25 maart en donderdag 26 maart a.s. in de gelegenheid gesteld om hun toets in te zien en uitleg te krijgen. Hiervoor komt een schema dat op donderdag 19 maart wordt toegestuurd. Het programma per vak duurt 1,5 uur.

Let op : alleen leerlingen die willen herkansen en ondersteuning willen kunnen inzage krijgen en naar school komen.

Aanmelden voor het inzien van toetsen:
Je meldt van tevoren bij je docent dat je komt. Dan weten we het aantal leerlingen dat komt.

Aanmelden voor herkansing
Dit is mogelijk van dinsdag 24 maart 11 uur tot en met donderdag 26 maart 15.30 uur. Op vrijdag 27 maart wordt het rooster van de herkansingen bekend. De herkansingen zijn van dinsdag 31 maart tot en met woensdag 8 april. Zo zorgen we voor een spreiding van het aantal leerlingen dat tegelijk op school is.

Afspraak met de mentor
Maak zelf een afspraak met je mentor als je wilt dat hij/zij meedenkt over de keuze van herkansingen.

Mondelinge examens 
(Het herkansen van) mondelinge examens worden geregeld door de docent zelf.

Met vriendelijke groet,
Frouwke van Leeuwen en Christel Wets

Beste allemaal,

Helaas hebben we gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen rond het coronavirus, moeten besluiten de stedenreizen in 4H en 5V dit schooljaar niet te laten plaatsvinden.

We hebben daarom onderzocht of er een mogelijkheid is om de verschillende reizen om te boeken naar een week in het nieuwe schooljaar. Helaas zit dit er niet in gezien de onzekere situatie waarin we terecht zijn gekomen.
Het betekent helaas ook de twee excursies van 4V naar Lille en Keulen niet doorgaan.

Daarnaast hebben we gisteren de nieuwe richtlijnen ontvangen vanuit het ministerie aangaande het schoolprogramma. Vanaf vandaag kunnen we weer onderwijsactiviteiten (lessen en toetsen) op school organiseren voor de examenleerlingen. Voor de overige jaarlagen is het (nog) niet toegestaan. Dat betekent voor jou dat het inhalen en herkansen van toetsen van de 2de toetsweek voorlopig wordt uitgesteld.

Je wordt geïnformeerd zodra we nieuwe informatie hebben.

We gaan er intussen vanuit dat je je kan blijven concentreren op je schoolwerk. Elke sectie heeft er voor gezorgd dat je via de studiewijzers in Magister weet wat je moet doen. De docenten helpen je graag.

Succes met alles! Zorg goed voor je zelf en je omgeving.

Met vriendelijke groet,
Meneer M. de Jong (afdelingsleider 3 en 4 vwo) Mevrouw C. Wets (afdelingsleider 4 en 5 havo) Mevrouw F. van Leeuwen (afdelingsleider 5 en 6 vwo)

Amstelveen, 17 maart 2020

Beste allemaal,

Er komen veel vragen bij ons binnen en de vragen die het vaakst voorbij komen zullen we beantwoorden in dit bericht.

Hoe zit het met toetsen die gepland staan?

Toesten (proefwerken en so’s) worden sowieso niet gemaakt op school, want de school is dicht tot en met in ieder geval 6 april. Het kan zijn dat een docent wél (online) een toets wil afnemen, maar die zal daar dan zélf met jullie over communiceren. Dat kan bijvoorbeeld een praktische opdracht zijn, die voor een cijfer meetelt. Deze tijden vergen soms ook improvisatie, we rekenen op jullie begrip.

Moeten we alle toetsen inhalen en hoe zit het met inhaalproefweken?

We kijken met de docenten samen naar wat wél en wat niet ingehaald moet worden, als de school weer open gaat. Daarover houden we jullie op de hoogte.

Mijn docent reageert niet op mijn bericht / mail. Wat nu?

Docenten zijn online beschikbaar op het moment dat ze jouw klas lesgeven volgens het basisrooster in Magister. Stuur je buiten dat moment een vraag, dan kan het dus gewoon even duren voor je antwoord krijgt.

Help, Magister doet het niet!

Heel Nederland gebruikt nu online platforms om onderwijs te kunnen blijven geven. Dat zijn best veel kinderen en docenten. Sommige sites en apps zijn daar niet op gebouwd. Heb geduld. Er wordt aan gewerkt. Probeer het later nog weer eens! Mocht je vragen hebben, mail dan eerst je mentor. Als het nodig is, zullen zij met ons (afdelingsleiders) overleggen. We houden jullie op de hoogte! Zet ‘m op thuis! Met vriendelijke groet, Inge Takens Afdelingsleider 1 en 2 VWO

Amstelveen, 16 maart 2020

Bericht voor de leerlingen van havo bovenbouw en vwo bovenbouw

Zoals jullie weten is door de regering besloten dat er tot en met 6 april geen lessen op school worden gegeven. Het schoolprogramma loopt door. Je werkt vanuit huis en docenten begeleiden je via de digitale media. Het kan zijn dat je wordt uitgenodigd op school of in de gelegenheid wordt gesteld om iets op school te doen. We hanteren hierbij strikte richtlijnen voor wat betreft het contact met anderen.

Voor wat betreft de vaklessen: je docent informeert je over de weektaak en de deadlines via magister.
We onderzoeken deze week de mogelijkheden om ondersteuning in kleiner verband te organiseren voor examenkandidaten. Nadere informatie volgt.
Deze week zijn er geen herkansingen of (inhaal)toetsen. Ook mondelinge examens worden deze week niet afgenomen. Mondelingen Spaans, Frans, Engels en Duits zullen vanaf volgende week plaats kunnen vinden in overleg met je docent. De literatuurmondelingen van mevrouw Maas gaan volgende week door zoals deze gepland zijn.

Examenkandidaten

De schoolexamens van de toetsweek worden deze week nagekeken. De deadline voor het inleveren van cijfers is dinsdag 24 maart, vóór 11.00 uur.

Op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 maart is er gelegenheid om gemaakt werk in te zien. Deze momenten zijn alleen bedoeld voor leerlingen die overwegen te herkansen. Je ontvangt hierover nog informatie.

De deadline voor het aanmelden van herkansingen is donderdag 26 maart 15.30 uur. Het schema van herkansingen ontvang je op vrijdag 27 maart.

De herkansingen zullen eerder dan gepland starten, namelijk vanaf 31 maart. Op die manier kunnen we de toetsen spreiden en komen er minder leerlingen tegelijkertijd op school.

Examentraining 

De examentraining voor 5havo en 6vwo start op 9 april. We gaan er nu van uit dat dit doorgaat. Er volgt nog informatie over de invulling van de trainingen.

De geplande examentrainingen van Lyceo op 4 en 5 april en op 25 en 26 april gaan vooralsnog door.

Examenfoto 

De gepland examenfoto op 24 maart zal niet doorgaan. We hopen daar een later geschikt moment voor te vinden.

Overige bovenbouwklassen 

Het inhalen van proefwerken is deze week nog niet mogelijk. De planning is nu dat we vanaf 23 maart verder gaan met het inhalen van proefwerken. Het inhalen wordt zo georganiseerd dat je zo min mogelijk in de nabijheid van andere mensen bent. Meer informatie volgt later deze week.

 Voor alle leerlingen: 

Als je vragen hebt over de vakinhoud, richt je dan tot de vakdocent. Voor overige, algemene vragen kun je uiteraard terecht bij je mentor, zij houden contact met de afdelingsleider. Check dagelijks je magistermail in verband met belangrijke informatie.

We hopen van harte dat jullie thuis aan de slag gaan met al het schoolwerk.

Amstelveen 16 maart 2020

Operatie kluisjes leeghalen

Over het onderwijs op afstand ontvang je later meer informatie, maar om dat überhaupt te kunnen doen hebben jullie je schoolboeken en evt. laptops nodig.

Op dinsdag 17 maart bieden we je de kans om volgens onderstaand schema je schoolspullen op te halen.

We verzoeken jullie dringend je te houden aan onderstaande tijden. Dit heeft alles te maken met jullie en onze gezondheid. Groepen van meer dan 100 mensen mogen, volgens de richtlijnen van het RIVM, niet bij elkaar in een ruimte.

In het schoolgebouw mag je niet met groepen van meer dan 15 mensen bij elkaar zijn. Let hier alsjeblieft op!

Je komt binnen via de hoofdingang aan de voorkant, loopt direct naar je kluisje en haalt deze leeg. Zorg ervoor dat je voldoende stevige tassen bij je hebt!

Als je kluisje leeg is, verlaat je via diezelfde hoofdingang het gebouw en ga je direct terug naar huis. Dat betekent dus dat je niet door het schoolgebouw kan en mag lopen.

KLAS TIJD
1H1 en 1H2 9:00
1HA1, 1HA2 en 1HA3 9:15
1A1 en 1G1 9:30
1T1, 1T2 en 1T3 9:45
2H1 en 2H2 10:00
2H3 en 2H4 10:15
2A1, 2A2 en 2A3 10:30
2G1 en 2T1 10:45
2T2 en 2T3 11:00
3H1 en 3H2 11:45
3H3 en 3H4 12:00
3A1 en 3A2 12:15
3A3 en 3A4 12:30
3G1 en 3GA1 12:45
3T1 en 3T2 13:00
4HA en 4HB 13:15
4HC en 4HD 13:30
5HA, 5HB, 5HC, 5HD 13:45
4VA en 4VB 14:00
4VC en 4VD 14:15
4VE, 4VF, 4VG 14:30
5VA, 5VB, 5VC 15:00
5VD en 5VE 15:15
5VF en 5VG 15:30
6VA, 6VB, 6VC 15:45
6VD, 6VE, 6VF 16:00

 

Amstelveen, 15 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,

Sluiting scholen
Binnen de schoolleiding hebben wij de afgelopen dagen gesproken over het, ondanks het feit dat de regering daar niet toe bereid was, sluiten van het KKC. Zoals u inmiddels zult hebben gehoord, heeft het kabinet vanmiddag op aandringen van de medisch specialisten alsnog besloten om de scholen te sluiten. Een logisch en verstandig besluit gezien alle ontwikkelingen. Dat betekent dat de school in ieder geval tot en met 6 april gesloten is, in die zin dat er geen klassikale lessen zullen worden verzorgd. Het schoolgebouw zal, zoals ook  in de brief van vrijdag is vermeld, gewoon open blijven en het MT en OOP zullen zo veel mogelijk aanwezig zijn. We zullen met elkaar via “afstandsleren” de continuïteit van het onderwijs voortzetten. U bent over één en ander via de brief van afgelopen vrijdag al geïnformeerd.

Morgen zijn er geen inhaalproefwerken en hertentamens.Over hoe dit verder wordt geregeld, zullen we u de komende week informeren. De school is morgen wel open, dus als er nog boeken of ander materiaal nodig is, dan kan dit worden opgehaald.

Geval corona op school
In de afgelopen dagen heeft de schoolleiding van het KKC intensief contact gehad met de GGD omdat vrijdagochtend een leerling van het KKC is getest op het coronavirus. De naam van deze leerling maken we vanwege privacyredenen niet bekend.

Vanochtend heb ik van de GGD  vernomen dat de test positief is. De leerling heeft woensdagavond gezondheidsklachten gekregen maar is donderdag nog wel op school gekomen om toetsen te maken. Ik heb aan de GGD gevraagd wat dit voor gevolgen voor onze scholengemeenschap heeft. Duidelijk is dat het bij de GGD heel druk is en dat sinds afgelopen donderdag de protocollen daar zijn gewijzigd. Er wordt niet automatisch meer onderzoek gedaan bij de mensen in de omgeving van iemand die positief is getest. De betrokkene moet zelf de mensen met wie hij/zij, na het krijgen van verschijnselen, intensief contact heeft gehad, hierover informeren. De GGD heeft hierin geen directe taak. Dit betreur ik uiteraard zeer want het is zeer onbevredigend. Wel geeft de GGD de volgende richtlijnen:

Maatregelen ten aanzien van (verdachte) patiënten
Personen met klachten*   In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts. Voor zorgmedewerkers gelden aparte maatregelen zie tekst onder.

*   Alle verdachte gevallen moeten thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.
*   Alle bevestigde gevallen buiten het ziekenhuis moeten in thuisisolatie blijven, totdat zij meer dan 24 uur klachtenvrij zijn.Gezinscontacten van een bevestigd gevalGezinscontacten ontvangen van de GGD een informatiebrief. Gezinscontacten moeten hun sociale contacten beperken tot 2 weken nadat de indexpatiënt thuis in isolatie is gegaan. Dat betekent dat deze personen niet mogen werken of naar school gaan en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen. Zij mogen wel naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten op afstand van anderen blijven en lichamelijk contact voorkomen. Voor gezinscontacten die ook zorgmedewerkers zijn geldt dat zij niet geweerd worden van werk, zie Maatregelen voor zorgmedewerkers.

Duur van de isolatie:  Een gezinscontact moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde contact met de patiënt EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn.

