Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

KKC Ouderraad

De Ouderraad is allereerst een klankbord voor de directie als het gaat om het beoogde beleid van school. Daarnaast is de Ouderraad een aanspreekpunt voor ouders met goede ideeën, suggesties en/of (algemene) problemen/ervaren knelpunten. Deze input van ouders kan de Ouderraad aan de school voorleggen en met de schoolleiding bespreken, in het belang van alle ouders. De ouderraad kan verder gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de school.

In de KKC Ouderraad zitten betrokken ouders die zo’n 6 keer per jaar (met de schoolleiding) de gang van zaken op school bespreken. Daarbij kunnen allerlei onderwerpen langskomen. Zoals de communicatie over coronamaatregelen, meedenken over de ontwikkeling van het decanaat of meepraten over het schoolplan. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de Ouderraad, van ouders met één of meer kinderen in onder- en bovenbouw, in havo, technasium en vwo. Afgelopen schooljaar zijn we vooral online bij elkaar geweest in verband met Corona en hebben we helaas geen activiteiten kunnen organiseren.

Wat bespreken wij?

Alles wat vanuit het ouderperspectief van belang is, kan worden geagendeerd, mits het de gehele school aangaat. We bespreken bijvoorbeeld het online lesgeven, de communicatie vanuit de schoolleiding naar de ouders, de nieuwbouw, het (brede) gebruik van laptops, de kosten voor schoolmaterialen en schoolreizen, de uitslagen van de tevredenheid enquêtes (leerling- en ouder), de kwaliteit en verbetering van het mentoraat, et cetera. Ook denken we mee over de besteding van de ouderbijdrage.

Taken/activiteiten van de Ouderraad

  • Contact onderhouden en stimuleren met/tussen de ouders/verzorgers van de leerlingen;
  • Signalen van ouders bespreken met de schoolleiding;
  • Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school bevorderen;
  • Zorgen voor een verantwoorde besteding en beheer van de vrijwillige ouderbijdrage.

Activiteiten

Verder helpt de Ouderraad bij het organiseren van activiteiten voor de leerlingen rond de feestdagen, bij bijzondere gelegenheden of evenementen en de informatiedagen van de school. Ook organiseert de Ouderraad ieder jaar diverse Onderwijscafé’s – waar ouders met elkaar en het schoolteam op diverse manieren in gesprek kunnen gaan over specifieke onderwerpen – en in januari een interessante lezing/presentatie voor ouders en eventueel docenten.

De Ouderraad bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en algemene leden. De Ouderraad vergadert ongeveer eens in de 6 weken en om de vergadering is ook de rector of een ander lid van de schoolleiding aanwezig. Er worden dan diverse onderwerpen besproken, van het onderwijs tot de organisatie op school.

Contact

De Ouderraad vindt het heel belangrijk om te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen: wat gaat er goed, wat zijn knelpunten en welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig. Ouders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact met de ouderraad op te nemen om aandachtspunten naar voren te brengen. De Ouderraad is bereikbaar via: Ouderraad@keizerkarelcollege.nl

De Ouderraad van het KKC bestaat uit:

Tedo Lemstra
• Voorzitter OR
• Vader van Tom (4 vwo)

Michiel Pennings
• Penningmeester
• Vader van Kees (3 vwo) en Emilie (1 havo/vwo)

Nathalie Blom
• Als Lid MR afgevaardigd in OR
• Moeder van Roos (4 havo)

Andras Heijink
• Vice Voorzitter OR
• Vader van Milan (3 vwo) en Bente (1 vwo)

Amie de Jeu
• Algemeen lid OR
• Moeder van Ian (5 vwo)

Yvonne de Keulenaar
• Algemeen lid OR
• Moeder van Vince (5 havo) en Shanna (3 havo)

Pieter Snaterse
• Algemeen lid OR
• Vader van Floor (5 vwo)

Poen Tan
•  Algemeen lid OR
• Vader van Charlotte (6 vwo)