Contacten van een verdachte patiënt
Voor gezinscontacten en overige contacten van een verdachte patiënt geldt hetzelfde algemene advies als voor de rest van Nederland: in heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Wij begrijpen dat dit wellicht vragen bij u oproept. Meer informatie hebben wij als school verder echter ook niet. U kunt indien gewenst contact opnemen met de GGD Amsterdam, tel: 0800-1351. Lokale informatie is te vinden op de website www.amsterdam.nl>coronavirus.

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

drs. A. Smit MEM
rector/bestuurder

Amstelveen, 13 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,

In de afgelopen weken zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de crisis rond het coronavirus.

Inmiddels is er sprake van een wereldwijde pandemie en gaan de ontwikkelingen snel. Dagelijks worden extra maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. Als school volgen wij de ontwikkelingen natuurlijk op de voet. Vanuit een door de schoolleiding ingericht kernteam worden elke dag de maatregelen besproken die wij moeten nemen. Er zijn scenario’s uitgewerkt voor het geval dat de continuïteit van het onderwijs in het geding gaat komen, bijvoorbeeld in geval van sluiting van de school. De adviezen die de GGD Amsterdam en het RIVM geven zijn hierbij leidend. Daarnaast is er overleg met de schoolbesturen in de regio en de gemeente Amstelveen.

Ondanks alle maatregelen merken wij dat de maatschappelijke onrust toeneemt. Ook wij krijgen veel vragen van ouders en leerlingen. Wij achten het van groot belang dat we proberen zo rustig mogelijk met deze situatie om te gaan. Voor het geval dat de school zal sluiten, vragen wij onze leerlingen vragen om:

 • Ervoor te zorgen dat je vanaf vandaag al je schoolboeken thuis hebt om indien nodig daar te kunnen werken. Voor klas 1 en 2 geldt dat natuurlijk ook voor je laptop.
 • Je berichten in Magister elke dag in de gaten te houden want we zullen je in geval van sluiting steeds via Magister informeren.

Als de school wordt gesloten, zullen leerlingen in die periode thuis aan hun vakken moeten werken. We hanteren daarbij voor leerlingen de volgende uitgangspunten:

 • Mocht je per ongeluk toch nog niet al je boeken thuis hebben, dan is de school open om ze alsnog op te komen halen. We verwachten dat je ze komt ophalen.
 • Het rooster blijft in Magister staan. Op de ingeroosterde momenten is je docent via Magister bereikbaar. Je kunt je docent via Magister een bericht sturen.
 • Je ontvangt via Magister de opdrachten die je moet doen. Dat betekent, dat je per les ziet:
  • Wat je moet maken.
  • Wat je moet leren.
  • Wat je wanneer en hoe moet inleveren.
 • Indien mogelijk en/of nodig organiseren docenten op die ingeroosterde momenten een les op afstand en geven als dat kan feedback op gemaakt werk of vragen beantwoorden.
 • Alle schriftelijke toetsen worden opgeschort. Docenten kunnen je wel een praktische opdracht geven, die meetelt voor een cijfer.
 • Alle excursies en stedenreizen die voor de meivakantie plaatsvinden, komen helaas te vervallen. Ouders van leerlingen die op stedenreis zouden gaan, krijgen nog apart bericht.
 • Voor de bovenbouw, en in het bijzonder de examenkandidaten: jullie worden via Magister op de hoogte gesteld over alle zaken die belangrijk zijn voor het (school)examen. Daar word je dus apart over geïnformeerd.

We beseffen dat wanneer we genoodzaakt zijn de school te sluiten, er geen ideale onderwijssituatie zal zijn. Daarom doen wij een beroep op de ouders om hun kinderen te stimuleren om actief aan school te blijven werken. Uiteraard zullen we jullie blijven informeren indien er veranderingen zijn.

We vertrouwen erop dat we jullie hiermee meer duidelijkheid gegeven hebben over hoe we van plan zijn te handelen indien sluiting van onze school noodzakelijk blijkt. De school blijft te allen tijde via het algemene nummer bereikbaar.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

De heer drs. A. Smit MEM
Rector/bestuurder

Amstelveen 11 maart 2020,

Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Toscanereis,

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen is het reisadvies voor Italië bijgesteld in verband met de verspreiding van het Coronavirus. In het hele land geldt in ieder geval tot en met 3 april code oranje. Er geldt een reisverbod en openbare gebouwen zijn niet toegankelijk of gaan vroeger dicht, musea zijn gesloten. Wij hebben dan ook besloten om de stedenreis naar Toscane niet door te laten gaan. Vandaag zullen wij de leerlingen hierover inlichten.

Reisbureau Labrys heeft de reis voorlopig geannuleerd. Dit kon gelukkig kosteloos. Wij gaan deze week bekijken wanneer de Toscanereis wel kan plaatsvinden, eventueel later in dit schooljaar of begin volgend schooljaar.
Als u de factuur voor de reis al betaald heeft, restitueren wij dat bedrag niet op dit moment, maar reserveren wij het voor een later tijdstip. Mocht het onmogelijk blijken om de reis ook op een ander tijdstip niet door te laten gaan, dan krijgt u het bedrag uiteraard teruggestort.

Voor de alternatieve invulling van de week waarin de reis plaats zou vinden zijn wij nog in gesprek. In overleg met de leerlingen zal worden gekeken naar een aantal alternatieve activiteiten. We houden u hiervan op de hoogte.
We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Mw. Arbeel, Mw. de Bruijne, Dhr. de Kroon
Begeleiders Toscanereis

Mw. van Leeuwen
Afdelingsleider

Mw. Jonkheer
Coördinator stedenreizen

Algemene afspraken

 • Je hebt je volledige aandacht bij de les is, je doet geen andere dingen tussendoor.
 • Je zit op een rustige werkplek.
 • Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.
 • Je leidt anderen niet af.
 • Je helpt de docent en elkaar bij technische problemen.
 • Je gaat vertrouwelijk om met wat er tijdens de les gebeurt.
 • De les is niet openbaar toegankelijk.
 • Het is niet toegestaan om opnames te maken van de les, deze opnames te bewerken en/of te delen op social media of op een andere manier.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de les.
 • De geldende gedragsregels van het KKC zijn van toepassing.

Bijzondere afspraken*:

Situatie 1: Leerling op school in de klas / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt je spullen bij je, in elk geval een opgeladen laptop en oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je volgt de les via je eigen laptop.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.
  Leerlingen uit de examenklassen volgen de les vanuit een computerlokaal via schoolcomputers, ze hebben eigen oortjes mee. Eigen laptop is ook toegestaan.

* Voor zover de beschreven situaties gerelateerd zijn aan corona-maatregelen, geldt een en ander voor de duur van deze maatregelen

Situatie 2: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit school met andere leerlingen in de klas.

 • Na overleg met je mentor en als een docent dit goedkeurt, kijk je via de laptop van een buddy (= medeleerling) mee met de instructie van de docent (dit hoeft dus niet altijd de hele les te zijn).
 • Een docent kan ook tot een alternatieve lesvorm besluiten; zoals uitlegvideo’s, een alternatieve opdracht, kort contact via mail of kort videobellen op een ander moment.
 • Je hebt je camera uit en je microfoon uit.
 • Eventuele vragen stel je via je buddy.
 • De aandacht van de docent ligt bij de leerlingen in de klas.
 • Van een docent wordt niet verwacht dat hij/zij jou begeleidt tijdens de les.
  Een buddy uit de examenklas kan – voor zover op voorraad – een laptop van school lenen via systeembeheer, als hij/zij geen device van thuis kan of mag meenemen.

Situatie 3: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt de benodigde spullen klaarliggen, in elk geval een opgeladen laptop en eventueel oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.

Corona gevallen: wat is de richtlijn?                                                                  Versie 29 september
GGD: 020 – 5555202

Leerling:

 1. Heeft een huisgenoot met klachten -> naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is (dan thuisblijven)
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag – > naar school, idem
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot / nauw contact -> alle huisgenoten / contacten blijven 10 dagen in thuisquarantaine (vanaf het laatst contactmoment)
 4. Heeft zelf klachten -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij of negatieve testuitslag
 5. Wacht zelf op de testuitslag -> thuis blijven tot de testuitslag er is
 6. Is zelf positief getest* -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten
 7. Behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot -> naar school, behalve als hij 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest (nauw contact), dan 10 dagen quarantaine vanaf positieve testdatum
 10. Komt terug van vakantie uit oranje/rood gebied -> 10 dagen quarantaine

*Ouders moeten school op de hoogte brengen, school brengt overige ouders van klasgenoten en docenten op de hoogte. Ouders/leerling informeren zelf nauwe contacten

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan actie afhankelijk van het advies van de GGD op basis van bronnen- en contactonderzoek

Bekijk hier de beslisboom die je vertellen of je wel of niet naar school mag met klachten die mogelijk wijzen op corona:

Beslisboom

Corona? Wat is de richtlijn?

Leerling

 1. Heeft een huisgenoot met klachten?
  Naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag?
  Naar school, behalve (zie hierboven)
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot?
  RIVM zegt: alle huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine vanaf de positieve test
 4. Heeft zelf klachten?
  Thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij
 5. Wacht zelf op de testuitslag?
  Blijft thuis tot de testuitslag er is, negatief, direct naar school
 6. Is zelf positief getest?
  Blijft thuis en GGD geeft bij uitslag advies over isolatie
 7. Behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot?
  Naar school, behalve als hij minimaal 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest
 10. Komt terug van vakantie uit oranje gebied?
  10 dagen quarantaine > leerplicht inschakelen?
 11. Leerling of medewerker is positief getest?
  De GGD doet na de uitslag van de test i.o.m. de persoon die positief getest is bron en contactonderzoek en adviseert daarna om zelf nauwe contacten te informeren en ook de school.
  Niet nauwe contacten worden geïnformeerd via een mail die door de GGD aan school wordt gestuurd die de school vervolgens doorstuurt.

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan is de actie afhankelijk van het advies van de GGD.
GGD: 020 – 5555202

Amstelveen, 8 september 2020

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Via een ouder hebben we bericht gekregen dat een leerling van ons positief getest is op Covid-19.

De GGD start een contactonderzoek en neemt morgen (woensdag 9 september) contact op met de ouders van de medeleerlingen van de betreffende leerling.

De leerling heeft de richtlijnen van het RIVM opgevolgd: de leerling is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Na deze testuitslag is de leerling thuis gebleven.

Bekijk voor meer informatie over het contactonderzoek:

Handreiking contact -en uitbraakonderzoek bij kinderen

Maatregelen

Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel wijzen we erop dat het dringende verzoek van gebruik van mondkapjes nog steeds geldt, bij het lopen in de gangen. Ook willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar;
 • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed;
  bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

Blijf thuis bij deze klachten, of ga naar huis wanneer zich deze gedurende de dag ontwikkelen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Koorts boven 38°C.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

 

Met vriendelijke groet,

J.(Nan)W. Botting – rector

Amstelveen, 27 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Wij zijn blij dat veel leerlingen in de school een mondkapje gebruiken. Het draagt bij aan een veiliger gevoel voor iedereen.

Het is op school de bedoeling om niet alleen bij binnenkomst maar ook bij leswisselingen en verplaatsingen in de school in het algemeen, een mondkapje te dragen.

We worden op het moment veel gebeld over leerlingen met verkoudheidsklachten. Algemeen gelden de regels uit ons corona-protocol:
https://www.keizerkarelcollege.nl/wp-content/uploads/Protocol-voor-leerlingen-start-schooljaar-2020.pdf

Namelijk: “Bij klachten verwachten we dat leerlingen thuisblijven en onderwijs vanuit huis volgen. Klik hier voor een overzicht van (luchtweg)klachten: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

Onder ‘onderwijs vanuit huis volgen’ verstaan wij het werken via de periodeplanner, contact opnemen met klasgenoten en waar nodig een mail aan de docent sturen om eventueel  vragen te stellen.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.  

Als een leerling positief getest is op Covid-19 moet dat direct gemeld worden aan de school en moet de leerling tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen.. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels 

Wij verzorgen vanaf dit schooljaar fysiek onderwijs en verwachten dus alle leerlingen op school tenzij dat niet kan zoals benoemd in bovenstaande gevallen. Bij verzuim worden er geen online lessen voor de leerling georganiseerd. Bij langdurig verzuim wordt er in overleg met de school naar een passende oplossing gezocht.  De docenten die vanwege Covid-19 geen les kunnen geven op school verzorgen online lessen, waarbij de leerlingen deze onder toezicht op school volgen (ook als het gaat om de laatste les op een dag).

Wij vertrouwen erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nanda Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerling zaken

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wij hopen dat u met uw kinderen heeft kunnen genieten van de vakantie en dat iedereen gezond is gebleven. Met ingang van 1 augustus ben ik Arend Smit opgevolgd als rector van het Keizer Karel College. Het doet mij veel genoegen dat ik volgende week, samen met de medewerkers alle leerlingen weer welkom mag heten in de school, na de vreemde periode waarin we beland zijn vanaf 16 maart.

Afgelopen week zijn we op het Keizer Karel College gestart met de voorbereidingen van de eerste schoolweek. Veel van die voorbereidingen staan in het teken van het Corona-virus en hoe we hiermee omgaan in de school. We sturen u hierbij het protocol dat we hebben opgesteld voor leerlingen en dat van toepassing is met ingang van het nieuwe schooljaar. Dit protocol gaat ook naar de leerlingen zelf via de mail, maar op deze manier bent u als ouders ook geïnformeerd. Zoals u in het protocol kunt lezen, hebben we er als school voor gekozen de leerlingen en medewerkers dringend te verzoeken een mondkapje te dragen in de ruimtes buiten het klaslokaal. Wij zijn ons ervan bewust dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen bij het voorkomen van besmettingen, maar wij willen er alles aan doen om de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen en iedereen in hun omgeving te waarborgen.

Komende week staat voor de leerlingen geheel in het teken van introductie en mentorlessen. Op deze manier hopen we dat de leerlingen weer goed ‘landen’ in de school. Voor de vakantie heeft u reeds een overzicht van de eerste week van het nieuwe schooljaar van ons ontvangen. De informatie over de komende week met mentorlessen en activiteiten ontvangen de leerlingen via de afdelingsleiders. In de komende week worden ook de laptops uitgereikt aan de leerlingen voor wie dit van toepassing is.

We hopen er met elkaar een mooi schooljaar van te gaan maken!

Met vriendelijke groet,

J.W. (Nan) Botting MEM

Rector

Amstelveen, 3 juli 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Vandaag sluiten we dit bijzondere schooljaar af. Het jaar dat begon zoals alle jaren maar na de voorjaarsvakantie een bijzondere en bizarre wending nam door corona. De impact hiervan op de samenleving en daarmee ook op het onderwijs was en is enorm groot. Het sluiten van de scholen betekende voor iedereen dat het contact en de ontmoeting opeens anders werden. Lessen op afstand, via Teams of op 1,5 meter. Om dit alles op een goede manier te organiseren is veel van iedereen gevraagd, van de docenten, maar ook van leerlingen en ouders.
Met gezamenlijke inspanning is het gelukt om het afstandsleren en contact met elkaar te onderhouden, te organiseren.
Met elkaar hebben we, soms met vallen en opstaan, geprobeerd de leerlingen zo goed mogelijk te  ondersteunen.
Terugkijkend kunnen we constateren dat we trots kunnen zijn op hoe we het hebben gedaan. We hebben er veel van geleerd en dat kunnen we ook weer meenemen in ons “reguliere” onderwijs.
Na de zomer zal de school weer volledig opengaan, worden alle leerlingen weer op school verwacht en zullen we weer met een regulier rooster gaan werken.
De maatregelen van het RIVM zullen echter blijven gelden. Het coronavirus is nog steeds aanwezig en dat zal voorlopig ook wel de realiteit zijn.
We moeten er zelfs rekening mee houden dat het virus misschien weer de kop op steekt en dat we opnieuw aanvullende of aangepaste maatregelen zullen moeten nemen.
Wij zullen alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen blijven hanteren om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.
Het schooljaar start in de week van 17 augustus. Jullie hebben al een overzicht gekregen van de eerste schoolweek, maar wij sturen in de week voor de school begint nog een overzicht.
Tot die tijd wensen wij jullie,  leerlingen en ouders een heel fijne zomer! Rust lekker uit, zodat je na de vakantie weer genoeg energie hebt voor een nieuw schooljaar.
Met vriendelijke groet, namens het MT,

Nanda Marrenga-Faberschoolleider onderwijs en leerling zaken

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2 juni gaat onze school weer beperkt open. We zijn heel blij om (een deel van) jullie weer live te zien op school. Hoe gaat dat met alle coronamaatregelen? Zie hier hoe we dat geregeld hebben.

Beste eindexamenkandidaten en hun ouders/ verzorgers,

Maandag zijn alle leerlingen naar school gekomen om hun cijferlijst te tekenen. Het was fijn iedereen te zien en te spreken. Zoals eerder aangekondigd door de regering is 4 juni het officiële moment dat leerlingen geslaagd zijn.Het is een officieel moment waarop de vlag uit mag!

We willen dat natuurlijk met elkaar vieren op die dag maar wel volgens de richtlijnen van rivm. Leerlingen ontvangen van hun mentor een bericht met daarin een tijdstip en de locatie.

Op 30 juni zal de diploma-uitreiking plaatsvinden. Op dit moment zijn we bezig om na te denken over een gepaste viering. Te zijner tijd ontvangt u hier informatie over. Mocht u vragen hebben, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet, namens de mentoren,

Christel Wets,

afdelingsleider havo bovenbouw

Amstelveen, 20 mei 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De datum van 2 juni is nu definitief het moment voor de heropening van de middelbare scholen in Nederland. Wij zijn de afgelopen tijd intensief bezig geweest met plannen maken voor de tijd vanaf die datum tot het eind van het schooljaar en de start van het nieuwe schooljaar. Wij hopen met deze mail één en ander nauwkeurig uit een te zetten voor u als ouders en jullie leerlingen, zodat het voor iedereen duidelijk wordt. De genoemde data verderop in dit bericht zijn inmiddels verwerkt in de jaaragenda die u kunt vinden op de KKC-site.

Wij hebben alle informatie zoveel mogelijk gebundeld in deze brief. De volgende zaken komen aan de orde:

• de school gaat weer beperkt open voor leerlingen vanaf 2 juni
• welke leerlingen komen op school en wat doen de anderen
• hoe gaan wij om met toetsen en de weging van de cijfers in de derde periode,
• hoe gaan de rapportvergaderingen plaatsvinden in deze bijzondere situatie
• hoe moeten de boeken worden ingeleverd aan het eind van het schooljaar
Wij hebben de afgelopen tijd veel gesproken met collega’s, ook van andere scholen over wat de beste oplossing voor onze schoolgemeenschap zou zijn. Dit heeft geleid tot een definitieve inrichting/invulling en planning voor ons onderwijs tot aan de zomervakantie.

Openstellen van de school vanaf 2 juni
Wie zitten er in het klaslokaal?
We moeten alle leerlingen zoveel mogelijk de gelegenheid geven om weer naar school te komen, maar dat is een ingewikkeld vraagstuk gezien de tijd en ruimte die we tot onze beschikking hebben. Wij hebben dan ook keuzes moeten maken, keuzes die misschien niet helemaal recht doen aan alle partijen. Uiteindelijk hebben we ons gehouden aan het scenario waarover we u en jullie al voor de meivakantie hebben geïnformeerd: we leggen het accent op leerlingen die volgens de aangepaste bevorderingsnormen nog niet direct te bevorderen zijn naar het volgende leerjaar. Deze leerlingen hebben in overleg met hun mentor, vakdocent(en) en afdelingsleider een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. Alleen deze leerlingen komen vanaf 2 juni naar school om fysiek lessen te volgen voor de vakken die in hun PvA staan. Een vakdocent kan daarnaast naar eigen inzicht deze groep aanvullen tot maximaal 10 leerlingen, leerlingen waar het ook beter voor is om op school te werken aan hun vak.

Vervolgens ziet het programma er vanaf 2 juni als volgt uit:

• Op 2 juni vindt er voor alle niet-examenklassen een mentorles op school plaats; de mentoren ontvangen die dag in een vast lokaal al hun leerlingen in drie groepen, zodat er niet teveel leerlingen tegelijkertijd op school zijn (rooster volgt). De reguliere lessen komen op die dag te vervallen.
• Voor de onderbouw geldt dat we lessen op school èn online geven van 3 tot en met 24 juni.
• Voor de bovenbouw geldt dat we lessen op school èn online geven van 3 tot en met 15 juni. Op 16 juni bereiden de bovenbouwleerlingen zich verder voor op de toetsweek die op 17 juni start.
• De twee ontwikkeldagdelen op 3 en 13 juni worden uit de jaaragenda gehaald, er zijn op die dagen ook lessen.
Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en docenten zich veilig door de school kunnen bewegen?
We blijven het compacte rooster hanteren zoals dit nu in Magister staat. Dit om de structuur en regelmaat van de afgelopen weken niet te doorbreken.

Er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig en wij zullen erop toezien dat die ook correct gebruikt worden. Dat betekent dat:

• Lokalen zijn ingericht voor maximaal 10 leerlingen en de tafels dus op anderhalve meter uit elkaar staan.
• Er in elk lokaal hand gel met alcohol en papieren doeken zijn om tafels en stoelen af te nemen.
• De deuren van elk lokaal open blijven staan.
• Er spuitbussen op de toiletten worden neergezet en de handdoekenrollen vervangen worden door papieren doekjes.
• Er bij binnenkomst twee zuilen staan, waar leerlingen hun handen kunnen reinigen met desinfecterende gel.
• Er in de hele school eenrichtingsverkeer geldt. De conciërges hebben hier een looproute voor gemaakt, die met pijlen aangegeven wordt.
Willen jullie deze richtlijnen voor 2 juni goed met elkaar doornemen?

Waar kunnen leerlingen terecht als ze geen les in het klaslokaal kunnen volgen?

Leerlingen die niet werken met een Plan van Aanpak zijn niet op school: zij blijven thuis en volgen daar hun lessen, tenzij ze specifiek voor lessen op school uitgenodigd worden door een vakdocent. De leerlingen die wel komen, zijn vaak voor meerdere vakken op school. Voor leerlingen die tussendoor niet naar huis kunnen om online lessen te volgen (ze wonen te ver weg of ze missen een belangrijke les als ze direct naar huis gaan), hebben we de mediatheek en het studiebalkon opengesteld. Ze worden ingericht als ruimte waar leerlingen zelfstandig, met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM, maar onder toezicht kunnen werken. Ook richten we de gymzalen hiervoor in, zodat we genoeg ruimte hebben om leerlingen op te vangen en de regels van het RIVM te kunnen naleven.

Hoe houden we pauze in het gebouw?
De eerste en tweede pauze blijven gehandhaafd in het rooster, tenzij een docent tijdens een blokuur doorwerkt in een pauze. We moeten wel zorgen dat alle aanwezige leerlingen en docenten op een rustige en veilige manier pauze kunnen houden. We organiseren dit als volgt:

• Leerlingen kunnen pauze houden in het lokaal of buiten op het achterplein.
De kantine blijft gesloten en de automaten kunnen niet gebruikt worden. Leerlingen moeten dus een lunchpakketje meenemen. Conform het protocol van de overheid mogen leerlingen het schoolterrein niet verlaten tijdens pauzes.

Toetsing en weging van de cijfers in periode 3
Wie maken er welke toetsen in de onderbouw èn 4 vwo?
Gezien alle voorschriften van het RIVM is het niet mogelijk om nog andere leerlingen naar school te laten komen voor toetsing. Daarvoor ontbreekt ons de ruimte en tijd. Alleen de leerlingen die werken met een Plan van Aanpak, aangevuld met enkele leerlingen die op advies van hun docent de lessen op school volgen, maken nog toetsen op school. Alle andere leerlingen ontvangen zo snel mogelijk informatie van hun docent over de afronding van het schooljaar. Het kan zijn dat er nog een online toets worden afgenomen, een mondeling of een alternatieve opdracht voor een cijfer.

Voor de leerlingen die op school werken, zij maken alleen een afsluitende toets voor de vakken die zij op school volgen:


Voor klas 1 t/m 3 is het de bedoeling dat deze toets in de laatste les afgenomen wordt.


Leerlingen met een Plan van Aanpak uit 4 vwo hebben een afsluitende toetsweek tussen 17 juni en 24 juni (zij maken dus alleen nog toetsen voor de vakken uit hun Plan van Aanpak).

Wie maken er welke toetsen in 4 havo en 5 vwo?
Vanwege het feit dat we in de bovenbouw ook te maken hebben met schoolexamens, moeten we op een andere manier omgaan met de toetsing in de laatste fase van dit schooljaar. Dit betekent het volgende:

• Van 17 juni tot en met 24 juni vindt er een toetsweek plaats, waar alle leerlingen aan deelnemen (dus ook de leerlingen zonder een Plan van Aanpak).
• In deze toetsweek vinden alle geplande schoolexamens plaats, aangevuld met een aantal vakken waarvoor het laatst proefwerk een belangrijke voorbereiding is op het examenjaar.
• De vakken waarvoor geen toets afgenomen wordt in de laatste toetsweek, volgen het eigen online programma dat uiterlijk 15 juni is afgerond.
Hoe tellen de cijfers in de derde periode mee voor het eindrapport?
Om het voor iedereen zo overzichtelijk mogelijk te maken, maken we hier ook weer onderscheid tussen de onderbouw + 4vwo en de voorexamenklassen. Voor de bovenbouw hebben we het schema voor de laatste toetsweek in de bijlage toegevoegd.

Voor de onderbouw èn 4 vwo

Alle behaalde cijfers voor verwerkingsopdrachten / mondelingen / presentaties etc. tellen mee voor de derde periode.

We hanteren de bevorderingsnormen zoals verstuurd op 23 april jl. Voor bespreekleerlingen zullen wij zorgvuldig afwegen hoe we naar de cijfers kijken die in de derde periode behaald zijn. Daarvoor is de feedback op de Plannen van Aanpak heel belangrijk. Mentoren vragen vakdocenten regelmatig om feedback, omdat ze de leerlingen hierin intensief begeleiden.

Voldoet een leerling ondanks zijn inspanningen volgens Plan van Aanpak niet aan de overgangsnorm, dan komt hij of zij altijd in de bespreekzone terecht. Het cijfer van periode 2 is dan leidend en periode 3 wordt meegenomen als een extra gegeven. Het doorlopen van het Plan van Aanpak, de ontwikkeling die de leerling in korte periode mogelijk heeft doorgemaakt en de inspanning die een leerling geleverd heeft wegen mee in de beslissing in welk leerjaar op en welke afdeling een leerling na de zomervakantie gaat starten.

In 4 havo en 5 vwo

In 4 havo en 5 vwo hebben we te maken met schoolexamencijfers en los daarvan het gemiddelde cijfer voor periode 3. Alle bovenbouwdocenten zullen de cijfers als volgt in voeren:

• De schoolexamencijfers in Magister in de daarvoor bestemde kolom. De weging van het cijfer blijft zoals in het PTA vermeld is.
• Om toch een derde periode cijfer tot stand te laten komen, worden de schoolexamencijfers, proefwerkcijfers en ander becijferd werk ingevoerd volgens de weging die binnen de sectie is afgesproken.
Alle leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen, worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Voldoet een leerling niet aan de normen, dan komt hij of zij altijd in de bespreekzone terecht. Het cijfer van periode 2 en de Schoolexamencijfers zijn dan leidend en periode 3 wordt meegenomen als een extra gegeven. Het doorlopen van het PvA, de ontwikkeling die de leerling in korte periode mogelijk heeft doorgemaakt en de inspanning die een leerling geleverd heeft, wegen mee in de beslissing in welk leerjaar op en welke afdeling een leerling na de zomervakantie gaat starten.

Rapportvergaderingen
Gezien de unieke situatie waarin we verkeren en de onduidelijkheid voor de langere termijn, worden de rapportvergaderingen anders georganiseerd. Een mentor zal samen met de afdelingsleider en met opgevraagde input van vakdocenten besluiten wie er over is, wie doubleert en / of wie afstroomt. Voor de bovenbouw wordt er nog een tweede afdelingsleider bij de beslissing betrokken. Mentoren vragen vooraf input bij vakdocenten.

Praktisch gezien, betekent dit het volgende:

• Op 25 juni is de deadline voor het inleveren van de cijfers in de onderbouw.
• Op 26 juni is de deadline voor het inleveren van de cijfers in de bovenbouw.
• In de week van 29 juni vinden de rapportbesprekingen plaats en horen leerlingen of ze wel of niet bevorderd zijn naar het volgende leerjaar (in deze week vinden er dus geen lessen meer plaats).
• Op 3 juli staat nog steeds gereserveerd voor het uitdelen van de rapporten. Het rooster hiervoor volgt nog.

Inleveren van de boeken

Examenkandidaten leveren hun boeken in op vrijdag 19 juni. De leerlingen uit 5 havo tussen 14:00-14:30 uur en de leerlingen uit 6 vwo tussen 14:40 – 15:40 uur.

Alle andere leerlingen moeten hun boeken inleveren op vrijdag 26 juni vanaf 9:00 uur. Alle leerlingen krijgen èn vanuit school èn vanuit van Dijk hierover de nodige informatie. Er is een strak rooster gemaakt en de boeken worden (dit jaar zonder controle in verband met corona en een snelle afhandeling) op twee plekken in het atrium ingeleverd. Volgens dit schema komen alle leerlingen via de achteringang binnen (bij slecht weer in lokaal 13), leveren ze hun boeken in in het atrium en verlaten ze via de vooringang weer de school.

Volgend schooljaar
Samen met de roostermakers en anderen hebben we al nagedacht over hoe we het onderwijs, in ieder geval de eerste helft van het komende schooljaar, met in achtneming van de 1,5 metersamenleving vorm kunnen geven. Dit denkproces is nog niet afgerond. We zullen uiteraard daarbij ook gebruik gaan maken van de opgedane ervaring in de afgelopen en komende periode en de instrumenten en adviezen die ons vanuit het onderwijsveld worden aangereikt. Wat betreft dit gedeelte: wordt dus nog vervolgd…

Laatste loodjes

Met deze informatie zetten wij de eindspurt in voor dit schooljaar. Wij zien er allen naar uit om weer leerlingen op school te kunnen ontmoeten en de leerlingen vast ook om elkaar weer te zien.

Wij wensen degenen die nog toetsen en schoolexamens moeten doen heel veel succes daarbij!

Dit is een schooljaar geworden zoals wij niet voor mogelijk hadden kunnen houden. We anticiperen al een flink aantal weken met vereende krachten op voortdurende veranderingen. En dat is intensief. Er staat ons nog een paar ingewikkelde weken te wachten, die flink wat van ons en van leerlingen zullen eisen.

Wij zijn als MT heel trots op alle leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunende collega’s die in deze moeilijke situatie toch steeds hun beste beentje voor blijven zetten. Wij hebben ook veel positieve feedback en begrip van u als ouders mogen ontvangen. Dat geeft ons het gevoel dat wij het echt samen doen, de school, de leerling en de ouders.

Klik hier voor Schema toetsweek bovenbouw 20 mei 2020

Hartelijke groet,

Namens het MT,
F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

N.B. de volledige tekst van deze mail is ook na te lezen op onze website

Bijlage: schema toetsweek bovenbouw

Amstelveen, 19 mei 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van onze eindexamenkandidaten,

Gisteren zijn alle leerlingen naar school gekomen om hun cijferlijst te tekenen. Het was fijn iedereen te zien en te spreken. Ook de leerlingen waren zichtbaar blij om weer even op school te zijn. Zoals eerder aangekondigd door de regering is 4 juni het officiële moment waarop leerlingen te horen krijgen of ze geslaagd zijn of niet.

Het Keizer Karel College heeft er voor gekozen om de mentoren hierin de vrije hand te geven. Leerlingen ontvangen van hun mentor een bericht met daarin een tijdstip en de locatie waar ze verrast zullen worden. Iedere mentor zal op zijn eigen manier de leerlingen op 4 juni voor 17.00 uur informeren. Het is een officieel moment waarop de vlag uit mag! Als u vragen heeft over deze dag, dan kunt u zich richten tot de mentor.

Op 1 juli zal de diploma-uitreiking plaatsvinden. Op dit moment zijn de mentoren en een commissie bestaande uit leerlingen bezig om na te denken over een gepaste viering. Te zijner tijd ontvangt u hier informatie over. Mocht u vragen hebben, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet, namens de mentoren,

Marije Doedens
Frouwke van Leeuwen

Met hartelijke groet,

Amstelveen, 14 mei 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf maandag 18 mei a.s. zullen de leerlingen van klas 3 niet meer alle vakken volgen. Alle leerlingen volgen wel de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook de algemene vakken informatiekunde en O&W blijven tot het einde van het jaar. Daarnaast volgen de leerlingen alleen die vakken die zij kiezen voor volgend jaar. Dit betekent dus dat sommige vakken deze week voor het laatst gevolgd zijn.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mw. W. Stolk en dhr. M. de Jong
afdelingsleiders leerjaar 3

M.C. de Jong
afdelingsleider VWO 3/4

Amstelveen, 14 mei 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aanstaande maandag 18 mei is een belangrijk moment voor de eindexamenleerlingen. Om te beginnen zijn zij op deze dag verplicht om naar school te komen voor de controle van hun persoonlijke gegevens en cijfers.

Om ervoor te zorgen dat we de richtlijnen van het RIVM en het ministerie kunnen handhaven hebben we de mentorgroepen verdeeld over de dag. Daarnaast verdeelt iedere mentor zijn groep in drieën en spreekt per groepje een tijdstip af om naar school te komen. De mentoren nemen hierover contact op met de leerlingen.

De indeling van de mentorgroepen is als volgt:

9.15 5Ha; dhr. Salfischberger

10.30 5Hb; mw. van Dullemen

11.45 5Hc; dhr. Mobron

13.00 5Hd; mw. Bull

Naast dit officiële controlemoment is dit ook het moment om nog boeken in te leveren die geleend zijn uit de mediatheek. De boeken kunnen worden ingeleverd bij de balie van de school met daarbij een blaadje waarop de naam van de leerling staat en de barcode van het boek dat ingeleverd wordt.

Bovendien zullen de leerlingen hun kluis leeg moeten halen en hun kluissleutel moeten inleveren. Hierover hebben ze een bericht ontvangen, inclusief een bijlage die ze ingevuld samen met de sleutel inleveren bij de balie.

Op 18 mei kunnen mentor en leerling al wel vaststellen of hij/zij geslaagd is met zijn/haar cijferlijst. Vanuit de overheid is echter 4 juni aangewezen als officieel moment van bekendmaking. We willen daar op 4 juni nog een feestelijk tintje aan geven, binnen de richtlijnen van het het RIVM. Leerlingen worden daarover nog geïnformeerd.

Alle leerlingen zijn op de hoogte en we verwachten dus dat ze aanwezig zijn op maandag 18 mei, volgens afspraak met hun mentor.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mw. C. Wets
Afdelingsleider havo bovenbouw

Amstelveen, 12 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Aanstaande maandag 18 mei is een belangrijk moment voor de eindexamenleerlingen. Om te beginnen zijn zij op deze dag verplicht om naar school te komen voor de controle van hun persoonlijke gegevens en cijfers.

Om ervoor te zorgen dat we de richtlijnen van het RIVM en het ministerie kunnen handhaven hebben we de mentorgroepen verdeeld over de dag. Daarnaast verdeelt iedere mentor zijn groep in drieën en spreekt per groepje een tijdstip af om naar school te komen. De mentoren nemen hierover contact op met de leerlingen.

De indeling van de mentorgroepen is als volgt:

9.15 mentorgroep mevrouw Driessen

10.00 mentorgroep mevrouw Van Loon

11.15 mentorgroep meneer Van de Camp

12.00 mentorgroep mevrouw Brokking

13.15 mentorgroep mevrouw Brunklaus

14.00 mentorgroep meneer Sanders

14.45 mentorgroep mevrouw Doedens

Naast dit officiële controlemoment is dit ook het moment om nog boeken in te leveren die geleend zijn uit de mediatheek. De boeken kunnen worden ingeleverd bij de balie van de school met daarbij een blaadje waarop de naam van de leerling staat en de barcode van het boek dat ingeleverd wordt.

Bovendien zullen de leerlingen hun kluis leeg moeten halen en hun kluissleutel moeten inleveren. Hierover hebben ze een bericht ontvangen, inclusief een bijlage die ze ingevuld samen met de sleutel inleveren bij de balie.

We gaan er van uit dat alle leerlingen op de hoogte zijn en dus aanwezig zullen zijn op maandag 18 mei, volgens afspraak met hun mentor.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

F.K.C. van Leeuwen

M.B.J. Doedens

Afdelingsleiders 5v en 6v

Amstelveen, 8 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij hopen dat u allen ondanks de bijzondere omstandigheden toch een goede meivakantie heeft gehad met uw gezin. Met deze brief willen wij u graag informeren over de opening van de school voor alle leerlingen.

In navolging van de persconferentie van afgelopen woensdag, hebben wij gisteren een protocol ontvangen van de VO raad waarin staat hoe wij de school weer op moeten starten na 1 juni.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van onze kant is het de bedoeling dat alle leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om vanaf 2 juni weer zoveel mogelijk naar school te gaan. De school mag hier zelf invulling aan geven, met het protocol als uitgangspunt en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, kortgezegd, de 1,5 mtr. regel en de bijbehorende hygiënevoorschriften.

Dat betekent dat er voor 1 juni geen leerlingen in school mogen zijn, met uitzondering van examenleerlingen, kwetsbare leerlingen en kinderen van ouders in vitale beroepen.

De lessen gaan voor alle leerlingen dus onverminderd online door via het rooster in Magister.

Op basis van de succesvolle reeks inhalers en herkansers binnen de examenklassen, die heeft plaatsgevonden in de weken voor de meivakantie, hadden wij gepland om vanaf maandag 11 mei a.s. ook de leerlingen van de vooreindexamenklassen en 4 vwo in de gelegenheid te stellen om alles wat nog ingehaald en herkanst moest worden in deze periode te doen. Alles was daarvoor al geregeld.

Nu zijn wij door de berichtgeving van de overheid teruggefloten en kunnen wij dit helaas niet door laten gaan.

Daarom hebben wij besloten dat het inhalen en herkansen van de groep 4V/4H/5V plaats zal vinden volgens het schema dat wij al eerder hebben gepubliceerd, maar dan vanaf 2 juni. De vakken van 11 mei dus op 2 juni, 12 mei op 3 juni enz.

Hoe wij de toetsen over de dag gaan verdelen is nog niet bekend op dit moment. U zult begrijpen dat dat nog een hele puzzel wordt, omdat alle leerlingen vanaf 2 juni naar school komen en er voor de examenkandidaten ook vanaf 4 juni RV toetsen moeten worden afgenomen.

Wij vinden het zeer teleurstellend dat wij de al geplande toetsen niet kunnen afnemen in de komende twee weken, maar pas vanaf 2 juni. Wij hadden met de organisatie van de herkansingen voor de examenkandidaten al zodanig goede ervaringen opgedaan, dat wij er vertrouwen in hadden ook op een veilige en adequate manier toetsen te kunnen organiseren voor de voorexamenklassen.

Leerlingen hadden hier ook op gerekend en waren al aan het leren, helaas, het is niet anders.

Graag uw begrip hiervoor en met vriendelijke groet,
namens het MT,

F.P. Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Amstelveen, 23 april 2020

Beste ouders en examenkandidaten,

Het is een bijzonder jaar, dat mogen wij wel zeggen. Fijn voor degenen die al geslaagd zijn, spannend voor degenen die na de uitslag van de schoolexamens toch nog een RV-toets moeten doen om alsnog te kunnen slagen. Heel teleurstellend voor alle examenkandidaten is dat het hele gevoel van samen examen doen weg is, er geen feestjes mogen worden gehouden en ze niet als afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan samen op reis kunnen.

Iedereen heeft vast de persconferentie gevolgd afgelopen dinsdagavond. De middelbare scholen blijven nog dicht tot 1 juni a.s. Dat heeft veel gevolgen voor alle leerlingen op school en voor ons als organisatie, maar minder voor jullie als examenkandidaten. Gelukkig waren bij ons op school op 13 maart, nog voor de schoolsluiting i.v.m. de Coronacrisis, alle schoolexamens voor 5HAVO en 6VWO afgerond.

De afgelopen twee en een halve week zijn de examenleerlingen in de gelegenheid gesteld om alle nog af te ronden herkansingen en schoolexamens die nog moesten worden ingehaald, te doen. Dit is allemaal goed verlopen volgens de regelgeving van het RIVM.

Leerlingen hebben in alle rust goed kunnen presteren voor de laatste examens. Wij kregen van hen terug dat het goed voelde om dit op deze manier te kunnen doen.

Hieronder het tijdpad van de periode na de meivakantie:
–  6 mei voor 9.00 uur moeten alle cijfers in Magister ingevoerd zijn.
Op basis van deze cijfers zien we wie er geslaagd is en wie (nog) niet 
–  tussen  11 mei en 14 mei kunnen leerlingen RV-toetsen (resultaat verbeteringstoetsen).

Aanvragen:

 • Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets. Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de school.
 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
 • Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.
 • Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet.
 • Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets.

Je kunt de RV-toets zien als een ‘overkoepelend schoolexamen’. De toets moet namelijk zoveel mogelijk gebaseerd zijn op het hele PTA van het betreffende vak. Doel van de RV-toets is dat een leerling kan laten zien of en hoe hij/zij de totale stof beheerst.
(voor verdere details over de RV toets verwijzen wij naar www.examenblad.nl)

– 18 mei is de eerste verplichte cijfercontrole. Hoe wij dat gaan organiseren volgt nog, we zullen de richtlijnen van het RIVM aanhouden.

– 20 mei is de tweede definitieve cijfercontrole.

–  5 juni starten wij met de RV-toetsen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen maken wij een gunstig schema voor de leerlingen.

–  30 juni diploma uitreiking HAVO.|
–  1 juli diploma uitreiking VWO.

N.B. wij zullen u als ouders en de examenkandidaten op een later tijdstip informeren over de organisatie van de diploma uitreikingen, die zullen ook volgens de regels van het RIVM moeten plaatsvinden.

Wij gaan natuurlijk proberen om daar toch, ondanks de beperkingen, een feest van te maken!

Voor nu wensen wij u en jullie een fijne meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Namens de examencommissie,

Mevr. F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerling zaken

Amstelveen, 23 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

U heeft dinsdag ongetwijfeld met veel aandacht gekeken naar de persconferentie van het kabinet en gehoord wat de overheid besloten heeft over het onderwijs na de meivakantie. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we  dus pas in juni de school gedeeltelijk openstellen. Gelukkig zijn we wel in de gelegenheid geweest om alle schoolexamens van 5 havo en 6 vwo op een zorgvuldige manier af te ronden. Examenkandidaten en hun ouder(s) worden apart geïnformeerd over de procedure en het tijdpad rondom de resultaatverbeteringstoetsen (RV) die zullen plaatsvinden na 4 juni a.s.

Voorafgaand aan de beslissing die dinsdag door de Minister-President gecommuniceerd is, hebben we binnen de schoolleiding uiteraard al nagedacht over de vraag hoe we een (gedeeltelijke) openstelling moeten organiseren. In het verlengde daarvan hebben we ook besproken hoe om te gaan met de bevorderingsnormen voor dit schooljaar.

Over beide onderwerpen willen we u in dit bericht informeren.

Scenario bij het gedeeltelijk openstellen van de school

Zoals het er nu uitziet, kunnen we begin juni starten met lesgeven op school. Vanwege de richtlijnen kunnen we maar met een deel van de leerlingen en een deel van de vakken starten. Gelet op de beperkingen is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen en die leggen we op dit moment bij die leerlingen die er op basis van het tweede rapport zorgelijk voor staan, en/of die niet meekunnen in het systeem van leren en lessen op afstand, of die vanwege een zorgbehoefte niet gebaat zijn bij lang online werken. Het gaat daarbij om een korte periode, namelijk de periode tussen begin juni en de zomervakantie. Het ligt dus ligt voor de hand dat we ons baseren op het huidige rooster. In dat huidige rooster worden de meeste lessen in blokuren gegeven. Dit rooster vormt de basis om de lessen vanuit school te gaan geven, waarbij het ene uur bestemd is om les te geven aan de leerlingen die op school aanwezig zijn en waarbij het tweede uur gebruikt kan worden om leerlingen die thuis aan het werk zijn verder online te begeleiden vanuit het klaslokaal. In de bovenbouw zal dit niet altijd mogelijk zijn.  Details en richtlijnen die we hanteren bij het gedeeltelijk openstellen van de school, zullen wij voor juni aan u toesturen met de vraag om dit gezamenlijk goed door te nemen.

Tussen de meivakantie en de start van de lessen begin juni willen we wel alvast beginnen met het inhalen van gemiste toetsen en herkansen van schoolexamens in de bovenbouw. Dit om het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van de tweede periode toch af te kunnen ronden. Ouders en leerlingen uit de bovenbouw worden hierover later deze week apart geïnformeerd. Inhaalwerk voor de onderbouw kan nog niet plaatsvinden. Zodra we hier meer duidelijkheid over kunnen geven, zullen we alle betrokkenen hierover informeren.

Bevorderingsnormen

De schoolsluiting door de coronacrisis heeft op veel manieren invloed gehad op het leren. Het vraagt meer zelfstandigheid van leerlingen en veel aanpassingsvermogen van docenten. Dit heeft effect op de manier waarop en de mate waarin leerlingen leren.

Leerlingen hebben minder of andere kansen gehad om de cijfers die ze voor de crisis gehaald hebben, te verbeteren. Gelet hierop vinden wij het niet gerechtvaardigd om de bestaande beoordelingscriteria op dezelfde manier te gebruiken als voorgaande jaren. We hebben deze criteria dan ook op een aantal punten aangepast. De bevorderingsnormen en bijbehorende uitgangspunten hebben we per jaarlaag uiteengezet. Deze zijn te vinden in de bijlage van deze mail:  Klik hier

Alle leerlingen die aan het einde van het schooljaar niet direct bevorderd kunnen worden, komen automatisch in de bespreekzone terecht, tenzij er voor een individuele leerling in samenspraak met ouders al een ander plan is opgesteld.

Alle leerlingen die er bij het tweede rapport zorgelijk voor stonden, gaan na de meivakantie aan het werk met een persoonlijk plan van aanpak. Mentoren nemen hiervoor vanaf 11 mei a.s. contact op met de desbetreffende leerlingen en ouder(s). Wanneer een leerling aan het einde van het schooljaar in de bespreekzone terecht komt, vormt dit plan van aanpak een belangrijk document bij de bepaling of een leerling over kan naar een volgend leerjaar. Ook de vraag in hoeverre een leerling zich in voldoende mate heeft ingespannen tijdens de derde (online) periode, speelt een belangrijke rol wanneer een leerling niet direct bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar. Daarom blijft het ook na de meivakantie belangrijk om de (online) lessen te blijven volgen, deel te nemen aan toetsen die aangeboden worden en de opdrachten op tijd in te leveren.

Tot slot…

willen we alle leerlingen en ouder(s) uiteraard een hele fijne meivakantie toewensen! Het zal een andere vakantie dan anders zijn met alle beperkende maatregelen en de zorgen die er zijn. Toch hopen we dat jullie een beetje tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de dingen die nog wel mogelijk zijn in deze tijd. Dat heeft iedereen echt verdiend na de afgelopen intensieve weken. Het heeft veel van ons allemaal gevraagd en we hebben echt enorm veel waardering voor de manier waarop iedereen thuis aan het werk is gegaan. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn geweest.

We zullen helaas niet iedereen na de meivakantie op school mogen verwelkomen, maar we hopen dat we met elkaar het schooljaar toch op een goede manier kunnen afronden in de weken die ons nog resten.

Hartelijke groet namens het MT,
drs. A. Smit MEM
Bestuurder/rector

Amstelveen, 20 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hopelijk gaat het goed met u en uw gezin en zijn de leerlingen langzamerhand gewend geraakt aan het leren op afstand.

Wat wij terug horen is dat leerlingen het schoolleven wel heel erg missen, het contact met docenten en medeleerlingen en het ‘gewone’ schoolleven.
Wij missen de leerlingen ook heel erg, een school zonder docenten en leerlingen is niet zoals het moet zijn, een bruisende omgeving waarin we van elkaar en met elkaar leren.

Op dit moment zijn wij druk bezig met het anticiperen op de periode na de meivakantie en de bevordering aan het eind van het schooljaar.
Morgenavond 21 april, horen wij van de overheid of, wanneer en hoe wij weer open kunnen gaan.
Graag hadden wij onze plannen daarvoor eerder aan u gecommuniceerd, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk.

A.s. woensdag, 22 april, begint de meivakantie t/m dinsdag 5 mei. Normaal gesproken ontvangt u dan geen berichten van de school.
Wij willen u er echter op wijzen dat wij na de berichtgeving morgenavond z.s.m. duidelijkheid willen scheppen voor u als ouders en voor de leerlingen.

Wij vragen u dan ook om deze week de mail nog goed in de gaten te houden, zodat u op de hoogte bent van de afspraken na de meivakantie.
U hoort dus nog van ons!

Voor nu wens ik u, mede namens het MT, alvast een fijne meivakantie,

Met vriendelijke groet,

Nanda Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerling zaken

Amstelveen, 8 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Graag wil ik u over het volgende op de hoogte stellen.

Vandaag hebben wij van het ministerie bericht ontvangen over het afronden van het examenjaar nu het Centraal eindexamen geen doorgang zal vinden i.v.m. de coronacrisis. Deze informatie is ook aan de examenleerlingen zelf gestuurd door onze examensecretaris.

De nieuwe regeling is als volgt :

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden afgemaakt.
De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling.
De regeling wijkt op de volgende punten af:

Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.
Het eindcijfer voor het SE wordt afgerond naar een geheel getal op basis van één decimaal. We moeten dus kijken naar het eerste cijfer achter de komma.
Dat betekent dat een 5,49 een 5 wordt (eerste decimaal is onder de vijf en gaat omlaag) en een 5,50 wordt een 6 (eerste decimaal is een vijf en gaat omhoog).
De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt omdat het CE vervalt.
Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen) die over het hele PTA voor dat betreffende vak gaan.
Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

Resultaatverbeteringstoets

· Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

· De RV-toets(en) wordt afgenomen na 4 juni.

De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden, met uitzondering van de bepaling over de rekentoets. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de
andere kernvakken minimaal een 6;
regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan een 4, ook niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;
het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;
· Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen worden vastgesteld.

· De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de samenstelling van het vakkenpakket zijn in schooljaar 2019-2020 niet anders dan in andere jaren

Voor de uiterste data wordt vastgehouden aan de reguliere planning:

Uiterlijk 4 juni: mededelen van de uitslag (geslaagd of gezakt) aan de kandidaat op basis van de SE-resultaten.
Periode na 4 juni tot aanvang zomervakantie: voorbereiden op en afnemen van de RV-toetsen.
Na afname en correctie RV-toetsen: vaststellen van de definitieve uitslag voor de leerlingen die RV-toetsen hebben gemaakt (geslaagd of gezakt).
Diploma uitreikingen blijven staan op 30 juni voor havo en 1 juli voor vwo.
De uiterste aanmelddatum voor het hbo en wo is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.

Wij zijn vanaf maandag begonnen met het inhalen en herkansen van de laatste schoolexamens. Dit alles volgens de strenge regelgeving van het RIVM. Dit zal nog tot de meivakantie duren.

Tot nu toe loopt het allemaal prima en zijn wij onder de indruk van de flexibiliteit van de leerlingen.

Het is voor hen het vervelendst om onder deze vreemde omstandigheden toetsen af te leggen die opeens veel meer gewicht hebben gekregen.

Wij wensen de leerlingen en u als ouders veel sterkte!

Met vriendelijke groet,

Namens het MT,
F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Amstelveen, 1 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u allen heeft kunnen vernemen tijdens de persconferentie van de minister-president  van gisteravond, blijven de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken nog van kracht tot en met 28 april a.s.

Dat betekent dat de school in ieder geval gesloten blijft voor het geven van onderwijs tot en met de meivakantie.

De meivakantie duurt dit jaar tot en met 5 mei. Wat er na die datum gaat gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, mogen we dan weer open, blijven wij gesloten tot 1 juni of misschien wel tot het eind van het schooljaar.

Voor ons als school is het moeilijk om voortdurend te anticiperen op de steeds veranderende situatie. Daar waar mogelijk maken wij direct aanpassingen, maar soms vergt het eerst meer onderzoek naar de verschillende oplossingen die mogelijk zouden kunnen zijn. We proberen u hier zo goed mogelijk van op de hoogte te houden Hieronder schets ik voor u de huidige ontwikkelingen:

Veranderingen in het basisrooster

Vanaf maandag zes april gaan we werken met een compact rooster om meer rust en overzicht te creëren voor zowel leerlingen als docenten. Veel docenten, leerlingen en ook ouders hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben. Vooral in de onderbouw wordt voor zoveel mogelijk vakken, met uitzondering van de 1-uursvakken, per week 1 blokuur ingeroosterd. In de bovenbouw is dit ook het streven, maar door clustergroepen niet altijd haalbaar. Een blokuur staat gelijk aan 1,5 klokuur. Op deze manier hopen we voor leerlingen meer overzicht en rust te creëren, omdat ze dan per dag minder vakken aangeboden krijgen. Daarnaast zullen docenten huiswerk opgeven voor de rest van de week.

In de onderbouw zullen de lessen in de meeste gevallen tussen 8:30 en 14:00 uur plaatsvinden, enkele uitzonderingen daargelaten. In de bovenbouw tussen 8:30 en 14:45 uur. Na die tijd hebben leerlingen de gelegenheid om aan opdrachten of huiswerk te werken en docenten om hun online lessen en opdrachten voor te bereiden.

De lesuren zijn gedeeltelijk bestemd voor online contactmomenten (online les of het stellen van vragen via de chat, het geven van feedback op gemaakt werk enz.), maar het kan ook zijn dat een docent een opdracht heeft klaargezet waar leerlingen op die uren aan moeten werken. Van leerlingen wordt verwacht dat zij aan het begin van de les bij het huiswerk in Magister kijken wat hun docent voor hen heeft klaargezet. Als er een online contactmoment georganiseerd wordt, vinden de leerlingen de link bij het huiswerk van de betreffende les. Docenten streven ernaar om uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de volgende lesweek al het materiaal klaar te zetten. Ook zij werken ontzettend hard om alles georganiseerd te krijgen, dus we vragen uw begrip als dat een enkele keer niet lukt. Mocht u behoefte hebben aan tips om uw kind thuis te helpen met het plannen van alle werkzaamheden, vindt u in de bijlage een kleine checklist.

Cijfers en bevorderingsnormen

Wij zijn ons bewust van het feit dat de leerlingen en u als ouders zich nu al zorgen over maakt over de cijfers en het al dan niet bevorderen van uw zoon of dochter naar het volgende leerjaar. U zult daar allerlei vragen over hebben. Vragen waar wij het antwoord ook nog niet op weten omdat veel nog onduidelijk is. Toch willen wij u en uw kinderen geruststellen. Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dit schooljaar tot een goed eind te brengen, met inachtneming van de bijzondere situatie waarin wij verkeren. Wij zullen ons daar voor inspannen en hopen dat u ons daarin het vertrouwen geeft.

Het toetsrooster, dat aan het begin van de derde periode in Magister is gepubliceerd, komt in zijn geheel te vervallen. Wij zijn druk bezig met organiseren van alternatieven. Zodra dat uitgekristalliseerd is, ontvangt u hierover verder bericht.

Daarnaast zijn wij aan het bedenken hoe dat straks moet met de bevorderingsprocedure en op basis van welke gegevens wij dat dan moeten doen. Komen er nog wel rapportvergaderingen? Op welke manier laten we de derde periode meewegen? Het is een geheel nieuwe situatie waarop wij natuurlijk niet zomaar ons huidige bevorderingsreglement op kunnen toepassen.

Lenteschool

Al een aantal jaren organiseren wij in samenwerking met de scholen in onze omgeving een lenteschool in de meivakantie voor leerlingen die extra hulp nodig hebben om bevorderd te kunnen worden. Gezien de omstandigheden kunnen we dit helaas in de meivakantie niet aanbieden. In plaats daarvan overwegen wij om een zomerschool aan het begin van de zomervakantie te organiseren om leerlingen die daarvoor in aanmerking komen extra bagage te geven voor het nieuwe schooljaar.

Herkansen of inhalen van schoolexamen voor de examenkandidaten

Voor de examenkandidaten betekent de verlenging van de sluiting van de school, dat het plan wat wij gemaakt hebben om de laatste herkansingen en inhaalmomenten te plannen van 6 april t/m 21 april a.s. uitgerold kan worden.

Er zijn geen andere leerlingen in de school en dus hebben wij de ruimte om de leerlingen elk in een eigen lokaal het werk te laten doen. Dat is het deel van het werk dat niet op afstand gedaan kan worden. Wij hanteren uiteraard de strenge richtlijnen van het RIVM in deze.

Voor de meivakantie kunnen wij dan kijken wat er nog nodig is en wat er tegen die tijd mogelijk is om nog zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen, zodat zij niet de dupe worden van de crisis.

Ik hoop u met dit bericht meer duidelijkheid gegeven te hebben over de komende periode en wil u vragen om de inhoud met uw zoon of dochter te bespreken. Tot slot wens ik u heel veel sterkte met alles wat anders is dan anders.

Zodra er weer nieuws is hoort u van ons.

Met vriendelijke groet, namens het MT,

F.P. Marrenga-Faber

Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Amstelveen, 27 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

Aan het eind van de tweede week waarin de school gesloten is voor de leerlingen, stuur ik u dit bericht om u mee te nemen in de stand van zaken op dit moment.

Zoals u kunt volgen op onze website onder het kopje “alle berichtgeving rond coronavirus”, houden wij ouders van de verschillende groepen leerlingen zoveel mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is een heel onzekere tijd en er komen veel reacties op de brieven bij ons binnen. Wij willen u allen heel hartelijk danken voor al deze reacties. Er komen veel positieve berichten van ouders die meedenken en ons tips geven en er is daarnaast veel waardering voor de manier waarop wij het onderwijs nu georganiseerd hebben. Dat doet ons goed en houdt ons scherp om waar nodig, verbeteringen aan te brengen.

Er komen ook veel vragen, waar wij zo goed mogelijk antwoord op proberen te geven. Bijvoorbeeld over hoe het straks zal gaan met de overgang naar het volgende leerjaar of over het inhalen of afnemen van reeds geplande toetsen. Wij snappen natuurlijk dat dat belangrijk is om te weten, maar dat is nog niet bekend. Wij denken na over hoe dat het best zou kunnen. Daarnaast wachten wij op meer duidelijkheid over de duur van de periode waarin de school nog gesloten zal moeten blijven en de mogelijkheden die ons ter beschikking staan, ten aanzien van bevordering naar het volgende leerjaar. Er zijn natuurlijk ook nog veel meer zaken die goed geregeld moeten worden.

De verwachting is dat wij a.s. dinsdag 31 maart meer duidelijkheid krijgen van de overheid over wat er gaat gebeuren na 6 april, zodat wij komende week weer verder kunnen met de uitwerking hiervan.

Tot die tijd wensen wij u en uw gezin ook veel sterkte! Het valt niet mee om opeens in een geheel nieuwe situatie terecht te komen. Ouders kunnen zelf ook vaak niet naar het werk, de kinderen zijn thuis en leren op afstand. Bij sommige gezinnen is het dringen rond de computers. Dat geldt ook voor docenten die, soms ook met jonge kinderen, proberen om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk  te organiseren.

Wij vertrouwen erop dat wij dit als school samen met u als ouders en natuurlijk de leerlingen tot een goed eind kunnen brengen. Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Namens het MT,

F.P. Marrenga-Faber, schoolleider onderwijs en leerling zaken

Amstelveen, 24 maart 2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

U en jullie hebben ongetwijfeld vernomen, dat minister Slob nieuwe maatregelen voor het onderwijs heeft aangekondigd. Dit heeft vooral impact op onze leerlingen uit het examenjaar. Zij zullen in een apart bericht hier verder over geïnformeerd worden. In dit bericht ontvangen jullie meer informatie over de manier waarop docenten (online) contactmomenten met hun klassen organiseren. Zoals gisteren aangekondigd, willen we het gebruik van MS Teams breder inzetten om deze momenten tussen leerlingen en docenten te structureren.

Een contactmoment kan bijvoorbeeld zijn:

 • een online les voor uitleg en vragen daarover e/o
 •  een video- of chatgesprek om vragen direct te beantwoorden e/o
 • een feedback op een verwerkingsopdracht of op het opgegeven huiswerk e/o
 • een moment waarop een docent feedback geeft aan leerlingen op hun participatie tijdens de les.

Uitgangspunt blijft het rooster in Magister. Docenten noteren in Magister of ze een online contactmoment  willen geven. Onder het tabblad ‘Huiswerk en toetsen’ van deze les vind je de mededeling om je aan te melden via MS Teams, inclusief een link waarop je kunt klikken naar het desbetreffende team. Zo’n team is eigenlijk je online klaslokaal voor een vak.

Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich aan het begin van deze les online melden in Teams. Je meldt je aan met je schoolaccount: ‘leerlingnummer’@leerling.keizerkarelcollege.nl (bijvoorbeeld 1234@leerling.keizerkarelcollege.nl) en hetzelfde wachtwoord dat je ook voor Magister gebruikt. Als je dit nog nooit gedaan hebt, vind je in de bijlage een instructiefilmpje. Eenmaal in MS Teams geeft de docent verdere instructies over het verloop van de les. Je kunt overigens ook op je telefoon of tablet een MS Teams app downloaden, deze is gratis.

Door de berichtgeving van gisteren blijkt er wat onrust ontstaan over de manier waarop we met absentie omgaan. Docenten zullen zo goed als mogelijk is onder de huidige omstandigheden de vorderingen van hun leerlingen volgen. Een absentenregistratie zoals we dat normaliter in Magister bijhouden, is in deze situatie niet haalbaar. Wanneer een docent zich zorgen maakt over de (in)activiteit van een leerling, zal hij of zij contact opnemen met de mentor. De mentor zal vervolgens contact opnemen met ouders of verzorgers om te achterhalen wat er speelt.

We willen ouders vriendelijk verzoeken om ons op de hoogte te stellen als uw zoon of dochter ziek is en niet aan school kan werken. Wilt in dat geval een mail te sturen aan absentie@keizerkarelcollege.nl? Op deze manier houden we overzicht over het aantal zieke leerlingen en kunnen we contact zoeken indien nodig.

Om het afstandsleren succesvol te maken, is een aantal regels en afspraken cruciaal. Wij willen jullie vriendelijk vragen om deze afspraken samen door te nemen. Het zou kunnen dat we ze de komende weken moeten aanscherpen of aanpassen, zeker wanneer blijkt dat we langdurig op afstand les moeten gaan geven. Als de afspraken veranderen, zullen wij jullie hier uiteraard van op de hoogte stellen.

 • We merken vooral in de onderbouwklassen dat leerlingen nog wel eens foto’s of screenshots maken. Om een aantal redenen willen we je dringend vragen dit niet te doen. Je schendt daarmee de privacy van anderen als je zonder dat zij het weten foto’s of selfies van of met elkaar gemaakt worden. We willen voorkomen dat er vervelende of zelfs kwetsende situaties ontstaan.
 • Een online les met elkaar volgen door middel van videovergaderen vergt de nodige discipline. Je start met de microfoon en het beeld uit, tenzij de docent anders aangeeft. Dat is mede belangrijk om ervoor te zorgen dat het beeld dat de docent wil tonen scherp blijft en niet te veel schokt, maar ook om ervoor te zorgen dat niet iedereen door elkaar gaat praten.
 • Chatten vergt ook de nodige discipline. Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat het in de groepschat binnen MS Teams vooral om de inhoud moet gaan. Het is dus niet de bedoeling dat je deze chat gebruikt voor andere zaken dan het stellen van vragen over de lesstof. Overigens worden binnen MS Teams alle chatbijdragen automatisch vastgelegd, met naam en toenaam. Deze kun je niet verwijderen.
 • Sociale omgangsvormen binnen MS Teams zijn natuurlijk net zo belangrijk als in het gewone klaslokaal. Als docenten merken dat leerlingen zich onbehoorlijk gedragen en pestgedrag vertonen, zullen we daar uiteraard actie op ondernemen.
 • Het huiswerk noteren docenten nog steeds in Magister. We willen jullie vragen om hier regelmatig samen naar te kijken.

Deze tijden vragen veel van ons: we moeten allemaal schakelen zonder dat we weten wat de langere termijn ons zal brengen. Dat vergt van docenten een behoorlijke aanpassing in hun manier van lesgeven, van leerlingen een enorme flexibiliteit om hun weg te vinden in de online wereld van de school en van u als ouders een schone taak om uw kind hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. En dat terwijl u daarnaast ongetwijfeld ook nog uw eigen werkzaamheden op de een of andere manier moet zien te verrichten. We zullen hier samen een weg in moeten vinden. Uiteraard staan wij tot jullie beschikking als er vragen zijn. We weten dat velen van jullie zich afvragen hoe wij omgaan met toetsen. Ook voor de niet-examenklassen zijn wij druk aan het nadenken op welke wijze wij dit kunnen vormgeven. Zodra er meer over bekend is, zullen we jullie uiteraard op te hoogte stellen.

Tot slot wil ik jullie nog wijzen op het leerlingenportaal, waarop je de nodige informatie over het online werken kan vinden. Dit leerlingenportaal is te bereiken via de KKC-site onder ‘leerlingen’: https://www.keizerkarelcollege.nl/leerlingen/ Je vindt er onder andere een instructiefilm waarin het werken in Teams verder wordt uitgelegd. Handig om te kijken als je er nog niet eerder mee gewerkt hebt.

Op dit leerlingenportaal vind je alle apps die je nodig (kan) hebben, maar ook tips over het online werken. Je kunt inloggen met je schoolaccount en het wachtwoord, dat ik aan het begin van dit bericht al genoemd heb.

Met vriendelijke groet, namens het MT,

W. Stolk

Amstelveen, 24 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals wij vandaag via het ministerie hebben gehoord, is de beslissing genomen dat dit jaar het Centraal Examen zal komen te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma halen.

Het geeft duidelijkheid voor de komende periode maar roept tegelijkertijd heel veel vragen op, bij docenten, ouders en leerlingen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van onderwijs zijn leidend voor de maatregelen die wij zullen nemen de komende tijd.

Wat deze beslissing voor onze school betekent, is dat de planning die wij deze week volgen voor het herkansen en inhalen van schoolexamens ongewijzigd blijft.

Vandaag zijn de toetscijfers van het laatste schoolexamen voor 5H en 6V bekend gemaakt in Magister en deze week is er voor leerlingen de gelegenheid om het gemaakte werk in te zien. Wij hebben daarvoor een schema gemaakt. Leerlingen kunnen hiervoor digitaal intekenen bij hun docent.

Het inzien van toetsen gebeurt fysiek op school, met inachtneming van de regels die gelden óf online, waar mogelijk. Leerlingen hebben tot en met donderdag 26 maart de tijd om op te geven, wat ze willen herkansen. Daarna wordt een schema gemaakt voor het inhalen en herkansen van toetsen. Deze herkansingen zullen over een langere periode plaats vinden.

We verwachten in de komende dagen aanvullende richtlijnen van het ministerie betreffende het herkansen van de schoolexamens en de slaag/zakregeling. Op basis hiervan kunnen we jullie/u nieuwe informatie geven over het vervolgtraject.

Wij realiseren ons dat dit allemaal heel spannend en onzeker is voor de leerlingen en u als ouders, dat is het voor ons ook. Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet, namens het MT,
F.P.Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Amstelveen, 23 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

Afgelopen week was een week zoals we die als samenleving en het onderwijs nog niet eerder hebben meegemaakt. Het raakt ons allemaal. De impact is groot. In deze brief willen wij graag met u communiceren over de manier waarop wij er toch voor kunnen zorgen dat uw kind zo goed mogelijk onderwijs kan volgen.

Direct toen de school sloot op dinsdag 17 maart hebben wij met docenten gesproken over onze gezamenlijke zorg voor de continuïteit van het onderwijs. De eerste stap daarin was dat docenten op de gebruikelijke tijden volgens het basisrooster in Magister beschikbaar moesten zijn voor leerlingen die vragen hadden. Daarnaast hebben zij opdrachten en huiswerk via de ELO van Magister geplaatst.

Uiteraard is dit niet voldoende om leerlingen ook daadwerkelijk aan het leren te krijgen. Er is immers ook behoefte aan contact tussen leerlingen en docent. Daarom zijn wij op school keihard aan de slag om interactief leren ook mogelijk te maken voor alle docenten en leerlingen.

Wij hebben daartoe o.a. de tool “Teams” breed ingezet en docenten die nog niet vertrouwd hiermee waren geschoold. Gelukkig hebben wij de afgelopen week gemerkt dat veel docenten inmiddels heel enthousiast met deze tool aan de slag gegaan zijn. Lessen en contact met lesgroepen is inmiddels mogelijk. Nog niet alle leerlingen zijn hier vertrouwd mee.

De afspraak is nu dat docenten in ieder geval minimaal éénmaal contact hebben met hun leerlingen in de vorm van een online les.

Het volgen van online lessen is niet vrijblijvend. Het is een verplichting voor de leerlingen. Docenten houden zoveel mogelijk bij welke leerlingen er ‘buiten beeld’ blijven en melden dit aan de mentor van de klas.

Wat voor online leren heel belangrijk is, is het kunnen beschikken over een laptop of ander device.

Alle eerste en tweede klassen zijn in het bezit van een eigen laptop van de Rent Company. Mochten er problemen met deze laptops zijn, dan kunnen de leerlingen naar school komen om een andere laptop op te halen, dit kan dagelijks van 8.00 tot 16.00 uur, bij de ICT medewerker.

Voor alle andere leerlingen geldt dat zij ‘Teams’ kunnen gebruiken op hun eigen laptop, smartphone of ander device. Mochten er leerlingen zijn die hier geen gebruik van kunnen maken, dan kunnen zij een mail sturen aan onze ICT medewerker nie@keizerkarelcollege.nl. Hij maakt dan een afspraak met ze wanneer ze een laptop van school in bruikleen kunnen komen ophalen.

Voor leerlingen die ondersteuning hebben vanuit het zorgcoördinaat is er een verdeling gemaakt onder de zorgmedewerkers. Zij nemen regelmatig contact op met hun leerlingen. In deze situatie is het heel belangrijk om vooral met de iets meer kwetsbare leerlingen goed contact te onderhouden.

Voor examenleerlingen is de school, volgens een schema, open om werk in te zien. Dat kan via intekening bij de vakdocent en is mogelijk t/m donderdag 26/3. Bij de deur ligt een intekenlijst waarop wij registreren welke leerling in het gebouw is en op welke tijd. Zij moeten ook weer aangeven wanneer zij vertrekken. Er zijn ook docenten die het werk online in laten zien, ook hier geldt afspraak maken via de vakdocent.

Op vrijdag 27/3 wordt er een schema voor leerlingen die moeten inhalen en leerlingen die willen herkansen gemaakt, dit ontvangen de leerlingen zo spoedig mogelijk.

Wij hopen voor nu u weer even voldoende op de hoogte te hebben gesteld en zullen dat regelmatig blijven doen zo lang deze crisissituatie aanhoudt.

Laten wij elkaar vooral steunen in deze moeilijke tijd. Wij geloven er altijd al in dat leerlingen het best tot hun recht komen als er goed contact bestaat tussen hen, ouders en school. Dat is op dit moment extra belangrijk. Wij zijn op dit moment bezig met een stappenplan, waarin komt te staan hoe u als ouders uw kinderen het best kunt begeleiden en ondersteunen bij het interactief onderwijs.

Wij wensen iedereen veel sterkte,

Met vriendelijke groet,
Namens het MT,
F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Amstelveen 19 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

Vanaf afgelopen dinsdag 17 maart is de school, zoals ik aan u schreef op 16 maart, op aanwijzing van de overheid gesloten voor leerlingen, voorlopig t/m 6 april a.s.

Maandag hadden wij op school een studiedag en hebben wij voorlichting van de GGD gehad over de impact van het Coronavirus op de schoolgemeenschap. Wij hebben deze dag ook gebruikt om docenten te instrueren over de manier waarop zij onder deze bijzondere omstandigheden toch in contact kunnen blijven met hun leerlingen, lessen kunnen geven en huiswerk kunnen opgeven.

Op dezelfde dag moesten alle cijfers van periode 2 worden ingeleverd voor alle onderbouwklassen. Dat is gebeurd volgens afspraak. Normaal gesproken zouden er dan deze week rapportvergaderingen en/of leerling besprekingen plaatsvinden. Dat kon uiteraard niet plaatsvinden.

De resultaten van periode 2 zij wel met alle mentoren besproken en zij hebben, waar nodig, contact opgenomen met de vakdocenten.

Wij hebben dan ook besloten om dit keer geen papieren rapporten uit te draaien. Het rapportcijfer voor de tweede periode is door u online in Magister te bekijken. Er zullen op 6 april ook geen driehoeksgesprekken naar aanleiding van het rapport plaatsvinden. Omdat het onzeker is hoe het de komende periode zal gaan, hebben wij deze gesprekken ook niet uitgesteld naar een later tijdstip.

Mocht u toch vragen hebben over een bepaald vak en deze willen bespreken, dan kunt u uw vragen per mail stellen aan de mentor van uw kind.

Voor ouders van leerlingen in onze derde klassen, de definitieve profielkeuze was gepland op 1 april a.s. Deze datum wordt opgeschoven. U krijgt daar z.s.m. bericht over.

Het voelt voor ons allen vreemd om in deze situatie terecht te zijn gekomen. Voor u is het wennen dat uw kind of kinderen niet naar school kunnen. Voor ons is het hard werken om het onderwijs toch door te kunnen laten gaan. Wij doen ons uiterste best om alle ons ter beschikking staande middelen daartoe in te zetten. Dat kost echter wel wat tijd. Wij vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft en wensen u en uw gezin sterkte in deze moeilijke tijd.

Met hartelijke groet,

Namens het MT,

F.P. Marrenga-Faber

Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

 

 

Amstelveen, 18 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

Zoals u wellicht in het nieuws heeft gelezen, hebben wij gisteren nieuwe richtlijnen ontvangen vanuit het ministerie aangaande het schoolprogramma voor examenkandidaten. Waar eerst geen enkele leerling naar school mocht tot en met 6 april a.s. is dit bijgesteld voor examenleerlingen. Vanaf vandaag zouden wij weer onderwijsactiviteiten op school kunnen organiseren, zij het in aangepaste vorm. Dat betekent vooral dat de groepen klein moeten zijn.

Gelukkig was op onze school het laatste schoolexamen op 13 maart, nog voor de sluiting van de school. Er waren echter wel veel leerlingen ziek de afgelopen week. Deze leerlingen moeten dus nog schoolexamens inhalen, dat doen ze tegelijkertijd met de leerlingen die herkansen. Op dinsdag 24 maart a.s. worden de cijfers van het laatste schoolexamen ingevoerd. Vanaf die dag liggen de schoolexamens ter inzage op school. De examenkandidaten die willen herkansen worden dinsdag, woensdag en donderdag in de gelegenheid gesteld om hun toets in te zien en uitleg te krijgen. Hiervoor komt een schema dat morgen, donderdag 19 maart wordt toegestuurd. Het programma per vak duurt 1,5 uur. Alleen leerlingen die willen herkansen en ondersteuning willen, krijgen inzage en komen naar school. Zij moeten zich van tevoren aanmelden bij de docent, zodat wij er voor kunnen zorgen dat de groepen klein blijven. Dit is mogelijk van dinsdag 24 maart 11 uur tot en met donderdag 26 maart 15.30 uur.

Op vrijdag 27 maart wordt het rooster van de herkansingen bekend. De herkansingen zijn van dinsdag 31 maart tot en met woensdag 8 april. Mondelinge herkansingen worden door de docent zelf geregeld met de leerlingen. Zo zorgen we voor een spreiding van het aantal leerlingen dat tegelijk op school is.
Leerlingen kunnen zelf een afspraak met hun mentor maken als ze willen dat deze meedenkt over de keuze voor een herkansing van een bepaald vak.

N.B. Leerlingen die door ziekte een toets gemist hebben halen die toets gelijk in met de herkansers. Alleen voor de leerlingen die veel toetsen hebben gemist wordt een aangepast rooster gemaakt.

Tenslotte geldt voor alles dat als uw kind ziek is op de door ons geplande dagen en tijden, er contact moet worden opgenomen met school. Zieke kinderen mogen niet naar school komen.

Wij doen ons uiterste best om er voor uw zoon of dochter voor te zorgen dat het examenjaar zo goed mogelijk verloopt. Het is een bijzondere situatie, waarin wij de handen ineen moeten slaan.

Wij wensen u en uw gezin heel veel sterkte en succes in deze moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet, namens het MT,
F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerling zaken

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Nu Nederland en de landen om ons heen langzaam dichtgaan,  hebben wij de beslissing genomen dat al onze geplande stedenreizen en buitenlandse excursies, zowel voor als na de meivakantie niet doorgaan. Wij kunnen op dit moment niet inschatten hoe lang deze periode gaat duren en vinden het niet verantwoord om nog met grote groepen leerlingen op reis naar het buitenland te gaan, ook al mocht dit uiteindelijk wel weer mogelijk zijn.

Dat betekent voor 4HAVO en 5 VWO geen stedenreizen naar de verschillende bestemmingen, voor 4VWO geen buitenlandse excursies naar Lille en Keulen en voor de leerlingen uit 3 Gymnasium geen reis naar Bath.

Wij zijn ons er van bewust dat dit voor de leerlingen een grote teleurstelling is, maar er is in dit geval sprake van overmacht. Wij willen na afloop van deze crisis bekijken of wij nog iets voor de leerlingen kunnen organiseren.

Voor wat betreft de al gedane betalingen voor de verschillende reizen, wachten wij even af wat dit financieel gaat betekenen. Zodra duidelijk is via de verschillende reisorganisaties wat het gevolg van onze  beslissing is, zullen wij u daarover informeren.

Voor nu vertrouwen wij erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Met vriendelijke groet,

F.P. Marrenga-Faber

Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

N.B. Daarnaast hebben we gisteren de nieuwe richtlijnen ontvangen vanuit het ministerie aangaande het schoolprogramma. Vanaf vandaag kunnen we weer onderwijsactiviteiten (lessen en toetsen)  op school organiseren voor de examenleerlingen. Voor de overige jaarlagen is het (nog) niet toegestaan. Dat betekent voor uw kind dat het inhalen en herkansen van toetsen van de 2de toetsweek voorlopig wordt uitgesteld.

U wordt geïnformeerd zodra we nieuwe informatie hebben.

 

Amstelveen, 17 maart 2020

Beste ouder/verzorger ,

Door de huidige ontwikkelingen in Nederland omtrent het Coronavirus en natuurlijk ook specifiek bij ons op school, komt de meesterproefavond van maandag 23 maart 2020 te vervallen.Helaas zullen wij alle presentaties moeten afblazen voor de leerlingen. Wij beraden ons nog op eventuele presentaties welke later eventueel nog doorgang zouden kunnen vinden.

Wij vinden het uitermate jammer dat u niet kunt zien hoe onze leerlingen hun best hebben gedaan om tot een prachtig resultaat te komen voor hun meesterproef. Wij zijn trots op de verslagen van de leerlingen en de doelen die zij bereikt hebben dit schooljaar. Wij hebben gezien welke prachtige persoonlijke ontwikkeling de leerlingen hebben doorgemaakt.

Wij gaan met de opdrachtgevers en expertbegeleiders in overleg om de verslagen te beoordelen. In overleg met de schoolleiding is besloten om tot een becijfering over te gaan zonder de presentatie hierin mee te nemen.

Wij hopen op uw begrip en zullen ons best doen om de afronding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hartelijke groet,

Bas Higler en Pim de Graaf

Amstelveen, 16 maart 2020

Betreft: informatie rond Corona nr. 5

Geachte ouders,

Gisteren bent u door onze rector geïnformeerd over de situatie van onze school inzake Corona.

Er werd in die brief gesproken over een besmetting in de school. De GGD heeft ons daarover geïnformeerd. Er zijn verschillende reacties binnengekomen over deze mededeling. In het kader van de privacy maken wij de naam van de leerling niet bekend. De GGD heeft ons vandaag gemeld dat dat ook niet ter zake doet in dit stadium van de verspreiding van het Coronavirus.

Via deze GGD-link zijn actuele updates te lezen

en natuurlijk ook bij RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

De school is de komende drie weken gesloten voor onderwijs. Vandaag was er een studiedag voor docenten en vanaf mogen worden er geen lessen gegeven. Er is een schema aan de leerlingen gestuurd waarin ze kunnen zien wanneer er gelegenheid is om de boeken op te halen als die nog op school zijn.

Verder zijn de docenten beschikbaar via Magister om het onderwijs toch doorgang te kunnen laten vinden. Er is hard gewerkt in school om ook digitaal een aantal mogelijkheden aan te bieden om met leerlingen het contact te kunnen onderhouden. (de berichtgeving aan de leerlingen zit in de bijlagen)

Onze speciale aandacht gaat uit naar onze examenleerlingen. Het schoolexamen is afgelopen week afgerond. Wij doen ons best om de zieke leerlingen die moeten inhalen en herkansende leerlingen in staat te stellen om het schoolexamen volledig af te ronden.

Mocht u een beroep willen doen op de school om uw kind toch naar school te willen laten gaan, omdat u werk doet waarbij het van vitaal belang is dat dat door kan gaan, dan kunt u contact met de school opnemen.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen en hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het MT,

F.P. Marrenga-Faber

Schoolleider onderwijs en leerlingzaken

Zondag 15 maart

Beste ouders en leerlingen,

Sluiting scholen
Binnen de schoolleiding hebben wij de afgelopen dagen gesproken over het, ondanks het feit dat de regering daar niet toe bereid was, sluiten van het KKC. Zoals u inmiddels zult hebben gehoord, heeft het kabinet vanmiddag op aandringen van de medisch specialisten alsnog besloten om de scholen te sluiten. Een logisch en verstandig besluit gezien alle ontwikkelingen. Dat betekent dat de school in ieder geval tot en met 6 april gesloten is, in die zin dat er geen klassikale lessen zullen worden verzorgd. Het schoolgebouw zal, zoals ook  in de brief van vrijdag is vermeld, gewoon open blijven en het MT en OOP zullen zo veel mogelijk aanwezig zijn. We zullen met elkaar via “afstandsleren” de continuïteit van het onderwijs voortzetten. U bent over één en ander via de brief van afgelopen vrijdag al geïnformeerd.

Morgen zijn er geen inhaalproefwerken en hertentamens.Over hoe dit verder wordt geregeld, zullen we u de komende week informeren. De school is morgen wel open, dus als er nog boeken of ander materiaal nodig is, dan kan dit worden opgehaald.

Geval corona op school
In de afgelopen dagen heeft de schoolleiding van het KKC intensief contact gehad met de GGD omdat vrijdagochtend een leerling van het KKC is getest op het coronavirus. De naam van deze leerling maken we vanwege privacyredenen niet bekend.

Vanochtend heb ik van de GGD  vernomen dat de test positief is. De leerling heeft woensdagavond gezondheidsklachten gekregen maar is donderdag nog wel op school gekomen om toetsen te maken. Ik heb aan de GGD gevraagd wat dit voor gevolgen voor onze scholengemeenschap heeft. Duidelijk is dat het bij de GGD heel druk is en dat sinds afgelopen donderdag de protocollen daar zijn gewijzigd. Er wordt niet automatisch meer onderzoek gedaan bij de mensen in de omgeving van iemand die positief is getest. De betrokkene moet zelf de mensen met wie hij/zij, na het krijgen van verschijnselen, intensief contact heeft gehad, hierover informeren. De GGD heeft hierin geen directe taak. Dit betreur ik uiteraard zeer want het is zeer onbevredigend. Wel geeft de GGD de volgende richtlijnen:

Maatregelen ten aanzien van (verdachte) patiënten
Personen met klachten*   In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts. Voor zorgmedewerkers gelden aparte maatregelen zie tekst onder.

*   Alle verdachte gevallen moeten thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.
*   Alle bevestigde gevallen buiten het ziekenhuis moeten in thuisisolatie blijven, totdat zij meer dan 24 uur klachtenvrij zijn.Gezinscontacten van een bevestigd gevalGezinscontacten ontvangen van de GGD een informatiebrief. Gezinscontacten moeten hun sociale contacten beperken tot 2 weken nadat de indexpatiënt thuis in isolatie is gegaan. Dat betekent dat deze personen niet mogen werken of naar school gaan en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen. Zij mogen wel naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten op afstand van anderen blijven en lichamelijk contact voorkomen. Voor gezinscontacten die ook zorgmedewerkers zijn geldt dat zij niet geweerd worden van werk, zie Maatregelen voor zorgmedewerkers.

Duur van de isolatie:  Een gezinscontact moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde contact met de patiënt EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn.

Contacten van een verdachte patiënt
Voor gezinscontacten en overige contacten van een verdachte patiënt geldt hetzelfde algemene advies als voor de rest van Nederland: in heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Wij begrijpen dat dit wellicht vragen bij u oproept. Meer informatie hebben wij als school verder echter ook niet. U kunt indien gewenst contact opnemen met de GGD Amsterdam, tel: 0800-1351. Lokale informatie is te vinden op de website www.amsterdam.nl>coronavirus.

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

drs. A. Smit MEM
rector/bestuurder

Amstelveen, 13 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,

In de afgelopen weken zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de crisis rond het coronavirus.

Inmiddels is er sprake van een wereldwijde pandemie en gaan de ontwikkelingen snel. Dagelijks worden extra maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. Als school volgen wij de ontwikkelingen natuurlijk op de voet. Vanuit een door de schoolleiding ingericht kernteam worden elke dag de maatregelen besproken die wij moeten nemen. Er zijn scenario’s uitgewerkt voor het geval dat de continuïteit van het onderwijs in het geding gaat komen, bijvoorbeeld in geval van sluiting van de school. De adviezen die de GGD Amsterdam en het RIVM geven zijn hierbij leidend. Daarnaast is er overleg met de schoolbesturen in de regio en de gemeente Amstelveen.

Ondanks alle maatregelen merken wij dat de maatschappelijke onrust toeneemt. Ook wij krijgen veel vragen van ouders en leerlingen. Wij achten het van groot belang dat we proberen zo rustig mogelijk met deze situatie om te gaan. Voor het geval dat de school zal sluiten, vragen wij onze leerlingen vragen om:

 • Ervoor te zorgen dat je vanaf vandaag al je schoolboeken thuis hebt om indien nodig daar te kunnen werken. Voor klas 1 en 2 geldt dat natuurlijk ook voor je laptop.
 • Je berichten in Magister elke dag in de gaten te houden want we zullen je in geval van sluiting steeds via Magister informeren.

Als de school wordt gesloten, zullen leerlingen in die periode thuis aan hun vakken moeten werken. We hanteren daarbij voor leerlingen de volgende uitgangspunten:

 • Mocht je per ongeluk toch nog niet al je boeken thuis hebben, dan is de school open om ze alsnog op te komen halen. We verwachten dat je ze komt ophalen.
 • Het rooster blijft in Magister staan. Op de ingeroosterde momenten is je docent via Magister bereikbaar. Je kunt je docent via Magister een bericht sturen.
 • Je ontvangt via Magister de opdrachten die je moet doen. Dat betekent, dat je per les ziet:
  • Wat je moet maken.
  • Wat je moet leren.
  • Wat je wanneer en hoe moet inleveren.
 • Indien mogelijk en/of nodig organiseren docenten op die ingeroosterde momenten een les op afstand en geven als dat kan feedback op gemaakt werk of vragen beantwoorden.
 • Alle schriftelijke toetsen worden opgeschort. Docenten kunnen je wel een praktische opdracht geven, die meetelt voor een cijfer.
 • Alle excursies en stedenreizen die voor de meivakantie plaatsvinden, komen helaas te vervallen. Ouders van leerlingen die op stedenreis zouden gaan, krijgen nog apart bericht.
 • Voor de bovenbouw, en in het bijzonder de examenkandidaten: jullie worden via Magister op de hoogte gesteld over alle zaken die belangrijk zijn voor het (school)examen. Daar word je dus apart over geïnformeerd.

We beseffen dat wanneer we genoodzaakt zijn de school te sluiten, er geen ideale onderwijssituatie zal zijn. Daarom doen wij een beroep op de ouders om hun kinderen te stimuleren om actief aan school te blijven werken. Uiteraard zullen we jullie blijven informeren indien er veranderingen zijn.

We vertrouwen erop dat we jullie hiermee meer duidelijkheid gegeven hebben over hoe we van plan zijn te handelen indien sluiting van onze school noodzakelijk blijkt. De school blijft te allen tijde via het algemene nummer bereikbaar.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

De heer drs. A. Smit MEM
Rector/bestuurder

Amstelveen 13 maart 2020

Geachte Ouders/Verzorgers,

Uw zoon of dochter is dit jaar leerling van 5VWO, vanaf 23 maart zouden alle leerlingen op stedenreis gaan.
Helaas hebben wij, gezien de ontwikkelingen in Europa rond het Coronavirus, moeten besluiten om alle stedenreizen voor de leerlingen uit 5V dit schooljaar te moeten annuleren. De stedenreizen zouden plaatsvinden in week 13, de week vanaf 23 maart.

Wij zijn ons bewust dat dit een grote teleurstelling is voor de leerlingen. Een stedenreis is een belangrijk moment in een middelbare schoolopleiding.
Daarom gaan wij komende week onderzoeken of er een mogelijkheid is om de verschillende reizen om te boeken naar een week in het nieuwe schooljaar 20-21. Wij hebben de reisorganisaties inmiddels opdracht gegeven om te zoeken naar een mogelijkheid in het nieuwe schooljaar.

Als u de factuur voor de reis al betaald heeft, restitueren wij dat bedrag niet op dit moment, maar reserveren wij het voor een later tijdstip. Mocht het onmogelijk blijken om de reis ook op een ander tijdstip niet door te laten gaan, dan krijgt u het bedrag uiteraard teruggestort.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen u hiermee voor nu voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs en leerling zaken

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.